24/10/2009

Horizon 8300, de moderne bouwplannen van Knokke-Heist

Knokke-Heist zal de komende jarenbouwen aan de toekomst. Letterlijk. Aan de hand van maquettes, plannen en filmpjes brengen Steven Holl, Zaha Hadid, Jacob & Macfarlane, West 8, Buro II, Panamarenko en anderen hun toekomstige plannen in beeld. Je kan ze vanaf nu bekijken in het Cultuurcentrum Scharpoord, Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist .

Datum: 26/10/2009 – 10/10/2010 , 10 tot 19 uur. Toegangsprijs: 2 euro
Contact: cc.ticket@knokke-heist.be, 050 630 430


Tip van de sluier gelicht

Het gemeentebestuur licht graag een tip van de sluier over de toekomst van Knokke-Heist, een aantrekkelijke en mondaine badplaats die bruist van leven. Het gemeentebestuur mag echter niet op zijn lauweren rusten en moet door een toekomstgericht beleid de badplaats een nieuw elan geven. De troeven liggen in onze handen om een blijvende plaats te veroveren op de kaart van Europa.

Met het overleg rond het nieuw Casinoproject en de opportuniteiten die zich aanboden inzake samenwerkingsverbanden met private investeerders, zoals voor de realisatie van het Rubensplein, het Lichttorenplein en het IJzerpark, is er een nieuw denken en een nieuwe dynamiek ontstaan.

Centraal in deze nieuwe werkwijze staat de samenwerking met de private sector. Het bestuur dient blijvend maximaal kansen te ontwikkelen opdat de private sector zou investeren in onze gemeente. Dit vanuit een win-winsituatie, waarbij de private sector er goed bij vaart, maar eveneens de gemeenschap als geheel, het toerisme en de algemene uitstraling van de gemeente.

Binnen de vernieuwde stedelijkheid fungeert het nieuwe Casinogebouw als symbool. Het nieuwe Casinoproject zal voor de nieuwe bestuursperiode als trekker dienen. Dit wervende project zal op stedenbouwkundig vlak een enorme impact hebben en zal evenzeer het vrijetijdsleven in onze gemeente een nieuw elan geven.

Het inzetten op congrestoerisme en evenementen gekoppeld aan up-to-date leisurefaciliteiten betekent een speerpunt voor nieuwe hotelprojecten. Het huidige dalende aanbod aan hotelfaciliteiten dient gekeerd te worden. Vandaar de stimulans om in de site van de Réserve een hotelfunctie te behouden en om ondermeer in het project Duinenwater, in de projectzones van Heist en aan de tweede golfinfrastructuur nieuwe hotelprojecten te voorzien.

Vernieuwde stedelijkheid vertaalt zich eveneens in investeren in het uitgangsleven en het winkelapparaat. Een permanente drive zal erin bestaan om meer uitgaansmogelijkheden te creëren in de gemeente. Terrassen dienen hun plaats opnieuw in te nemen op het openbare domein, waarbij ze pleinen en straten kunnen doen bruisen van leven. Een kwaliteitsvol winkelapparaat zorgt ervoor dat het aangenaam vertoeven is op de talrijke uitstekende winkelboulevards.

Investeren in een attractief openbaar domein is investeren in het hart van de gemeente. Knokke-Heist heeft de ambitie om hedendaagse kunst van internationaal gerenommeerde kunstenaars zowel in het straatbeeld als in de natuur te integreren. Straten en pleinen worden ontworpen zodat ze een attractie op zich vormen. Niet enkel bovengronds, maar evenzeer ondergronds dient kwaliteit nagestreefd te worden. Permanente investeringen in ondergrondse infrastructuur zoals rioleringen, waterleidingen en alle vormen van nutsleidingen vormen dan ook een uitdaging op zich.

Om ons toerisme te kunnen blijven uitbouwen, moeten we ook onze natuurlijke rijkdommen en ons kwetsbare landschap koesteren en bewaren. Denken we maar aan zee, strand en duinen, de talrijke natuurgebieden en de polders. Het tot rust kunnen komen in de natuur en het polderlandschap is heel belangrijk voor toeristen en inwoners die willen onthaasten van het drukke bestaan.

Deze brochure gaat over ideeën en aspiraties in een verscheidenheid aan vormen gegoten op verschillende plekken in de stad. Ze generen nieuwe dynamieken en vormen nieuwe horizonten. In deze brochure geven we een beeld op deze nieuwe horizon van Knokke-Heist.

Wij danken graag het college, de gemeenteraad, de gemeentelijke diensten, het Cultuurcentrum, het Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling, de adviesraden en alle besturen, architecten- en landschapsbureaus, private investeerders, studiebureaus en alle mensen die de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen en prachtige projecten mee mogelijk maken.

Knokke-Heist zet z'n bakens uit voor de toekomst

Deze tentoonstelling is uniek. In de lente van deze eeuw wil Knokke-Heist de bakens uitzetten voor de volgende generaties. Het gemeentebestuur wil aantonen dat de traditie van respect en zorg voor heden en toekomst samengaat met gedurfde en boeiende transformaties van het landschap in al zijn kenmerken. Wil Knokke-Heist staan voor zijn huidige en toekomstige bewoners, bezoekers, planten en dieren, dan kan het niet blijven stilstaan. Evolueren is niet enkel een noodzaak, maar evenzeer een artistieke opgave.

Aansluitend op de gevleugelde uitspraak van Winston Churchill ‘Eerst bouwt de mens de muur, daarna bouwt de muur de mens’ wil Knokke-Heist in deze tentoonstelling de permanente zorg voor de kwaliteit van leven en de leefomgeving duiden. Deze zorg voor de leefomgeving voor de toekomstige generaties is te verklaren doordat onze leefomgeving erg bepalend is voor onze kwaliteit en wijze van leven.

Niet zozeer de projecten op zich zijn belangrijk, wel de sfeer en de ambiance die ze uitstralen. Ze stralen een geloof in de toekomst uit, een geloof in het ‘savoir vivre’ en in een kwaliteitsvol wonen in al zijn vormen.

Ze geven de stedelijke, landschappelijke en infrastructurele transformaties aan op verschillende plekken in Knokke-Heist. Puntsgewijze ingrepen met impact op regionale, nationale en internationale uitstraling. Het ambitieniveau ligt hoog, de uitdagingen zijn dan ook bijzonder boeiend.

Binnen het dynamische private bouwgebeuren in onze gemeente heeft het gemeentebestuur zelf initiatief genomen op gronden van de gemeente en direct de lat heel hoog gelegd. Getuige hiervan: het bijgestuurde Casinoproject van Steven Holl op basis van het windtunnelonderzoek en het project van Zaha Hadid voor de stationsomgeving van Heist. In navolging hiervan heeft de vzw Gezondheidszorg Oostkust de eer om zijn schitterende nieuwe ziekenhuiscampus voor te stellen.

De stationsomgeving van Knokke wordt volledig getransformeerd tot een nieuw boeiend stedelijk project, genaamd Duinenwater, waarbij de Put van De Cloedt een centrale publieke plaats wordt. Tussen de nieuwe ziekenhuiscampus en het project Duinenwater wordt als bindende schakel de nieuwe tweedegolfinfrastructuur gerealiseerd.

Bereikbaarheid en mobiliteit zijn een hot item. In het kader van de verdere ontsluiting van de haven van Zeebrugge heeft de Vlaamse overheid de studie rond de geplande ‘missing link’ of AX afgewerkt. Dit infrastructurele project heeft heel wat voeten in de aarde gehad, waarbij het gemeentebestuur steeds heeft aangedrongen op een evenwichtige benadering tussen leefbaarheid en natuurwaarden. De finale resultaten worden toegelicht, samen met de visie van het bestuur op de ‘boulevard Natiënlaan’.

Even belangrijk als het stedelijk landschap zijn het uitgestrekte polderlandschap dat onze streek kenmerkt en de talrijke parken die zich in de gemeente bevinden. Ook hier wordt over nagedacht. Zo is bij de herinrichting van de ‘Zwinduinen en polders’ door de Vlaamse Gemeenschap, in nauw overleg met het gemeentebestuur, op subtiele wijze omgegaan met het aanwezige erfgoed uit een rijke geschiedenis. Zowel in Ramskapelle als bij de pleingehelen in Duinbergen zijn via wedstrijdformules boeiende ontwerpvoorstellen naar voren gebracht.

Deze tentoonstelling geeft een beeld van projecten die in de startblokken staan of in volle studiefase zijn. Boeiende gerealiseerde projecten zoals de brug van Laurent Ney over de Elizabetlaan of het IJzerpark met liefdestuin van Aldrik Heirman en Jan Vercruysse zijn al op het terrein te bewonderen.

Projecten

De nieuwe ziekenhuiscampus

De vzw Gezondheidszorg Oostkust heeft beslist om het AZ O.-L.-V Ter Linden in Knokke-Heist en het AZ Koningin Fabiola in Blankenberge, te centraliseren. Dit gebeurde naar aanleiding van een beleidsoptie van de Vlaamse overheid. Doelstelling van de vzw Gezondheidszorg Oostkust is in de volgende decennia de gezondheidszorg te verzekeren voor de regio Wenduine – Blankenberge – Knokke–Heist – Breskens. Dit wensen ze te doen als regionaal ziekenhuis met een duidelijk accent op de medische samenwerking met het supraregionaal ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge.

De tijdelijke vereniging AAPROG, Boeckx & partners en BURO II won de ambitieuze wedstrijd van vzw Gezondheidszorg Oostkust voor een nieuw ziekenhuis in Knokke-Heist. Het terrein waarop het ziekenhuis komt is twintig hectare groot. Het nieuwe zorgcentrum omvat een ziekenhuis voor ca. 400 bedden, een revalidatiecentrum, zorghotel, polikliniek, auditoria, publieke evenementenruimte, een parkeerhaven voor ca. 800 auto’s en een helihaven. Het nieuwe ziekenhuis zal zowel origineel, functioneel als toekomstgericht en duurzaam zijn en het landelijke karakter van de omgeving bewaren.

Het nieuwe ziekenhuis zweeft als het ware boven het landschap en wordt tot in de technische ruimtes toe door licht en natuur gedomineerd. De link tussen binnen en buiten, tussen zorgfaciliteiten en publieke ruimtes, is vrijwel naadloos, met als gevolg een uitnodigende en inspirerende omgeving. Het ontwerp is een treffend voorbeeld van ‘levende architectuur’: duurzaam ontwerpen en bouwen met bijzonder oog voor integratie in het landschap, ecologische energie en gebruikte materialen.

De aanpak via een multidisciplinair ontwerpteam betekent het doorbreken van de traditionele aanpak in architectuur en schept een precedent qua open overleg in alle stadia: van ontwerp, planning, bouw, tot ingebruikname en toekomstige evolutie. Het ontwerpteam doorbrak de traditie van ziekenhuizen als functionele dozen met steriele ruimtes, en richtte zich op een harmonie van medische functies, persoonlijke geruststelling en sociale interacties.

Het project Duinenwater

De steden waarvan we het meest houden mengen gebouwen met verschillende functies zoals residentieel, commercieel, handel en ontspanning. Vanaf het begin is Duinenwater ontworpen met deze principes van een traditionele, ‘menselijke’ buurt.

Steden gaan over mensen en de bedoeling van Duinenwater is om duurzame plekken te creëren: op menselijke maat, robuust met prachtige pleinen en gebouwen, afwisseling en keuze, een gevoel van plaats om erbij te horen, met de kans van de verrukking en de verbazing.

Soms wordt een langzame gebogen laan als metafoor gebruikt voor een betere manier van leven. Het is een manier van leven ontworpen om mensen uit hun auto’s te halen en te laten deelnemen aan het gemeenschapsleven. Het is een manier van leven in harmonie met de buren en de omgeving. Een buurt en een gemeenschap creëren is meer dan plaats delen. In gemeenschap leven is elkaar begroeten, samen eten en gevoelens delen, wijn drinken, parasols en banken.

Duinenwater stimuleert je om de buren te ontmoeten in het boothuis aan de vijver en dan terug te wandelen, om een koffie te drinken in de krantenwinkel op het pleintje of om een partijtje golf te spelen. Gemeenschap is wat er gebeurt als mensen tezamen leven, in plaats van net naast elkaar.

Het masterplan, opgemaakt door het gemeentebestuur en het architectenbureau Arcas Groep past de traditionele technieken van stadsplanning toe die hun succes hebben bewezen in Het Zoute en Duinbergen.

Mooie publieke ruimtes en een kleinschalige bebouwing creëren een groene buurt op schaal van de voetganger. De volledige wijk is opgebouwd rondom de bestaande vijver, en de verschillende voet- en fietspaden lopen naar de golf, het stadsrandbos, de Lakeclub, het zwembad, maar ook naar het centrale dorpsplein met de winkels.

Duurzaam ontwerpen betekent dat gebouwen zich integreren met het landschap errond. Gebouwen staan gegroepeerd en brede trottoirs omzoomd met bomen laten de bewoners toe om overal te lopen.

De architectuur weerspiegelt ook een onderliggende humanistische filosofie. Wars van stilistische modes wordt een traditionele soberheid gecultiveerd met een duidelijk natuurlijk karakter. Als duidelijk herkenningspunt en volgens de kusttraditie krijgen de gebouwen hun overdekt terras aan de voorgevel terug. Lichtheid, helderheid, rust zijn de zichtbare kenmerken van de architectuur.

De doelstelling is tweeledig. Een eerste doelstelling beoogt de verdere uitbouw van het toeristisch-recreatief apparaat van Knokke-Heist, met ondermeer aandacht voor ‘all-weather’-infrastructuur zoals een zwembad, openruimterecreatie zoals een tweede golf en stadsrandbos met fiets- en wandelpaden, speel- en ligweiden, mountainbikeroutes en paardeninfrastructuur. Een tweede doelstelling voorziet in bijkomende woongelegenheden voor verschillende doelgroepen, aangevuld met kantoren, handel, hotel en randparking.

Speerpunt is de realisatie van het gemeentelijk zwembad. Hiervoor is door het Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling of AGSO momenteel een procedure georganiseerd met als doelstelling in het voorjaar 2010 van start te kunnen gaan met de effectieve realisatie. In het najaar van 2009 wordt gestart met de aanleg van de nodige wegenis.

De tweede golfinfrastructuur

De uitbouw van de tweede golf in Knokke-Heist kadert binnen de verdere uitbouw van de toeristisch recreatieve infrastructuur, waarbij de verdere uitbouw van de golfinfrastructuur als topprioriteit wordt beschouwd.

Voor het gemeentebestuur is de realisatie van een 3 x 9 holesparcours essentieel. Golf is wereldwijd een van de snelst groeiende en meest beoefende sporten, en wordt door alle leeftijden gespeeld. Deze snelle opmars, waarbij zowel kinderen van 5 jaar als personen van 70 jaar leren golfen, brengt met zich mee dat een steeds groeiend aantal golfspelers nog niet de nodige ervaring en expertise heeft om op een moeilijke baan met allure te spelen. Daarom is geopteerd voor een 3 x 9 holesparcours, omdat dit combinaties kan aanreiken afhankelijk van de ervaring van de speler. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist wenst op deze manier verder de democratisering van de golfsport in Vlaanderen te bewerkstellingen.

Knokke-Heist heeft vanuit verschillende hoeken nood aan extra golfcapaciteit om zijn reputatie en imago in de toekomst te kunnen blijven ontwikkelen. Het voorzien van een tweede golf betekent een versterking van het hotel- en congresgebeuren in Knokke-Heist en vormt een speerpunt in de verdere uitbouw van de toeristisch-recreatieve infrastructuur van deze badstad.

Na goedkeuring door de Vlaamse Regering van de tweede golfinfrastructuur in Knokke-Heist heeft de Schotse golfarchitect Steve Marnoch in samenwerking met Dimitri Van Hauwaert een masterplan uitgewerkt, waarop internationale tornooien kunnen worden georganiseerd. Het masterplan geeft elk parcours een eigen karakter. Zo wordt, aansluitend aan de Putten van Dujardin, een oostelijk parcours ontwikkeld binnen het thema water. Het centrale parcours is als een link ontworpen die een open landschappelijke overgang maakt naar het polderlandschap. Het meest westelijke 9 holesparcours wordt deels geïntegreerd binnen het gegeven van het publieke stadsrandbos. Daarnaast wordt een practice voorzien en een nieuw clubhuis met parking. Aan de Natiënlaan wordt een nieuw congreshotel ontwikkeld in directe relatie tot de nieuwe golfinfrastructuur. Na het doorlopen van de nodige administratieve procedures wordt de effectieve realisatie voorzien in 2011.

Vlaamse Baaien 2100

Het project Vlaamse Baaien 2100 is een bijzonder interessante denkoefening. Het nodigt uit om samen met deskundigen in het vakgebied na te denken over een strategie van kustverdediging. Dit zonder kustverdediging te verengen tot een ‘zeeweringproject’, maar vanuit een geïntegreerde en gefaseerde benadering creatief na te denken over de kansen die de bedreiging van een zeespiegelstijging, ons kan bieden.

Aan de Vlaamse kust bestaat de overgang van zee naar land uit een strandwal, dit is een onderwaterstrand, een tijstrand, een hoogwaterstrand en een duinengordel. In historische tijden lag deze zeewering ettelijke kilometers verder in zee. Ca. 2000 jaar geleden bestond ze uit een opeenvolging van ‘wadden’-eilanden, gescheiden door kreekgeulen met daarachter een slikken- en schorrengebied. Sindsdien heeft de mens de kustvlakte ingenomen: grote gebieden werden drooggemalen, en struiken en bomen werden gerooid, waardoor de natuurlijke zeewering verzwakt werd. Bovendien stijgt de zeespiegel langzaam maar gestaag.

Het verharden van de zeewerende duinen met dijkglooiingen – ongeveer 150 jaar geleden begonnen – verhindert het erosieproces van de voorliggende stranden niet. De Vlaamse overheid, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (ADK), onderkent het bestaan van een 8-tal zwakke schakels in de kustverdediging, die amper opgewassen zijn tegen een 100-jarige storm. ADK startte een meerjarenstudie waarmee het hoopt op termijn een zeewering te ontwerpen en te realiseren die opgewassen is tegen een 1000-jarige storm. In Zeeuws-Vlaanderen heeft men het veiligheidsniveau op een 4000-jarige storm vastgelegd.

Vlaamse Baaien 2100 is een verkenning gespiegeld naar de horizon 2100 die de kansen en opportuniteit voor een geïntegreerde ontwikkeling van de Vlaamse kust in kaart zet. Kansen om beveiliging te bieden aan het bestaande patrimonium: zeedijken, gebouwen, havens, infrastructuren, … Kansen om opnieuw natuur te ontwikkelen. Kansen om duurzame energiewinning te verwezenlijken. En kansen om urbanisatie, toerisme, havenactiviteiten, pleziervaart en andere zeegebonden activiteiten, zoals visserij, in harmonie uit te bouwen.

Vlaamse Baaien 2100 nodigt uit om samen na te denken en te werken aan een veilige kust, waar het goed is om te wonen en aantrekkelijk te verblijven, waar kansen worden geschapen voor de mens in en met de natuur.

Het initiatief komt vanuit een groep privébedrijven – landschapsarchitecten (ORG uit Mechelen), ingenieurs– en expertbureaus (Arcadis uit Antwerpen, IMDC uit Borgerhout en AT&M Consultants uit De Pinte) en mariene aannemers (DEME uit Zwijndrecht en Ondernemingen Jan De Nul nv uit Hofstade) – die door hun beroepsactiviteiten nauw betrokken zijn bij kustverdediging, milieu, urbanisatie en kustontwikkeling.

Verzandingproblematiek te Heist

Aansluitend op de hierboven aangegeven visie op lange termijn, wordt de huidige verzanding door de realisatie van de strekdam van de zeehaven van Zeebrugge ter hoogte van Heist geschetst. Teneinde een wetenschappelijke inschatting te kunnen maken naar de verdere evolutie toe, is door Waterbouwkundig Laboratorium een studie hieromtrent opgemaakt. Deze studie heeft als onderwerp de morfologische evolutie van de zeebodem in de baai van Heist. Eén van de vaststellingen van het rapport is dat er een snellere ophoging van de zandbank zal plaatsvinden in vergelijking met de rest van de sedimentatiezone. De huidige zandbank kan bij laagwater tot 1 meter boven water droogvallen en bij hoogwater tot 4 meter onder water blijven (gemiddeld 3 meter, bij springtij tot 4 à 4.50 meter).

De Dorpsboomgaard en Speelnatuur in Ramskapelle

Het project Dorpsboomgaard en Speelnatuur in Ramskapelle kende zijn aanzet binnen de structuurschets op Ramskapelle die opgenomen is in het goedgekeurde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Daarbij werd de Noordwatergang, waterloop van 2de categorie, binnen de dorpskern als structurerend gezien. Het openruimtezicht, hiermee samengaand, dient opengehouden te worden. Hierdoor wordt een open groene long gecreëerd die dwars door het dorp slingert, met de Noordwatergang als drager.

De haven van Zeebrugge is ambitieus en heeft heel wat plannen. Dat deze plannen in conflict zouden komen met de landschappelijkheid van de vlakke polders en kleinschaligheid van de aanliggende polderdorpen leed geen twijfel. In het kader hiervan heeft het provinciebestuur initiatief genomen om een globale visie uit te werken over de randzone rond de haven van Zeebrugge. Via de gebiedswerking van de provincie kon dit verhaal (financieel) gekaderd worden binnen een Europees project. Na een offertevraag werd de opdracht toegekend aan het studiebureau Fris in ’t Landschap. De verdere uitwerking van deze ‘randzone’ gebeurde in samenwerking met de provincie, stad Brugge, MBZ en gemeente Knokke-Heist. Naast de globale visie van deze ‘randzone’, bestond de doelstelling erin om een aantal concrete speerpunten concreter uit te werken.

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft in dit kader gevraagd om de groene long in Ramskapelle verder uit te werken. In Ramskapelle was al geruime tijd een vraag tot inrichten van een polyvalent sportveld. Gelet op de geplande verkavelingen is er ook vraag naar bijkomende speel- en groene ruimte. Het studiebureau Fris in ’t Landschap heeft vanuit de programmatische vragen en binnen de visie van het gemeentebestuur een prachtig concept uitgewerkt van ‘speelnatuur’ – ‘speelplek voor scharrelkinderen’.

Het project behelst een uitgesproken landschappelijk ingreep in twee onderscheiden deelzones. De boomgaard wordt via twee openingen in bestaande tuinmuren publiek toegankelijk gemaakt. In de boomgaard worden een petanqueveld en - beperkt - graspaden aangelegd. Via een voetgangersbrug wordt een link gelegd over de Noordwatergang naar de aanpalende gerealiseerde verkaveling.

In de noordelijke zone wordt een polyvalent sportveld aangelegd in gras, daarbij ‘speelnatuur’ in de vorm van reliëfwijzigingen (gronden die weggenomen worden langs de oevers van aanpalende grachten en die vrijkomen door het inrichten van ondiepe wadi’s). De enige verharding bestaat uit het aanleggen van een fiets- en wandelpad dat de aanpalende verkavelingen zal linken en toegang zal geven tot dit gebied.

De pleingehelen in Duinbergen

In het voorjaar van 2008 koos het gemeentebestuur ervoor om via de formule van de Vlaamse Bouwmeester, de ‘open oproep’, een wedstrijd te organiseren voor de ‘pleingehelen’ in Duinbergen Dit binnen één uitgesproken buitenruimteconcept, met aandacht voor integratie van kunst en verlichting. Dit gegeven tot opwaardering van deze ‘aan de zee gelinkte pleinen’ kadert binnen het groter geheel van de opwaardering van ‘de parelsnoer van pleinen langs de zeedijk’. Het Rotterdamse landschapsbureau WEST 8 werd als winnaar geselecteerd.

In het recente verleden is de realisatie van het Rubensplein, het Lichttorenplein en het IJzerpark al een duidelijke uiting van de visie om een boeiende wandeling te maken langs de zeedijk, en via deze pleinen uit te nodigen het binnenstedelijk gebied te ontdekken.

De pleingehelen in Duinbergen zijn opgespannen tussen het Dir.-gen. Willemspark en het Park 58 ,en bestaan uit het Sint-Michielsplein, het Europaplein, het Manitobaplein, het Joseph Stübbenpark, de Bergdreef en De Wandelaar.

WEST 8 plaatst hun landschappelijke ingreep binnen de eigenheid van het gebied, gekenmerkt door zijn typische topografische conditie waaraan ‘duin-bergen’ zijn naamgeving dankt. WEST 8 vertrekt vanuit de eenvoud van een duin. De natuurlijke duinformatie heeft zich met de tijd aangepast aan de menselijke ingrepen en heeft plaatsgemaakt voor een verdere stedelijke ontwikkeling van het gebied. Door het toevoegen van enkele ‘duinbergen’ wenst WEST 8 de landschappelijke relatie en overgang tussen strand en duin te herstellen. De nieuwe topografie wordt toegankelijk gemaakt door een reeks paden die aansluiten op het weefsel van omliggende straten. Het is mogelijk van op verschillende hooggelegen uitkijkpunten te kijken naar de horizon. De ‘duinbergen’ zijn niet wild, maar juist overzichtelijk, toegankelijk en gecultiveerd. De nieuwe topografie biedt de mogelijkheid eronder een nieuw programma te voorzien, bijvoorbeeld een rotatieparking. De inrichting is flexibel in gebruik voor verschillende gebruikers.

Het Joseph Stübbenpark, de Bergdreef en De Wandelaar vertonen de sterkste hoogteverschillen en worden samengevoegd tot een ‘duinpark’. Het netwerk van openbare ruimtes wordt vervolledigd door de aansluiting van het meer stedelijk ingerichte Sint-Michielsplein – Europaplein en het Manitobaplein. Eenheid in materiaalgebruik en straatmeubilair, die aansluit bij de texturen van de kust, zorgt ervoor dat de verschillende ruimtes als een geheel worden ervaren. De karakteristieke en sculpturale groei van de pinus sylvestris versterkt het duingevoel en de nieuwe identiteit van het gebied. De grillige bomen zorgen voor een steeds wisselend en dynamisch schouwspel.

Momenteel wordt het wedstrijdconcept in overleg met het gemeentebestuur verder verfijnd tot een meer gedetailleerd masterplan, dat begin volgend jaar aan de bewoners van Duinbergen zal worden voorgelegd. De effectieve realisatie wordt door het autonoom gemeentebedrijf voor stadsontwikkeling of AGSO in handen genomen.

Het ZENO-project in de Zwinduinen en -polders

Op 31 december 2006 werd het startschot gegeven voor ZENO, een nieuwe aanwinst in het kader van het Europese LIFE-project. De Europese Commissie startte in 1992 met een ecologisch netwerk, Natura 2000, om kwetsbare soorten en biotopen te beschermen over de Europese grenzen heen. Om de financiering van dit project mogelijk te maken werd het LIFE-fonds opgericht. LIFE staat voor L’Instrument Financier europeén pour l’Environnement.

Het Vlaamse natuurreservaat De Zwinduinen en -polders (222 ha groot duin-, bos- en weidegebied tussen de Knokse wijk Het Zoute en het eigenlijke Zwin) maken deel uit van dit Natura 2000-netwerk. In samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) startte Europa er met het ZENO-project. ZENO is de afkorting voor ‘Zwinduinen Ecologische NatuurOntwikkeling’.

Een rijke geschiedenis heeft in het gebied vele sporen nagelaten: wegen en bunkers van tijdens de wereldoorlogen, een jumpingterrein, een vliegveld en een golfterrein lieten hun sporen na. Vanaf 2003 staat het gebied ingekleurd als Vlaams natuurreservaat.

Het ZENO-project heeft als doel de natuur in de duinen en de overgang tussen duinen en polders te herstellen. Het totale kostenplaatje bedraagt 2 537 060 EUR, waarvan het Agentschap voor Natuur en Bos de ene helft voor zijn rekening neemt en Europa de andere helft. Het project loopt van 31 december 2006 tot 31 december 2010. Het ANB is verantwoordelijk voor de uitvoering van de herstelwerkzaamheden die momenteel in volle uitvoering zijn. Bij de uitvoering van het beheerplan wordt ook de recreatieve waarde van het gebied behouden.

Concreet worden volgende realisaties verwezenlijkt binnen het ZENO-project. De meeste poelen en vochtige duinvalleien zijn de laatste jaren overwoekerd door struikgewas. De struiken worden verwijderd, bestaande poelen worden verdiept en er komen een paar poelen bij. Hierdoor wordt het gebied weer aantrekkelijk voor o.a. de boomkikker, de kamsalamander en de rugstreeppad. Sinds augustus 2008 begrazen duinengeitjes het noordelijke gebied. Hun eetlust zal de verwoekering van struiken en grassen tegengaan en de ontwikkeling van een gevarieerd landschap in de hand werken.

De voorbije eeuw werden exotische bomen aangeplant en putten gegraven in het deelgebied ‘Tobruk’ van het Natuurreservaat. Door die menselijke ingrepen verdween de oorspronkelijke duinvegetatie en verminderde de biodiversiteit. Door rond de putten aangeplante bomen te kappen, ontstaat weer een halfopen landschap en een verbinding tussen twee duingraslanden.

Het zuidelijk deel van de Zwinduinen en -polders is een voormalig schorren- en strandgebied. Sinds de negentiende eeuw is dit gebied door een dijk van de zee afgesneden en ontstonden er weilanden. In de vorige eeuw effende men het oostelijk deel van de Kleine Vlakte om er een vliegveld aan te leggen. Om de oorspronkelijke geulen en het landschap in de Kleine Vlakte te herstellen zijn er afgravingen gepland. Die zullen vochtige milieus doen ontstaan, en de Kleine Vlakte weer aantrekkelijk maken voor waterafhankelijke zeldzame planten en dieren.

De missing link AX (of A11)

De AX werd door de minister van leefmilieu en openbare werken opgenomen bij de meest prioritaire infrastructuurwerken in Vlaanderen, waarbij voor de financiering een PPS-structuur (publiek-private samenwerking) gecreëerd zal worden. Deze hoofdwegverbinding tussen de N31 (Brugge - Blauwe Toren) en de N49/A11 (Westkapelle) wordt beschouwd als een van de zes gedefinieerde missing links op het hoofdwegennet in Vlaanderen.

Hoofddoelstellingen van de AX zijn enerzijds een vlotte verbinding mogelijk te maken tussen de Zeehaven Zeebrugge en het hinterland en anderzijds de toeristisch-recreatieve ontsluiting van de Oostkust te versterken. Deze nieuwe verbindingsweg zal Knokke-Heist verder aanhaken op het internationale netwerk. Door deze nieuwe verbindingsweg zal het vrachtverkeer van de lokale wegen (Dudzelestraat) verdwijnen.

Het geselecteerde tracé op het grondgebied van Knokke-Heist is het resultaat van een intensief planproces waarin plan- en project-MER’s (milieueffectenrapportage), een gewestelijke RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan), conceptvarianten, optimalisatiestudies en referentieontwerpen hun plaats hebben gekregen. Voor het project AX is vanaf het begin zeer bewust gekozen voor een integrale aanpak, waarbij verkeerskundige, ecologische, landschappelijke en ruimtelijke aspecten op een volwaardige manier zijn meegenomen. In de keuze van tracé 5 is een evenwicht gevonden tussen de leefbaarheid van Westkapelle en de ecologische waarden van het vogelrichtlijngebied Poldercomplex. Het realiseren van de AX is dan ook meer dan een louter infrastructuurproject. In de zone ten oosten van het Tweelingenkanaal is het integreren van een nieuwe weginfrastructuur een delicate opdracht. De weginfrastructuur mag geen artificiële structuur zijn die het gebied verder onderverdeelt. Bij de uitvoeringsvariant van de AX, met tunnels ter hoogte van de Dudzelestraat en Oostkerkestraat, wordt de continuïteit vanuit de woningen en vanaf het lagere wegennet grotendeels behouden. Het aansluitingscomplex op de N49 wordt conflictvrij in 3 niveaus uitgevoerd. Om de visuele impact in de open polder en ten opzichte van de nabijgelegen woningen te beperken, is gekozen om het onderste niveau verdiept aan te leggen.

De Natiënlaan als groene boulevard

De Natiënlaan is een as in volle ontwikkeling. De Natiënlaan wordt de drager van nieuwe ontwikkelingen: denken we hierbij aan de missing link A11, de nieuwe ziekenhuiscampus en de tweede golfinfrastructuur met congreshotel. Het gemeentebestuur ziet dit als een opportuniteit om het beeld van de Natiënlaan binnen een totaalvisie te herdefiniëren. Aan het studiebureau Tritel en architectenbureau Buro II is gevraagd het verkeerstechnische en het ruimtelijke binnen de globale visie in beeld te brengen.

In tegenstelling tot de bekende ‘baanwinkel’s op invalswegen, verkoos het gemeentebestuur hier een groene ‘ontspannen’ boulevard te creëren dat zijn eindpunt kent in het gerealiseerde Maurice Lippensplein. De boulevard Natiënlaan doet de kuststad Knokke-Heist starten aan het ‘markant verkeersplein’ in Westkapelle. Elementen van beide werelden, polder en kust, zijn op het tracé aanwezig onder de vorm van knotwilgen en kustvegetatie (duingras). De heraanleg van het M. Lippensplein als een groene inkomfoyer kadert zich volledig binnen deze visie.

De Natiënlaan wordt een hedendaagse loper met klasse, waarop het gevoel van vakantie en het op weg zijn naar de weidse zee primeert. De gemeenschappelijke drager die over het tracé van de laan wordt gelegd, bestaat uit een laag wuivend helmgras. De laan wordt gestructureerd door het gebruik van slechts twee boomsoorten. Het bomendak aan het stationsplein wordt doorgetrokken langs de zijbermen. Deze strakke ritmering van opeenvolgende hoogstambomen gaat gepaard met de aanplant van een uniforme lage beplanting tussen het publieke en private domein. De middenberm wordt beplant met knotwilgen, dit op een minder regelmatig patroon.

Het wordt niet enkel een boulevard voor gemotoriseerd verkeer; ook wordt een fiets- en wandelboulevard ontworpen door zowel oostelijk als westelijk naast de rijwegen brede tweerichtingsfiets- en -wandelassen te voorzien. Op het kruispunt van de Natiënlaan met de Kalvekeetdijk wordt een rotonde aangelegd waarbij het fietsverkeer een eigen verdiept knooppunt krijgt zonder in conflict te gaan met het autoverkeer.

Een kunstwerk–toren met een imaginair panoramisch landschap

Een ronde toren van 10 meter hoog en een diameter van 6 meter wordt bij het binnenkomen van het dorp Westkapelle centraal ingeplant op het driehoekige plein begrensd door de Dudzelestraat en de Dorpsstraat. Hij verwijst naar andere bakens in de omgeving, de molens en de kerktorens, en fungeert zo als een monumentale ingreep in de vlakke dorpssite en als signaal voor Westkapelle. Dit artistieke verticale signaal positioneert zich naar de uitgesproken horizontale beweging van de A11. Beide gaan ze een dialoog aan met het landschap.

Dit kunstwerk is in nauw overleg met bewoners van Westkapelle tot stand gekomen, vanuit een zoektocht naar de eigenheid, verleden en toekomst van dit voormalige polderdorp en grenspost. Dit proces is door de vzw ‘de nieuwe opdrachtgevers’ in samenspraak met het gemeentebestuur uitgevoerd.

De ‘inkomhal’ aan de zijde van het dorp is gesitueerd in een bijgebouwtje dat uit hetzelfde materiaal als de toren bestaat en als een toegangspoort fungeert. Via een betonnen wandelpad bereikt men de toren.

De toren is ook een tentoonstellingspaviljoen, waarin een panoramisch landschap te zien zal zijn, opgevat als een grote ronde tafelmaquette, waar de bezoeker letterlijk in kan doordringen. Ze bevat bepaalde referentiepunten gebaseerd op de werkelijke omgeving en toch is het geen letterlijke kopie van de omgeving, maar eerder een imaginaire voorstelling, als wenst de kunstenaar ons de broosheid en tijdelijkheid van landschappen te duiden.

De kunstwerk-toren is opgebouwd uit ronde, roodoranje keramische en geglazuurde kleibuizen. Ze worden gewoonlijk gebruikt als riool- en waterafvoerbuizen. In lengte van 25 centimeter worden ze geschrankt op elkaar gestapeld. De kunstenaar Dirk Zoete vindt het materiaal niet alleen bijzonder mooi en edel om het te verwerken, maar het is ook wel een boeiende gedachte om een kunstwerk te bouwen met een materiaal dat normaal gezien in de grond verdwijnt. Ook het idee om gebakken klei te gebruiken linkt duidelijk de aanliggende kleipolders in het artistieke gebaar. De uitvoering is voorzien in het voorjaar van 2010.

Het bedrijfsverzamelgebouw ’t Walletje

Bij de ontwikkeling van de derde fase van het lokale bedrijventerrein ’t Walletje heeft het gemeentebestuur zowel ruimtelijk als naar programma opnieuw hoge eisen gesteld. Enerzijds werd een maximale optimalisatie van de terreinen voor lokale bedrijvigheid beoogd, anderzijds een maximale inbedding in het aanliggende agrarische landschap en aanliggende woonomgeving van Westkapelle. Om voor jonge starters een specifieke bedrijvigheidruimte te kunnen aanbieden, werd binnen de contouren van de derde fase een bedrijfsverzamelgebouw voorzien, bestaande uit een groter horizontaal geleed volume en een verticaal accent.

Het autonome gemeentebedrijf voor stadsontwikkeling van Knokke-Heist, kortweg AGSO, staat in voor de concrete realisatie. Via een wedstrijdformule voor het bedrijfsverzamelgebouw, waarbij de aspecten duurzaamheid en flexibiliteit als belangrijke randvoorwaarden vooropstonden, is het architectenbureau BURO II als winnaar geselecteerd.

Uitgangspunten bij het ontwerp van BURO II zijn het creëren van een landmark, maar ook moduleerbaarheid en flexibiliteit, toegankelijkheid en duurzaamheid. Het gebouw krijgt een voorbeeldfunctie en wordt het symbool en kloppend hart van het bedrijventerrein. Dit project is een voorbeeld wat betreft architecturale kwaliteit, functionaliteit, flexibiliteit, aanpasbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, comfort, ruimte- en materiaalgebruik, kortom: duurzaamheid.

Het bedrijfsverzamelgebouw moet onderdak bieden aan een voortdurend veranderende samenstelling van bedrijven. Door gebruik te maken van een logische kolommenstructuur, vaste kernen voor circulatie en technieken, lichte akoestische wanden en een modulaire gevelopbouw, is een plan ontwikkeld dat blijvend mee kan evolueren met de gebruikers. Bedrijfsruimtes krijgen elk een aparte toegang, en indien nodig, een toegang voor vrachtwagens.

Het project Réserve - Zegemeer

In het project Réserve – Zegemeer worden naast een nieuw prestigieus vijfsterrenhotel, twee blokken met 150 luxeappartementen en een ondergronds garagecomplex met 590 parkeerplaatsen opgericht. Daarnaast zal ook de oeverzone van het Zegemeer heraangelegd worden. Een wandeling rond het volledige Zegemeer wordt mogelijk doordat het in het nieuwe concept vervolledigd wordt. Het gebouwencomplex is van de hand van het architectenbureau E&L projects.

Het resorthotel La Réserve bestaat uit 110 luxueuze kamers, twee restaurants met traiteurdienst, 500 vierkante meter seminariefaciliteiten, een wellnesscentrum en een zwembad op de hoogste verdieping. Hierdoor kan Knokke-Heist opnieuw uitpakken met een luxueus klassehotel.

In de centrale hotelzone wordt een publieke doorgang gerealiseerd die aansluit op het wandelpad rond het Zegemeer richting Scharpoord. Vanaf de bouwhoogte van maximaal 6 bouwlagen ter hoogte van de hotelzone, wordt een trapsgewijze afbouw voorzien tot maximaal 3 bouwlagen. Het elegante U-vormige complex opent zich zo volledig naar de Canadasquare en begrenst zuidelijk statig het Zegemeer.

Als ruimtelijke vertaling van de stedelijke culturele as Casino – La Réserve - Scharpoord wordt op het Zegemeer een sculpturaal element voorzien van Panamarenko dat over het water deze ‘verbindingsas’ symboliseert.

Het Casinoproject

Om ‘een Casino voor de toekomst’ te kunnen ontwikkelen heeft het gemeentebestuur in de periode september 2004 – augustus 2005 een internationale wedstrijd gehouden. Het doel van de wedstrijd was het ontwerpen van een nieuw boegbeeld met internationale uitstraling voor Knokke-Heist. Het gemeentebestuur beoogde daarmee een nieuw baken in te planten binnen de neutrale en veelal banale architectuur van de ‘Atlantic Wall’. Knokke-Heist zou zich daarmee op de internationale lijst van steden plaatsen die zich via een uitgesproken cultureel architectuurgebaar universeel profileren en er daarenboven economisch wel bij varen.

De vele tentoonstellingen en evenementen, de belangrijke kunstwerken in het bestaande Casinogebouw, de zorg om het stedenbouwkundig en architecturaal erfgoed en de impulsen die de gemeente geeft bij de aanleg van de openbare ruimte en de verfraaiing van het stedelijk landschap met een diversiteit aan geïntegreerde kunst en architectuur, getuigen allemaal van de rijke traditie van Knokke-Heist.

Het Casinogebouw is voorbijgestreefd, het functioneert niet meer rendabel. De oorspronkelijke architectuur van architect Léon Stynen werd grondig verbouwd. Het kunstzinnige en mondaine gebeuren uit de eerste helft van vorige eeuw is niet meer, de tentoonstellingsruimte heeft haar uitstraling verloren en het romantische beeld van de speelzaal van een Casino is verdwenen. Het Casino is vandaag verworden tot een veredeld lunapark. Het nieuwe ontwerp moet van deze ontmoetingsplek opnieuw een kwaliteitsbestemming maken met een trendy imago.
De als monument beschermde Magrittezaal was een van de belangrijke uitgangspunten van het nieuwe concept. Het creëren van een synergie aan nieuwe functies en de financiële haalbaarheid van het project waren naast het universele architectuurgebaar, belangrijke uitgangspunten bij de wedstrijd.

Als motivatie voor de keuze van Steven Holl – BURO II gaf de voorzitter van de internationale jury, Martin Manning, het volgende aan:

‘The Jury believes that this strategy for the site will provide both Architecture and Viability on, in Vitruvius’s words, ‘Delight’ and ‘Commodity’. The urban planning is right – a point intervention, an iconic beacon – which conserves all the Casino, respects the beach and is integrated into the town. The organisation of the building includes all the necessary functions and is arranged flexibly enough so as to allow the investor to optimise the commercial aspects within a agreed framework. Some aspects of architectural style such as light, scale and the relationship between internal and external are timeless. But some, such as form, detail and construction method develop with time. The aspects of this proposal are both current and achievable. We are confident that the project is realisable and will provide to Knokke-Heist what is wanted’

Het ontwerp is geïnspireerd op een luik van ‘De betoverde wereld’, een onderdeel van het werk van Magritte, dat specifiek gemaakt werd voor het bestaande Casino. In het werk vertelt een zeeschip zijn verhaal aan een omgekeerde zeemeermin. Met veel respect wordt het bestaande Casino, naar een ontwerp van Leon Stynen uit 1925, gerenoveerd en deels gereconstrueerd in zijn oorspronkelijke betekenis: een open huis naar de zeedijk.
Zwevend boven het bestaande Casino wordt een smal en hoog glazen volume gebouwd, van op afstand herkenbaar als een beeld van gigantische zeilen aan twee reuzenmasten.
De trilogie wordt vervolledigd met een hybride poreuze brug (‘de staart’), die het gebouw aan de dijk verbindt met de achterliggende La Réserve en Scharpoord. De witte geperforeerde wanden refereren naar de schubben van de zeemeermin in het kunstwerk.

De openbare ruimte rondom het nieuwe casinocomplex wordt als één geheel behandeld, één ruimte, duidelijk leesbaar als een plek binnen het stedelijk weefsel van Knokke-Heist. Bij het betreden van dit gebied, zij het van op het strand, de dijk, per auto of uit een van de gebouwen, de winkels, het Casino, het hotel, de parking, …, ervaart de bezoeker volop de casinozone. De ruimte rondom het complex is één groot plein, waar stedelijke functies zowel in de gebouwen als in de publieke ruimte errond plaatsvinden.

Het vernieuwde casinogebouw wordt heringericht en aangepast aan de noden van een modern casino, inclusief enkele tentoonstellingsruimten en publieke zalen. De glazen hoogbouw huisvest een hotel met nightclub en wellnesscenter, een verdieping voor de toeristische dienst van de gemeente en een aantal private woonappartementen. Helemaal bovenaan komt een restaurant met uitkijkterras, zodat iedereen kan meegenieten van het prachtige uitzicht over Knokke-Heist, de zee en het hinterland. ‘De staart’ doet dienst als congrescentrum met een aantal commerciële functies en mogelijkheden voor horeca.

Ten aanzien van het initiële wedstrijdontwerp is het ontwerp, op basis van de resultaten van een hoogbouweffectenonderzoek, bijgestuurd. Zo heeft de windtunnel het ontwerp verder gekneed tot een meer compact volume waarbij maximaal rekening is gehouden met de bezorgdheden van de direct omwonenden.

Voor het Casinoproject in Knokke-Heist is een evenwichtig partnership ontwikkeld tussen Steven Holl Architects uit New York met het Belgische architectenbureau BURO II, zowel bij het ontwikkelen van het concept als in de toekomst bij de uiteindelijke uitvoering. De keuze viel op BURO II vanwege de aanwezige competenties en de garantie op continuïteit in aanpak en conceptbewaking. Waar het zwaartepunt tijdens de ontwerpfase in New York ligt, met ondersteuning vanuit Roeselare, zal het tijdens de uitvoering in Roeselare liggen, met toezicht vanuit New York. Het autonoom gemeentebedrijf voor stadsontwikkeling of AGSO zal instaan voor het verdere planproces.

Het historisch onderzoek van het Raymond Lemaire International Centre for Conservation
Door een team van architecten, ingenieurs en historici van het Raymond Lemaire International Centre for Conservation, is een historisch onderzoek uitgevoerd op het Casinogebouw van Knokke-Heist. Het Casinogebouw is gebouwd in 1930 naar een ontwerp van de Belgische architect Léon Stynen (1899 - 1990). De geschiedenis van het casino is zeer specifiek en nauw verbonden met de geschiedenis van het Knokke van de 20ste eeuw. Het gebouw is in de loop van de 80 jaar meermaals verbouwd, waardoor het originele ontwerp niet meer herkenbaar is. Als echte archeologen van moderne architectuur heeft het team het originele gebouw onder de latere toevoegingen opnieuw naar voren gebracht. Het project van Steven Holl en BURO II voorziet in de restauratie van het originele gebouw. De studie brengt dan ook klaarheid in het oorspronkelijke gebouw en vraagt aandacht en zorg voor de intrinsieke waarden van het gebouw.

De ‘Wuivende krabben’ van Panamarenko voor het Zegemeer

De Belgische kunstenaar Panamarenko is van plan om door middel van een sculpturaal element op het water, de culturele as van de site Casino - La Réserve symbolisch te verbinden met de toegang van het Cultuurcentrum Scharpoord. Het kunstwerk Wuivende krabben zal te bewonderen zijn in het Zegemeer, juist voor het nieuwe 5 sterrenhotel La Réserve.

Met de effectieve realisatie van de Wuivende krabben wordt uitvoering gegeven aan een oudere tekening van de internationaal gerenommeerde kunstenaar. De monumentale installatie bestaat uit drie drijvende eilanden uit gevlochten aluminium en een wervelende draaikolk. Als vorm van drie stapstenen in het water symboliseert het werk de link of brug tussen de drie ruimtelijke zwaartepunten van de stedelijke culturele as. De bolvormige archipel met één eilandje met een diameter van 5 meter en twee eilanden met een doorsnede van 10 meter, waarbij de kromming een maximale hoogte van 3 meter zal hebben, kadert zich op natuurlijke wijze binnen de 3 hectare grote waterplas van het Zegemeer.

Op de eilandengroep rusten reusachtige koperen krabben. De sculpturen zijn opgebouwd uit afzonderlijke elementen die mechanisch bewegen op windkracht. Zolang de zeebries waait, zullen de krabben de wandelaars dan ook met hun immense knijpers vrolijk toewuiven.

De transformatie van de stationsomgeving Heist

Net als ondermeer in het Casinoproject, ontworpen door Steven Holl, en het project Heulebrug, ontworpen door Duany en Krier, legt het gemeentebestuur de lat hoog. Hoogwaardige architectuur en een mix in programmatie dienen de ‘vergeten’ plekken in de stad weer betekenis en dynamiek te geven. Om de globale structuur van de deelgemeente Heist opnieuw een elan en uitstraling te geven, werkt het gemeentebestuur met de strategie van stedelijke stadsvernieuwingsprojecten.

Het internationaal gerenommeerde architectenbureau van Zaha Hadid heeft een voorstel gemaakt om de stationsomgeving van Heist te transformeren in een centrale plek in de stad. De spoorwegberm in Heist situeert zich op ca 4 meter hoogte en vormt hierdoor zowel een visuele als fysieke hindernis. Daarnaast is ook de parksite met het als monument beschermde Boerenhof, de site van de voormalige kerk en begraafplaats en het voormalige depot meegenomen in de ontwerpopdracht.

In het ontwerpend onderzoek vertrekt Zaha Hadid van het gegeven dat park en gebouw niet te onderscheiden zijn: park wordt gebouw en gebouw wordt park. Dit alles in één vloeiende beweging. Zo transformeren vier dynamische volumes die parallel aan de spoorweg worden geplaatst de ‘breuk’ van de spoorwegberm tot een bindend stadsdeel. In een tegenbeweging wordt ter hoogte van het voormalige depot een eindpunt gecreëerd.

Even belangrijk aan de ruimtelijk–stedenbouwkundige uitgangspunten is dat het aspect duurzaamheid in alle projecten een wezenlijk onderdeel van de architectuur moet vormen. Daarnaast wordt door het AGSO (Autonoom Stedelijk Stadsontwikkelingsbedrijf van Knokke-Heist), dat deze projecten op de markt zal brengen, ernaar gestreefd dat de projecten zoveel mogelijk selfsupporting zijn. Lucratieve onderdelen in de projecten zullen binnen PPS-structuren de publieke functies, gemeenschapsfuncties en betaalbare woningen moeten helpen dragen.

Momenteel werkt het bureau van Zaha Hadid de plannen verder uit. Op basis hiervan zal in de loop van volgend jaar een ruimtelijk uitvoeringsplan worden opgemaakt en zal door het autonoom gemeentebedrijf voor stadsontwikkeling of AGSO een marktonderzoek uitgevoerd worden.

Een geïnspireerd waterbeheer

Water in al zijn vormen is een rijk thema. Zo heeft het gemeentebestuur samen met het studiebureau Hydroscan en de polderbesturen een integraal waterbeheersplan uitgewerkt waarbij zowel het rioleringsstelsel als het grachtenstelsel in relatie tot elkaar zijn bestudeerd. In het zog hiervan zijn reeds enkele bergingsbekkens uitgevoerd.

Binnen het kader van het omgaan met duurzaamheidprincipes gaan we dieper in op de warmwaterlijn, waarbij water het transportmiddel wordt van warmte, en op de drinkwaterfabriek, waarbij een gesloten gemeentelijk drinkwaterkringloop wordt gerealiseerd.

De warmwaterlijn

Knokke-Heist heeft een huisvuilverbrandingsinstallatie (HVVI) en verbrandt per jaar zo’n 30 000 ton afval. De milieuvergunning verloopt in 2014 en het VLAREM stelt als hervergunningsvoorwaarde dat de warmte, die nu nog de schouw uit geblazen wordt, maximaal moet worden herbenut.

Die warmte omzetten naar elektriciteit bleek economisch niet haalbaar. Nu de prijs van aardolie- en aardgas de laatste jaren gevoelig is gestegen, wordt een oud project plots haalbaar om met die warmte andere gebouwen te verwarmen of ja, zelfs af te koelen.

Het is een doodsimpel principe: met de verbrandingswarmte wordt het water oververhit tot net geen stoom; het wordt via ondergrondse leidingen getransporteerd en dan bij het ontvangende gebouw via een warmtewisselaar overgedragen.

Zowel het oude als het nieuwe ziekenhuis, het nieuwe zwembad als het bedrijvencentrum zullen warmte afnemen. Voor de overige mogelijke aansluitingen moet bijkomend studiewerk uitwijzen of een aansluiting technisch of financieel haalbaar is.

De drinkwaterfabriek

Het Gemeentelijk Waterbedrijf wenst drinkwater te maken uit het Leopoldkanaal. Daartoe wordt de techniek van omgekeerde osmose toegepast. Hierbij wordt het kanaalwater door uiterst fijne membranen geperst. Het resultaat is zuiver water. Het is de bedoeling om zo acht- tot tienduizend kubieke meter drinkwater te maken. Het water wordt vervolgens door toevoeging van mineralen ‘op smaak gebracht’. Met een hardheid van amper 15 Franse graden is het verkregen drinkwater duidelijk ‘zacht’ te noemen. Dit is goed nieuws voor de was- en vaatwasmachines. Het Leopoldkanaal is een afvoerkanaal van het regenwater en grondwater in onze streek. Door dit water te gebruiken om er drinkwater van te maken, wordt de waterkringloop gesloten. De installatie komt op de terreinen van het RWZI aan de Heistlaan.

6/10/2009

Natuurbehoudwerken doen Duinbergse Park 58 opfleuren

Zoals de najaarstraditie het wil worden zaterdag en zondag weer natuurbehoudwerken uitgevoerd in het Duinbergse Park 58. Dat gebeurt op initiatief van Natuurpunt Knokke-Heist. Ook dit keer worden in één werkweekend alle duingraslanden gemaaid en het maaisel afgevoerd. Zo probeert men de zeldzame duinflora in dit gebied te vrijwaren voor negatieve invloeden van buitenaf. Het maaibeheer resulteert in kleurige en bloemenrijke duingraslanden in het zomerhalfjaar. Verder maakt het de groei mogelijk van zeldzame duinplanten zoals de Wilde asperge, het Geel zonneroosje en de Gewone vleugeltjesbloem. Mede dankzij de beheerwerken werd voor het eerst ook de Duinsabelsprinkhaan gevonden in Park 58. Wie wil meewerken aan de natuurbehoudwerken komend weekend begeeft zich om 10u naar de ingang van het duinpark bij het Kwelmpad in Duinbergen. Werkhandschoenen en stevige schoenen zijn een aanrader.

Park 58

Het duingebied Park 58 is gelegen temidden van de villawijken van de deelgemeente Duinbergen. Door zijn kleine oppervlakte (zo’n goeie 7 ha – exclusief het omheinde gedeelte van de watertoren) en eerder langgerekte vorm zijn de randeffecten in dit duingebied manifest tot in het centrum van het gebied. Een sterkere verruiging en verstruweling zijn daarvan het gevolg, waardoor de zeldzame duinplanten van schrale, kalkrijke duingraslanden die typisch zijn voor de hier oorspronkelijke duinpannen, dreigden verdrongen te worden door agressievere grassoorten, zoals de Gestreepte witbol. Een jarenlang beheer door onze natuurvereniging heeft op de waardevolste duingraslandjes evenwel reeds een duidelijke kentering teweeg gebracht in het voordeel van de ‘echte’ natuur.

De natuurbehoudwerken in Park 58 bestaan dan ook in grote mate uit het maaien van de duingraslanden en het afvoeren van het maaisel, wat resulteert in een verschraling van de duingraslanden. Voor de leek kan het misschien contradictorisch lijken, maar die schrale duingraslanden zijn precies het soortenrijkst en kennen een rijke variatie in plantengroei. Het maaibeheer resulteert in kleur- en bloemenrijke duingraslanden in het zomerhalfjaar.

Prachtige resultaten

En het gerichte beheer levert ook prachtige resultaten op. Het meest verrassende was, toen ik er deze voorzomer voor het eerst de Wilde asperge (Asparagus officinalis subspec. officinalis) vond op het sedert 2006 voor het eerst opengemaakte stukje schraal duin, waar ook de groeiplaats van het Zeepkruid (Saponaria officinalis) te vinden is. Het wordt uitkijken naar volgend jaar of we mogelijks reeds een uitbreiding van deze nieuwe soort voor het duingebied mogen noteren of als het voorlopig beperkt blijft tot dit ene exemplaar. De Wilde asperge is immers een echte, typische duinplant, maar bij ons toch wel eerder zeldzaam In de uitgesterkte Franse duinen van Nord-de-Pas-de-Calais is de Wilde asperge iets algemener te vinden. Daar de Wilde asperge een echte warmteminnaar is – vandaar dat hij goed gedijt in de snel opwarmende zandgronden van onze duinen – zou het wel eens kunnen, dat deze soort in uitbreiding is, dankzij de opwarming van ons klimaat en de toch wel warme zomers van de laatste jaren. Maar het blijft desalniettemin altijd een leuke en verrassende vondst.

Heel leuk was ook de uitbreiding van het Geel zonneroosje (Helianthemum nummularium) in het duingebiedje. Het Geel zonneroosje is een typische soort van zuidgerichte en eerder kalkrijke hellinkjes in onze schrale duingraslanden. Als een echte warmteminnaar groeit het plantje het best op zeer zonnige plaatjes. De bloemen van het Geel zonneroosje zijn bovendien enkel geopend op zonnige dagen met een tamelijk warme temperatuur. In Park 58 is het Geel zonneroosje altijd een van de zeldzaamste en meest kwestbare soorten gebleven met slechts één plaatsje waar een beperkte populatie te vinden was. Ik was deze voorzomer dan ook verrukt om in het meest noordoostelijke duingrasland van het gebied een tweede vindplaats te ontdekken.
Ook de Grote tijm (Thymus pulegioides) heeft zich de laatste jaren flink uitgebreid. Vorige jaren breidde de soort zich uit tot beide kanten van het wandelpaadje door de noordelijke graslanden, maar dit jaar trof ik de Grote tijm ook aan in een tweede duingrasland aan de rand van kruipwilgstruweel, een plaatsje waar ten andere ook de Gewone vleugelstjesbloem (Polygala vulgaris) in volle uitbreiding is. Ook dit kleine plantje behoort tot de zeldzamere soorten van onze schrale, eerder kalkrijke duingraslanden. Maar hoe klein de bloempjes van dit plantje ook zijn, het blijft een van de mooiste verschijningen in onze duingebieden, met die typische vorm met twee uitstaande kroonblaadjes en het gewimperde kroontje.

Mede dankzij de uitgevoerde beheerwerken werd dit jaar ook voor het eerst de Duinsabelsprinkhaan (Platycleis albopunctata) gevonden in Park 58 en – voor de beperkte oppervlakte van het gebiedje - onmiddellijk in behoorlijk grote aantallen: minimaal 25 wijfjes op een stukje mosduin. De soort werd ondertussen ook in de Zwinduinen gevonden.

In de bloeiperiode zijn de kleurrijke duingraslanden van Park 58 dan ook een lust voor het oog, met een rijke bloei van soorten als Nachtsilene, Kegelsilene, Kuifhyacint, Wit vetkruid, Grote tijm, Duinruit, Geel walstro, Glad walstro, Walstrobremraap, Schermhavikskruid, Grote teunisbloem, Kandelaartje, Grijskruid, Hazepootje, St-Janskruid, Scherpe fijnstraal, en Kleine ratelaar. Wie dit jaar een geleide natuurwandeling mee maakte in dit duingebied, kent de uitzonderlijke waarde van dit gebiedje.

Als conservator van dit duingebiedje doe ik dan ook een warme oproep om tijdens onze beheerwerken een handje te komen toesteken. Immers vele handen verlichten het werk! Bovendien is het een aangename manier om kennis te maken met de natuur en natuurlijk ook met de overige medewerkers van onze vereniging. En indien we moet voldoende deelnemers zijn, kunnen we het sedert 3 jaar beheerde stukje duin met groeiplaats van Wilde asperge en Zeepkruid verder uitbreiden en ook hier uiteindelijk komen tot een prachtig stukje schraal open duin.

Uiteraard is de bezoeker ook op andere momenten welkom in dit unieke duingebiedje, dat gedurende het ganse jaar vrij toegankelijk is. Een duidelijk bewijs dat het behoud van natuurwaarden en zachte recreatie mits wat inspanning hand in hand kunnen gaan. Van de recreant vergt dit natuurlijk wel het opbrengen van het nodige respect voor de natuur. Als conservator is het soms degoutant te moeten merken, dat recreanten blikken, flesjes en restafval gewoonweg in de duingraslanden achterlaten en je dan achter hun rug mag gaan opruimen. Door het maaibeheer lenen deze duingraslanden zich natuurlijk voor een leuke stop en daar heeft Natuurpunt afd. Knokke-Heist als beheerder van de duingraslanden geen probleem mee, mits de bezoeker rekening houdt met de aanwezige natuurwaarden en na zijn vertrek dan ook niet te merken is, dat de recreant hier genoten heeft van een stukje natuur en open ruimte, geleverd door de inzet van de vrijwilligers van Natuurpunt vzw. Hetzelfde geldt uiteraard voor de vele hondeneigenaars die hier hun hond uit laten. U en uw hond zijn welkom, maar de hondenpoep in de duingraslanden niet! Een beetje respect voor onze inzet voor een prachtig stukje natuur, is toch wel het minste dat wij in ruil mogen verwachten van de bezoeker, of niet?

Maar wil je de natuur van Park 58 echt leren kennen, dan bezoek je het gebied met een van onze natuurgidsen. Dit geldt ten andere ook voor de andere natuurgebieden in Knokke-Heist. Wil je de geheimen van de natuur te Knokke-Heist werkelijk ontsluierd zien, dan ontdek je de natuur best onder begeleiding van een van de natuurgidsen van Natuurpunt vzw. Wordt lid van Natuurpunt en ontvang het nationaal en afdelingstijdschrift met onze wandelkalender en neem gratis deel aan alle geleide Natuurpuntwandelingen over gans Vlaanderen.
Ook groepen kunnen via onderstaand e-mailadres steeds geleide natuurwandelingen aanvragen bij Natuurpunt afdeling Knokke-Heist en Park 58 of andere natuurgebieden op een fascinerende manier ontdekken. Vraag vrijblijvend ons wandelingenaanbod!

Meer info:

Patrick Demaecker
Conservator duingebied ‘Park 58’.
tel. 050/51.91.01 – patrick.demaecker@scarlet.be

1/10/2009

Van 10 tot 17 oktober :Bibliotheekweek in Knokke-Heist : gratis uitleen, animatie, prijzen en verwensessies

Op zaterdag 10 oktober is het klantendag in bibliotheek Knokke-Heist. Zoals ieder jaar wordt de klant dan extra verwend met gratis drankjes en hapjes en allerlei interessante activiteiten. Iedereen die een cd, film of cd-rom ontleent van 10 tot 17 oktober, kan dit gratis.
Woensdag 14 oktober geeft poppen- en figurentheater Ahoy van 15 tot 16 uur een gratis voorstelling voor alle kinderen.
Op zaterdag 17 oktober sluit de feestweek af met een grote tweedehands media- en boekenverkoop.


Doe de Bib Tour.

Wie gaat de uitdaging aan? Neem deel aan een unieke zoektocht vol spannende uitdagingen. Starten kan vanuit bibliotheek Scharpoord of de filialen vanaf 10 uur. Het parcours (13 km) brengt u naar de hoofdbibliotheek in Knokke, het filiaal te Heist en de uitleenpost te Westkapelle. In elke bibliotheek wordt uw handigheid en denkvermogen op de proef gesteld. Na uw inspanningen wordt u in elke locatie verwend met een drankje en hapje om de batterijen opnieuw op te laden. Deelnemers maken kans op mooie prijzen! Elke deelnemer ontvangt een mooie geïllustreerde verjaardagskalender (1 per gezin). Jong en oud, alleen, in groep of per gezin, iedereen kan aan de zoektocht deelnemen. Doet u de zoektocht met de fiets of komt u in een 'bolletjes'-outfit, dan wint u alvast enkele bonuspunten! Wie er een hele dag van maakt, kan in elke bib zijn boterhammen opeten en wordt verwend met de bibsoep met balletjes.

Programma Bibliotheek Scharpoord

10.00-17.00 uur gezinszoektocht (start tussen 10.00 -13.30 uur)
11.00 uur opening door Schepen Maxim Willems
11.00-13.00 uur receptie door Oxfam Wereldwinkel en demonstratie salsa door Lorenzo Formesyn
11.00-14.30 uur initiatie Petanque Club Chalet Suisse gevolgd door demonstratiewedstrijd (12.30 uur)
14.30-17.30 uur verwenkoffie en gratis stoelmassage16.00-17.30 uur optreden jongleur Wibbe Pompe met interactie
17.30 uur prijsuitreiking gezinszoektocht en afsluitdrink

Doorlopend: grime en ballonplooien voor kinderen (14.00 uur) en volkspelenProgramma

Bibliotheek De Buze, Heist

10.00 -17.00 uur gezinszoektocht (start tussen 10.00 -13.30 uur)
10.00 uur receptie
10.30-11.30 uur demonstratie Heistse Topvereniging
Doorlopend: volksspelen en kinderspelen uit de speel-o-theekGratis uitleen dvd's!!!

Programma Bibliotheek Westkapelle

10.00 -17.00 uur gezinszoektocht (start tussen 10.00 - 13.30 uur)
10.00 uur receptie : proeverijen van boer Vlamynck
Doorlopend: volksspelen, gekke fietsen

Voor meer info tel.: 050 630 400 of http://bibliotheek.knokke-heist.be of bibliotheek@knokke-heist.

23/09/2009

Bijna 400 deelnemers aan de Scholenveldloop in Knokke-Heist

Woensdag hebben 374 scholieren deelgenomen aan de scholenveldloop in de badstad. Die werd voor de 24ste keer georganiseerd door de Atletiekvereniging Knokke-Heist als hoogtepunt van de Vlaamse Veldloopweek. Op het Schuttersplein bij stadion Olivier hebben 242 leerlingen van het lager onderwijs en 132 van het secundair onderwijs verschillende afstanden gelopen. Ze waren verdeeld over 18 diverse reeksen. Het aantal deelnemers lag iets lager dan vorig jaar.

UITSLAGEN
LAGER ONDERWIJS

Meisjes 2001
1. Vermeersch Fauve (Zevencote)
2. Engelander Manon (Duinbergen)
3. Vanhauwaert Julie (St. Jan)
Jongens 2001
1. Csepregi Julien (Het Anker)
2. Cnudde Nic (St. Jan)
3. De Groote Jelle (OLVO Heist)
Meisjes 2000
1. Desnyder Jolien (St. Jan)
2. Declercq Margaux (St. Jan)
3. Demey Charlotte (OLVO Heist)
Jongens 2000
1. Deman Olivier (St. Jan
2. Utterwulghe Robbe (OLVO Heist)
3. De Seure Maxil (De Vonk.)
Meisjes 1999
1. Vandenberghe Kamille (Zevenkote)
2. Vermant Elena (Duinbergen)
3. Collin Zoe (Het Anker)
Jongens 1999
1. Willems Mathieu (H. Margareta)
2. Baeckelandt Gilles (H. Margareta)
3. Verstraete William (St. Jan)
Meisjes 1998
1. Taller Thalia (Zevencote)
2. Vandierendonck Kelly (Westkapelle)
3. Debaets Laura (OLVO Heist)
Jongens 1998
1. Dryepondt Bart (Westkapelle)
2. Trenson Michael (OLVO Heist)
3. Vandevelde Rembrand (De Vonk)

UITSLAGEN
SECUNDAIR ONDERWIJS

Meisjes 1997
1. Deloof Joanna (St. Lodewijk, Brugge)
2. Keirse Quirine (St. Bernard)
3. Vandenberghe Fauve (St. Lodewijk, Br))
Meisjes 1996
1. Vanhaelemeersch Kim (St. Bernard)
2. Bonny Annelies (OLVTD Heist)
3. Adriaenssens Nele (St. Bernard)
Jongens 1997
1. Janssens Dries (St. Jozef)
2. Dewaeke Quinten (St. Bernard)
3. Kips Emiel (OLVTD Heist)
Jongens 1996
1. Goethals Stef (St. Bernard)
2. Jarocki Mateusz (MS Zwinstede)
3. Slabbinck Brecht (St. Bernard)
Meisjes 1995
1. Reubens Bieke (St. Jozef)
2. Maneewong Suphitcha (OLVTD Heist
3. Vandeputte Lisa (KA Zwinstede)
Meisjes 1994
1. Timmerman Leen (St. Pieters, Bl’berge)
2. Dewaele Lindsay (OLVTD Heist)
3. Verkest Mandy (St. Jozef)
Jongens 1995
1. Van der Zee Thomas (St. Jozeg)
2. Loobuyck Jan (St. Jozef)
3. Vanden Broucke Arthur (St. Jozef)
Jongens 1994
1. Soete Lorenz (St. Jozef)
2. Lannoye Arnout (St. Jozef)
3. De Clerck Mike (St. Jozef)
Meisjes 1992-1993
1. Verheecke Margaux (St. Jozef)
2. Depauw Florence (St. Jozef)
3. Devlieger Lisa (St. Jozef)
Jongens 1992-1993
1. Caestecker Axel (KA Zwinstede)
2. Gheselle Tijs (OLVTD Heist)
3. Hinoul (OLVTD Zeebrugge)

11/09/2009

Telenet roefelt weer in de kabelkanalen in Knokke-Heist

Alle abonnees bij Telenet krijgen er op 1 oktober drie nieuwe, op Vlaanderen gerichte, tv-zenders bij. Het gaat om vtmKzoom, EXQI Plus en Discovery Channel. Daarom verdwijnt de ARD en verschuiven ITV en France 2 in het analoge frequentiebereik. Burgemeester Lippens is bij Telenet tussengekomen om tijdig uitleg te vragen. Telenet antwoordde dat de wijzigingen noodzakelijk zijn om via de kabel aan het groeiende aantal digitale kijkers een steeds rijker aanbod, ook in HD te kunnen bieden. Voor de digitale kijkers wordt het basisaanbod namelijk uitgebreid met een aantal anderstalige zenders. Meer bepaald betreft het Mediaset Italia, de Duitstalige zenders ProSieben, Sat. Eins, WDR en RTL Television en verder ook het Turkse TRT. Heel wat oudere analoge kijkers worden echter door de kabelaar op kosten gejaagd voor het laten instellen van de verschoven tv-zenders. Uiteindelijk blijft er voor de mensen niks anders over dan over te stappen op digitaal. Een andere oplossing is uiteraard, als je zuidelijke uitkijk hebt, satelliet tv laten installeren. Voor weinig geld heb je dan gratis honderden tv stations, waaronder ook alle Britse en Duitse omroepen, Arte in het Duits en Frans, en alle in het Engels uitzendende nieuwsstations van CNN en CNBC tot Al Jazeera, Seoul, Tokio en Beijing.

Intussen beloofde Telenet de kijkers heel goed in te lichten, alvast via de media. Op de zenders die verdwijnen of verschuiven komt ook 2 weken van tevoren een banner met een bericht hierover. Eind september krijgen alle klanten een bericht in de bus. Op
www.zenders.be komt alle informatie, per regio (bovenaan uw postcode invullen).

Voor Knokke-Heist komen de wijzigingen concreet hierop neer. De ARD (Duitsland 1) verdwijnt, en op dat kanaal zult u vanaf 1 oktober EXQI Plus vinden. En elke dag tot 20 uur 's avonds krijgt u op het nummer van uw vertrouwde Kanaal Z de kinderprogramma's van vtmKzoom te zien. VijfTV verschuift naar het kanaal waar u altijd naar France 2 keek. En France 2, ITV en het nieuwe Discovery Channel zijn verschoven naar de hogere frequenties. Dat wil zeggen dat u deze drie zenders opnieuw zult moeten instellen. Hun nieuwe frequenties vindt u hier. Bent u technisch aangelegd, dan kunt u die wellicht zelf instellen. Neem er best uw tv-handboek bij. Of download het via deze link. Geraakt u er niet uit, dan kunt u ook bellen op het gratis nummer dat in de brief vermeld zal staan. Of misschien kunt u een beroep doen op een goede ziel met meer technische kennis: maak met hem/haar alvast op tijd een afspraak voor 1 oktober. Of misschien een gelegenheid - zeker voor wie graag naar Franse (Arte, TF1, France 3, TV5 Monde, RTL Plus, RTL Plug, AB3) of Duitse programma's kijkt - om ook over te schakelen op digitaal?

Dit bericht geldt niet voor wie enkel tv kijkt via antenne, satellietschotel of Belgacom Tv.

1/09/2009

De geschiedenis van 100 jaar amateurtoneel in Knokke-Heist

Op 1 september is niet alleen het nieuwe schooljaar begonnen. Ook ging het nieuwe werkingsjaar van start van het Koninklijk Toneelgezelschap in de badstad. Dat staat volledig in het teken van ‘100 jaar toneel in Knokke-Heist’. Het was in 1907 dat in de badstad de eerste aanzet werd gegeven tot de oprichting van een toneelgroep. Door ‘Willen is Kunnen’ werden enige tijd later de eerste ‘concerten’ en toneelopvoeringen gebracht. Na allerlei naamsveranderingen en fusies is uiteindelijk het Toneelgezelschap Knokke-Heist ontstaan. De komende maanden valt er dus veel te vieren. Dat gebeurt met allerlei activiteiten. Naast een academische zitting komt er ook een historische fakkeltocht naar de diverse locaties waar toneel werd gespeeld in de badstad. Verder worden een historische brochure en een speciale kalender uitgegeven. In december en ook in maart van volgend jaar staan voor de 60 leden van de toneelkring uiteraard ook theaterproducties op het programma. Midden december is dat het stuk “Het huis van Bernarda Alba”. In maart 2010 wordt een stuk op de planken gezet dat gebaseerd wordt op de Oscarwinnende film ‘one flew over the cuckoo’s nest’.

De Groei van het Amateurtoneel in Knokke-Heist

WILLEN IS KUNNEN
Al voor 1907 kende men in Knokke de Westkapelse postbode Van Raepenbusch die o.a. muziekles en toneel bracht in de “Tap” in de Smedenstraat. Kamiel Devulder, Leon Verheye, Dujardin trokken zich na een pintje terug en belegden een vergadering om “concerten” te verzorgen bij de gekende Stiffe Baeyens in de Univers. Zo schreef Cyriel Landman b.v. de muziek voor “De Muis” of “De Antiquair”. Het toneel werd getimmerd op biertonnen met decorschermen van A. D’Hooghe en Stiffe Baeyens zelf. Op 28 februari 1907 ontstond het volwaardige toneelgezelschap “WILLEN IS KUNNEN” met als pioniers in het bestuur Arthur D’Hooghe, Frans Desmidt, Cyriel Landman, Frans Vandamme, Camiel Devulder en P. De Jude. In het “Palace Hotel” voerden ze o.a. “Het erfdeel van Tante Belle” op. Daarna ging de toneelgroep naar het “Düsseldorfer Hof” bij Florimond Rombout waarbij de bescheiden opbrengst naar goede werken gingen. Tussen 1914 en 1918 werd het stiller en samen met de fanfare “De Duizenzonen” vormde Willen is Kunnen” de “VERENIGDE TONEELLIEFHEBBERS”. In 1919 kreeg de kring voorzitter Frans Desmidt die later burgemeester en volksvertegenwoordiger werd. De bezetter zorgde er in 1939 opnieuw voor dat er een windstilte voor het Knoks toneel kwam. De operette “Kempische harten” werd b.v. door de Duitsers net voor de première verboden. Op 25 november 1944 zou echter Frans Desmidt in een concentratiekamp van Badgandersheim overlijden.

NOORDERLICHT
De jongeren van “Willen is Kunnen” richtten in 1945 een nieuwe kring op: “NOORDERLICHT” waarbij Jan Aertssen voorzitter werd, Sylvain De Brock secretaris en Omer Waeghe penningmeester die ook samen met Arthur Doossche instond voor de regie met de enthousiaste hulp van mevr. Aertssen-Clinck. Thuishaven was de Monty en vanaf 1955 de Capitole. De kring speelde 3 à 4 stukken (!) per jaar en telde een 200-tal vaste abonnees.

POGEN
In september 1929 ontstond nog een andere toneelkring, nl. “POGEN” met voorzitter Depuydt, secretaris A. Plasschaert, spelleider J. Gielen en bestuursleden R. Cosyn, L. Van Quathem, Walrave en De Ley. In maart 1930 sloot ook Georges Lievens (vader van huidig voorzitster Magda Lievens) zich aan en samen met Eugène Bullynck werd hij de motor, zeg maar de architect van “Pogen”. Tweede voorzitter werd Kamiel Verheye en vanaf 1933 sloten ook dames aan bij de kring, o.a. de zo geliefde Lucie Nollet. Samen met haar man Hyacint (grimeur, decorbouwer en –schilder en zeg maar duivel-doet-al) bloeide “Pogen” verder. In 1934 werd de kring lid van het Algemeen Kristelijk Vlaams Toneelverbond (AKVT, later AWT-NVKT en thans OPENDOEK waarin alle toneelverbonden zijn gebundeld sinds het einde van jaren ’90). Het jaar 1936 werd beloond met een eerste provinciale prijs en het speeljaar 1937-’38 kende als hoogtepunt het familiedrama “Eén die niet geteld wordt”. Nieuwe voorzitter werd de hr. Buytaert, secretaris de hr. Van den Oostende en spelleider Georges Lievens die spreekwoordelijk dag en nacht voor het toneel leefde. Tijdens de oorlogsjaren werd o.a. voor “Winterhulp” gespeeld. Het archief van “Pogen” werd door het inslaan van brandbommen vernietigd. Het is de verdienste van Georges Lievens geweest om de resterende documentatie bij te houden. In 1946 werd in eerste afdeling van de provincie gespeeld. In 1954 vierde “Pogen” het 25-jarig bestaan met de opvoering van Pieter Breughel” met in de hoofdrol Georges Lievens. De laatste voorzitter van “Pogen “ was wijlen Hilaire Muyllaert.

LYRISCH TONEELGEZELSCHAP
Op 6 mei 1953 ontstond uit het Koninklijk Toneelgezelschap “Pogen” het “LYRISCH TONEELGEZELSCHAP” met aan het hoofd Juliaan Paquay die de groep binnen de drie jaar een grote onderscheiding bezorgde onder het voorzitterschap van Albert Vandenbossche, ondervoorzitter Eugène Bullynck en secretaris Raf Declercq. Een tijdje later zou Georges Demeestere het voorzitterschap overnemen. Er werden optredens verzorgd in zaal “Oud Knocke” met gekende operettes als “De Lustige Weduwe” en “De Lustige Boer”.

KONINKLIJK KNOKS TONEELGEZELSCHAP
Op 27 juli 1962 verenigden het Koninklijk Toneelgezelschap Pogen, de Toneelkring Noorderlicht en het Lyrisch Toneelgezelschap zich onder de naam “KONINKLIJK KNOKS TONEELGEZELSCHAP – EENDRACHTIG POGEN DOOR POGEN – NOORDERLICHT – LYRISCH TONEEL”. Voorzitter werd Georges Demeestere, ondervoorzitters Hilaire Muyllaert en Omer Waeghe, penningmeester Freddy Gysel. Er werd opgetreden in de “Capitole” met stukken als “De derde dag” en “Patsy” met bekende regisseurs als Jo Decaluwé, Oswald Versyp, Jaak Vissenaken, Rita Lommée, Bob de Moor, Remi Van Duyn, Guido Cafmeyer, Roger Dewilde en Daniël Muyllaert. Enkele spelers drongen zelfs door tot het beroepstheater: Irène Fensie-Claeys, Hilaire Muyllaert en Magda Lievens.

KONINKLIJK TONEELGEZELSCHAP KNOKKE-HEIST
Door de gemeentelijke fusie in 1971 kreeg de toneelkring haar nieuwe en officiële naam met het bekende logo: “KONINKLIJK TONEELGEZELSCHAP KNOKKE-HEIST”. De toneelgroep bleek echter in 1975 in diepe rouw toen op 5 januari Georges Lievens overleed. Hij speelde mee in zeker 130 stukken en vertolkte meer dan 100 hoofd- en titelrollen. In 1976 werd de cinemazaal “East Side” ingeruild voor het Cultureel Centrum Scharpoord, thans Cultuurcentrum Knokke-Heist genaamd. Het Koninklijk Toneelgezelschap kreeg nieuwe impulsen met o.a. Tony Venneman, Daniël Muyllaert, Annemie Verheye. In 1980 komt de kring in ere-afdeling met “Onder ons” en in 1993 wordt de kring in 2de afdeling opgenomen met het stuk “Harold en Maude” van Collin Higgins in regie van Jan Vercruysse waarbij Irène Fensie-Claeys het bronzen ereplaket van de Provincie West-Vlaanderen kreeg. “Harold en Maude” werd nog eens opgevoerd in december 2001 met viering van Magda Lievens, Irène Fensie-Claeys en Maria Claeys. Eerder al werden in 1997 de toneeljubilea gevierd van Jacqueline Merlevede-Claeys, Monique Gysel-Devulder en Marcel Slabbinck.

In juli 1993 wijzigt het bestuur en wordt Magda Lievens voorzitter in opvolging van Georges Demeestere. Lieve Vlaeminck wordt de nauwgezette penningmeester, secretaris Irène Fensie-Claeys, verantwoordelijke spelers Dirk Van Poelvoorde, verantwoordelijke technische dienst Mathieu Coolen, in januari 1994 vervangen door Rian Van Hee. Voor de relaties met de pers zou voortaan Dominiek Segaert zorgen die in 1981 lid werd van de kring. Het bestuur wordt in 1996 nogmaals gewijzigd waarbij Marc Mortier (secretaris) en Rudy Van Poelvoorde (verantw. relaties techn. dienst) het bestuur versterken en Dirk Van Poelvoorde en Rian Van Hee ontslag nemen. In 1999 namen Freddy Gysel en Georges Demeestere na 40 jaar ontslag uit de kring. Zij werden tijdens het zomerfeest van 26 juni 1999 passende gevierd en kregen een geschenk aangeboden. Het bestuur werd versterkt met Yves Merlevede (verantw. spelers) en Georges Van Coile die ondervoorzitter werd. Na de productie “Moord en doodslag” van december 2004 onderging het bestuur andermaal in 2005 een wijziging. Yves Merlevede werd ondervoorzitter in opvolging van Georges Van Coile. Pascale Monbailliu (2005) en Glenn Jones (2007) vervoegden zich als bestuurslid. Vermelden we ook dat in 2007 zowel de officiële KTKH-website http://www.ktkh.be/ als de virtuele ledenkrant van het KTKH onder de stuwende kracht van Jourik Mortier het levenslicht zagen, een medium dat een bijzonder succes kent. In dat zelfde jaar nam ook Leen Goossens de taak waar van verantwoordelijke kaartenverkoop in opvolging van Maria Claeys die haar sporen in de distributie en opvolging verkoop kaarten meer dan verdiend had.

In 2006 nam Lieve Vlaeminck afscheid als penningmeester en werd ze opgevolgd door Dirk Timmerman. In 2008 keerde ook Georges Van Coile terug naar het bestuur. In 2007 werden ook de zilveren toneeljubilea gevierd van Lieve Vlaeminck, Dora De Roo, Christa Pintelon en Dominiek Segaert. Eind 2009 wordt het gouden toneeljubileum gevierd van voorzitster Magda Lievens en de zilveren toneeljubilea van Dirk Timmerman en Francine Verwee.

In september 2008 verloor de toneelvereniging Jacqueline Claeys (mama van Yves en Luc Merlevede) die ontelbare jaren achter de schermen hard werkte en zorgde voor spijs en drank tijdens de voorstellingen. Met haar aanstekelijk enthousiasme laat ze een grote leegte achter en blijft een grote waarde in het KTKH die haar nooit zal vergeten.

Het Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist onderhoudt verder nauwgezet de relaties met het Gemeentebestuur Knokke-Heist, de Cultuurraad, Opendoek en de West-Vlaamse geledingen van het toneel zonder ook de onderlinge vriendschapsrelaties binnen de kring – ook als er niet wordt gespeeld – aan te halen. Getuige hiervan het jaarlijkse souper of de barbecue, het maandelijks aperitief telkens op een andere locatie, maar zeker ook het af en toe organiseren van een culturele uitstap met een link naar het theater. Zo konden we in het verleden al naar Londen (n.a.v. productie “De Muizenval”, de thriller van Agatha Christie in december 1997 toen de kring 90 jaar bestond), Amsterdam en zelfs Rijsel en in het weekend van 19 en 20 september een ledenreis naar de Ardennen. Tot in 2008 deden de serviceclubs “Inner Wheel” en “Soroptimist” telkens voor respectievelijk de 1ste en 2de productie een beroep op de toneelvereniging waarbij de opbrengst van kaartenverkoop voor de première steeds naar één van hun sociale doelen ging.

De toneelproducties van het KTKH in 2009-2010 in Scharpoord

donderdag 10, vrijdag 11 & zaterdag 12 december 2009

Het huis van Bernarda Alba

Door: Federico Garcia Lorca – vertaling: Hugo Claus
Regie & bewerking: Onno van Gelder jr.
50-jarig toneeljubileum Magda Lievens
25-jarig jubileum Francine Verwee & Dirk Timmerman

Bernarda legt haar tweede man te rusten en sluit zichzelf en haar vijf dochters tijdens een lange rouwperiode op. Aan de poort van haar afgesloten landgoed hangt ’s nachts de enige huwbare man van het dorp rond. Wat gebeurt er als meer dan één dochter door haar slaapkamerraam met de knappe jongeling praat? Wat gebeurt er als jaloezie, nijd en vurige Spaanse liefde elkaar onder één dak tegenkomen? Wat gebeurt er wanneer vijf in hun vrijheid beknotte dochters bij de huishoudster te rade gaan en niet bij hun tirannieke moeder?
Nu vele vragen, in december vele antwoorden wanneer U komt kijken naar de opvoeringen van dit prachtige stuk uit de wereldliteratuur. ‘Het huis van Bernarda Alba’ werd geschreven door de Spaanse grootmeester Federico Garcia Lorca (1898-1936)

donderdag 25, vrijdag 26 en zaterdag 27 maart 2010

One flew
Regie en bewerking: Dirk Van den Broeck
Gek toch… hoe zotte acteurs psychiatrische patiënten kunnen verzinnen? Hoe dynamisch gekte zich kan ontwikkelen in hun bizarre hoofden, hoe ze pijn en plezier als geen ander kunnen verbinden. Zot toch… hoe gek psychiaters wel kunnen zijn? Hoe ze zotheid willen verlammen.
Tot een zottere dan zotte zot de bakens verzet en zo de patiënten de fantasie laat herontdekken. Wat doe je dan als gefrustreerde psychiater in de jaren zestig? Hoe grijp je dan in? Wat doe je met een vrije vogel die niet gekooid wilt worden? Drastisch kortwieken dan maar zeker… zoals schopenhauer zei: “viele verlieren den verstand nicht, weil sie keinen haben.” Als uitgangsgegeven koos men de film ‘one flew over the cuckoo’s nest’.

29/07/2009

Nabeschouwing over Zeezwemmen en Strandloop in Knokke

Foto’s Zeezwemmen en GB Strandloop Knokke

Persoonlijk aankomstfilmpje GB Strandloop Knokke

Zeezwemmen

Op vrijdag 17 juli 2009 organiseerde de vzw Stedelijk Sportcentrum Knokke-Heist het zeezwemmen. De deelnemers hadden de keuze tussen 500 m of 1.500 m. Niet minder dan 379 zwemmers trotseerden deze uitdaging. Onder de deelnemers terug heel wat inwoners van Knokke-Heist, evenals triatleten die kwamen trainen voor de Finishers Triatlon van 23 augustus en de Generali Zwintriathlon van 2 september.

46 dames en 72 heren kozen voor 500 m. Bij de +16 jarigen kwamen Charlotte Van Biervliet en Sander Boidin al eerste dame en heer uit het water. Bij de -16 jarigen waren dit Amber Rombaut en Diego De Meyer. 20 redders, 58 dames en 183 heren waagden zich aan de 1.500 km. Hier stonden Fee Lampaert en Frederik Bormaele op het hoogste schavotje.
Deelnemers hebben de mogelijkheid om foto’s van het zeeezwemmen te bekijken op het fotoboek van de gemeente Knokke-Heist (via www.knokke-heist.be).

De GB strandlopen

Op vrijdag 24 juli 2009 hebben 1166 enthousiaste lopers deelgenomen aan de GB strandloop van Knokke. 288 dames en 385 heren kozen voor 5 km. Valerie Seen en Bart Maene toonden zich hier de sterksten. 106 dames en 387 heren waagden zich aan 10 km. Hier stonden Anne-Marie Danneels en Davy Stieperaere op het hoogste schavotje.

Deelnemers aan de GB Strandloop Knokke hebben de mogelijkheid om hun persoonlijk aankomstfilmpje te bekijken. Daarnaast kan men de foto’s van de GB Strandloop Knokke bekijken op het fotoboek van de gemeente (via www.knokke-heist.be).

Volgende week vrijdag 7 augustus wordt in Heist de 2de GB strandloop van de zomer georganiseerd. Het zal de 25ste keer zijn dat de strandloop in Heist zal georganiseerd worden. We hopen voor deze ‘zilveren’ editie een recordaantal lopers te verwelkomen. Dit wordt ongetwijfeld hét loopfeest van de kust!!

De start wordt gegeven op het strand voor het Heldenplein. Deelnemers kunnen kiezen tussen 5 of 10 km lopen langs de laagwaterlijn. De deelnemers aan de 5 km lopen tot juist voor het statige casino van Knokke en terug. De deelnemers aan de 10 km lopen door tot aan de Wielingen. Klik hier voor een overzicht van het looptraject.

De lage inschrijvingsprijs (€ 3,00) en het zomerse karakter maken van de GB strandlopen een echt familiaal sportgebeuren. Kids vanaf 3 jaar die zelf niet meelopen en van wie hun ouders en grootouders meelopen, kunnen van 18.30 tot 20.30 uur terecht in de kinderanimatie.

Daginschrijvingen zijn mogelijk van 17.30 tot 19.15 uur (€ 3,00).

De tijdsregistratie gebeurt via het Championchip-systeem. De klassieke ingrediënten waarbij elke deelnemer aan de aankomst een drankje en een medaille ontvangt en op basis van het borstnummer 50% kans maakt op het winnen van een prijs in natura werden behouden. Verder zijn er kleedkamers en een vestiaire voorzien. Deelnemers kunnen zich achteraf gratis douchen in sporthal Stormmeeuw, E.Verheyestraat 14 of sporthal Laguna, Krommedijk 32.

25/07/2009

Veel deelnemers voor zomerse Strandloop in Knokke-Heist

Vrijdagavond 24/07 werd door het Stedelijk Sportcentrum in de badstad de traditionele zomerse GB strandloop gehouden. De 1.166 deelnempers namen hun start in Knokke en hadden naar keus 5 of 10 km lopen voor de boeg langs de laagwaterlijn. Op de 10km Heren ging de overwinning afgescheiden naar Davy Stiepelaere uit Varsenare in een tijd van 37.11. De eerste Knokke-Heistenaar was Yves Depoorter die 4 minuten later beslag legde op de 9de plaats. De 10km voor Dames werd in de wacht gesleept door Anne-Marie Danneels uit de badstad. Haar tijd : 41.56. Het was trouwens opvallend hoeveel dames uit Knokke-Heist schitterend presteerden op de 10km afstand. Bart Maene uit Sijsele zette de 5 km op zijn naam. Bij de Dames was over die afstand de overwinning voor de Zwevegemse Valerie Steen. De strandloop was meteen ook het 6de luikje van het sportstimuleringsproject "Knokke-Heist, een zee van sport", en de 5e wedstrijd binnen het Loopcriterium van de Kust.

Klassement

10 km Heren

1 Stiepelaere Davy Varsenare 37.11
2 Kluskens John Berlare 38.32
3 Tourlousse Jochen Diksmuide 38.41
4 Verstraete Didier Langemark 39.25
5 Demeulemeester Stijn Zwevegem 39.50
6 Van Doorne Niels Moerkerke 40.07
7 Colle Dieter Oostrozebeke 40.10
8 Vanovenacker Dieter Deinze 40.36
9 Depoorter Yves Knokke-Heist 41.16
10 Marchand Kurt Ingooigem 41.39
11 Puystjens Gino Lambardsijde 41.43
12 Dalle Danny Blankenberge 41.47
13 Meulebrouck Paul Brugge 42.00
14 Dhont Christiaan Maldegem 42.04
15 Lappaert Jan Sint-Niklaas 42.23

10 km DAMES

1 Danneels Anne-Marie Knokke-Heist 41.56
2 Van Biervliet Sophie Knokke-Heist 44.54
3 Dupont Anne-Marie Blankenberge 45.15
4 Peeters Chris Blankenberge 45.44
5 Deruddere Lies Wevelgem 47.11
6 Van Biervliet Dominique Knokke-Heist 48.15
7 Verhoeven Elly Lommel 49.25
8 Verhelst Catherine Knokke-Heist 49.44
9 Schelkens Sigi Schilde 50.02
10 Levecke Sophie Oostende 51.09
11 Dewilder Nicole Vossem 52.12
12 Acke Marinka Brugge 52.15
13 Hendrickx Benedicte Knokke-Heist 52.26
14 Obreno Nancy Knokke-Heist 52.33
15 Trio Kelly Knokke-Heist 53.14

5 km HEREN

1 Maene Bart Sijsele 19.06
2 Thomas Laurent Herne 19.14
3 Bonte Gino Westrozebeke 19.25
4 Cappon Erik Zuidzande – Nederland 19.41
5 Vervaeke Jan Bellegem 19.47
6 Scherpereel Steven Sint-Denijs 20.02
7 Koppen Thibault Beveren-Waas 20.15
8 Verstraete Sander Langemark 20.20
9 Verstraete Nick Langemark 20.41
10 Reijnders Casimir Bonheiden 20.50
11 Ruystermans Tom Antwerpen 21.16
12 Swolfs Sanne Brasschaat 21.24
13 Cappaert Frederic Sint-Niklaas 21.25
14 Verbeeck Bart Gent 21.30
15 Van Den Heuvel Robert Breda 21.31

5 km DAMES

1 Steen Valerie Zwevegem 21.35
2 Van Leeuwen Ellen Ledeberg 21.53
3 Rombaut Amber Gent 23.14
4 Wellekens Françoise Gent 23.14
5 Coenen Chantal Bekkevoort 24.19
6 Van Lare Térèse Sluis – Nederland 24.47
7 Trenson Bieke Knokke-Heist 25.16
8 Bracke Birgit Gentbrugge 25.26
9 Waelkens Virginie Beernem 25.27
10 Debue Margot Wolvertem 25.45
11 Vandaele Linde Ichtegem 26.04
12 Vervarcke Katrien Oostkerke 26.30
13 De Vos Luka Bielefield – Duitsland 26.34
14 Willems Anje Dudzele 26.36
15 Kremers Rachel Visé 26.46