9/10/2007

Hoge nood aan fietscomfortonderzoek in Knokke-Heist

De Vlaamse overheid is zopas gestart met een centraal meldpunt voor knelpunten op fietspaden. Concreet kan men voortaan op de website www.mobielvlaanderen.be, gevaarlijke situaties op fietspaden signaleren. In Knokke-Heist kan dat eveneens op de gemeentelijke website www.knokke-heist.be via het bestaande interactieve meldingsformulier. Het zijn allemaal echter doekjes tegen het bloeden. Alhoewel de badstad zelf heeft geïnvesteerd in bijzonder comfortabele en veilige fietspaden kan dat niet gezegd worden voor de fietspaden langs de provinciale en gewestwegen. Met name langs de Elizabetlaan liggen de fietspaden er erbarmelijk bij. Zolang men de toestand van de fietspaden niet wetenschappelijk onderzoekt zal fietsen op sommige plaatsen in Knokke-Heist oncomfortabele inspanning blijven in plaats van ontspanning. Daarom moet men de provincie en het gewest kunnen overtuigen om op al hun fietspaden een fietscomfortmeter in te zetten zoals gebeurt in Denemarken en Nederland.

Wegbeheerders, die de veiligheid en het comfort van hun fietsroutes willen verbeteren, kunnen de toestand hiervan vaststellen met zo'n FietsComfortMeter. De FCM is een modulair systeem voor het meten van het comfortniveau, het verkrijgen van een overzicht van de visuele conditie en het op video vastleggen van het fietspad en de directe omgeving. De FCM bestaat uit een klein bestelbusje met een videocamera bovenop het dak, VCS-rater keyboard en twee fietswielen met versnellings­opnemers aan de achterkant van het busje. De gemiddelde operationele snelheid is 15 km/uur, waarmee per dag een capaciteit van 45 km kan worden bereikt. Het comfortmeetsysteem bestaat uit twee 28" fietswielen met een versnellingsopnemer op elk wiel en een PC met speciaal hiervoor ontwikkelde software. De afstand tussen de fietswielen is het zelfde als de afstand tussen twee naast elkaar rijdende fietsers. Met een frequentie van 25 keer per seconde wordt, volgens de ISO 2631/1 procedure, het comfortniveau uit de geregistreerde versnelling berekend. Om de gemeten comfortniveaus te kunnen vertalen in een fietsers­oordeel is een panelrating uitgevoerd. Meer dan 100 fietsers gaven schoolcijfers van 1 tot 10 voor het comfort, dat zij ondervonden op ca. 100 wegvakken. Er werd een goede correlatie geconstateerd tussen het fietsersoordeel en het gemeten comfortniveau. Deze correlatie vergemakkelijkt de vertaling van technische begrippen, zoals comfortniveaus, naar, voor niet-technici te begrijpen schoolcijfers. Op deze manier krijgen politici een goed beeld van de kwaliteit van fietsroutes waar zij verantwoordelijk voor zijn. De visuele conditie wordt verricht door de bijrijder, die via een rater keyboard het type wegdek en de schade registreert, die een negatieve invloed heeft op de veiligheid van het wegdek. Belangrijke schadesoorten zijn langsscheuren, langsvoegen en randschade. Ook typische gevallen van onvlakheid zoals schade door boomwortels en mollegangen worden geïnventariseerd. De informatie over de soort schade wordt vooral gebruikt bij het vaststellen van de meest geschikte onderhouds­maatregel(en). De gemeten comfortniveaus en alle geregistreerde verhardingsschades worden digitaal opge­slagen, gekoppeld aan de plaats van voorkomen. De data kunnen vrij eenvoudig worden ingevoerd in elk geautomatiseerd beheersysteem. Een professionele videocamera is op het dak van het mini-busje geplaatst om het wegdek en de directe omgeving op te nemen. In de videobeelden worden de datum van de opnames en de naam van de locatie weerge­geven en opgeslagen. De videobeelden worden door de wegbeheerders gebruikt om de verkeers- en sociale veiligheids­omstandig­heden te be oordelen en om de toestand van bermen en de aanwezigheid en hoedanigheid van verkeers­borden te inventariseren. De FCM wordt ingezet op provinciale en lokale fietsroutes. Daarnaast is hij bij uitstek geschikt voor het vastleggen van de conditie van wegen in het landelijk gebied.