5/10/2007

Sociale Woningbouw in Stroomversnelling in Knokke-Heist

Zoals gemeld zijn vorige week in de wijk Heulebrug de wegenis- en rioleringswerken gestart voor sociale verkaveling van de SHM t’ Heist Best. Het is de bedoeling dat hier op korte termijn 26 sociale woningen en een 50-tal appartementen gebouwd zullen worden door de initiatiefnemer t’ Heist Best. Aangezien het om een gemengd project gaat en er hiervan ook 13 woningen en een 20-tal appartementen verkocht zullen worden, wordt het project gerealiseerd in samenwerking met Vivendo, de Brugse tegenhanger op de sociale woonmarkt die al langer actief is in de koopsector. Maar er zijn nog meer sociale projecten in aantocht.

Heulebrug

De bouw van de eerste 6 huurwoningen langs de Breed Veertien, gegund aan Bouwcentrale Modern uit Kaprijke voor 937.199 €, is intussen al volop aan de gang. Deze woningen moeten tegen de zomer van volgend jaar afgewerkt zijn. Voor de start van de volgende 20 woningen in de straten Sloep en Rederskaai, kostprijs geraamd op 2.467.586 €, is het wachten op de aanleg van de wegenis- en rioleringswerken en op het verkrijgen van de bouwvergunning. Normalerwijze kunnen de werken voor de volgende fase aanvangen tegen volgende lente. In het kader van de wegenaanleg, gesubsidieerd door het Vlaams Gewest en gegund aan aannemer Coppens uit Knokke-Heist voor 432.086 €, dient alvast een gedeelte van de lokaal gekende ‘skiberg’ afgegraven te worden waardoor de berg, diep gegrift in het geheugen van menig Knokke-Heistenaar, heel wat kleiner zal worden. Teneinde de sociale doelstelling niet uit het oog te verliezen en toch te voldoen aan de heel specifieke verkavelingvoorschriften werd door architectenbureau Arcas een weldoordacht ontwerp geconcipieerd van 26 grote eengezinswoningen (alle woningen hebben 4 of 5 slaapkamers) die kaderen in de globale open en groene filosofie van de wijk Heulebrug.

Intussen wordt door t’ Heist Best en architectenbureau Luc De Beir de laatste hand gelegd aan het ontwerp van de bouw van een 50-tal appartementen gelegen in de straat Bakboord naast het sociale huis. De bouw van dit appartementsgebouw wordt begroot op 5.620.000 €. Voor de aankoop van de hiervoor benodigde grond heeft de gemeente Knokke-Heist zich alvast geëngageerd om de grond te verwerven van de WVI. T’ Heist Best hoopt het subsidiëringsdossier hiervoor tegen eind 2008 rond te hebben waarna kan aanbesteed worden.

Deze sociale woningen zijn bestemd voor gezinnen die nog geen woning in eigendom hebben en de door de hogere overheid vastgelegde inkomensgrenzen niet overschrijden. Voor de financiering van de aankoop kan, naargelang het inkomen, een voordelige sociale lening bekomen worden bij de VMSW. Verder inlichtingen over deze projecten kunt u bekomen op het kantoor van t’ Heist Best, Kerkstraat 32 te 8301 Knokke-Heist (050/530.560).

Sociaal woonproject Hendrik Consciencestraat

De start van dit project neemt echter niet weg dat t’ Heist Best intussen volop bezig is met het onderzoeken van en het praktisch uitwerken van andere bijkomende sociale woonprojecten binnen de gemeentegrenzen. Als 1ste andere project kan alvast het project in de Hendrik Consciencestraat aangehaald worden. Hier werd een bouwvallige woning aangekocht waar 3 appartementen zullen gerealiseerd worden. De geraamde kostprijs, zonder aankoop van de te slopen woning, bedraagt 268.934 €. Plannen en subsidies zijn rond, maar de stedenbouwkundige vergunning laat op zich wachten. De definitieve goedkeuring van het nieuwe RUP-Dorpskern Heist zal dit dossier in een stroomversnelling brengen.

40 sociale woningen in Ramskapelle

Daarnaast biedt de huidige aanleg van rioleringen in de dorpskern van Ramskapelle de kans om, eveneens in samenwerking met Vivendo (de eigenaar van de bouwgrond), 40 woningen, opnieuw een mix van koop- en huurwoningen, te bouwen in de deelgemeente Ramskapelle.
t’ Heist Best volgt ook nauwgezet de verdere evolutie in het project Duinenwater. In het BPA Duinenwater zijn immers 2 zones vervat die specifiek sociale huisvesting voorschrijven. Hier hoopt men om 100 appartementen en 40 woningen te bouwen in de volgende jaren.

Renovatie in Vogelzang Knokke en De Kreeft in Heist

De komende maanden wil t’ Heist Best maanden ook werk maken van grondige renovatie- en/of vernieuwingsprojecten in de wijk Vogelzang te Knokke en in de Kreeft te Heist. Het subsidiedossier voor de renovatie van twee woningen op het Matrozenplein is momenteel voor 90 % afgerond zodat de aanbesteding voor deze 2 woningen tegen eind december kan gebeuren.
Voorstel voor ontwerp sociale woningbouw in Smedenstraat

Tenslotte heeft het gemeentebestuur aan t’ Heist Best gevraagd om een voorstel te formuleren voor de gemeentegrond gelegen langs de Smedenstraat, naast de supermarkt en tegenover het sportstadion. Hiervoor worden eerstdaags een aantal architecten aangesteld om een kwalitatief en architectonisch ontwerp op te stellen die aansluit bij de bestaande wijk.

Een effectieve realisatie van de aangehaalde projecten zal alvast meer dan een verdubbeling van het huidig aanbod aan sociale woningen voor de SHM t’ Heist Best betekenen.