14/06/2012

Toelichting bij de rekening en jaarverslag 2011 OCMW Knokke-Heist

Woensdagavond 13 juni werden in Knokke-Heist de rekening en jaarverslag van het OCMW toegelicht door voorzitter Annie Vandenbussche. Dat gebeurde tijdens de zitting van de OCMW-raad. Hier volgt de volledige nota, die laat zien hoe de dienst de voorbije jaren reeds werd klaargestoomd voor de toekomst en hoe de 123 euro, die elke inwoner van de badstad vorig jaar bijdroeg aan het sociaal beleid, kan verantwoord worden.


 2007-2012 : Sociaal beleid in hogere versnelling - klaar voor de toekomst


Eind 2012 loopt de legislatuur af. Een terugblik op de voorbije bestuursperiode leert ons dat het OCMW van Knokke-Heist in de afgelopen 6 jaar een grondige verandering en modernisering onderging. Het oude kantoorgebouw in de Noordhinder 31 – op vandaag nagenoeg verdwenen - maakt nu plaats voor een gloednieuw woonzorgcentrum voor 154 zorgbehoevende senioren.


In juni 2009 trokken we met het OCMW naar het Sociaal Huis op het Kraaiennestplein 1 in de wijk Heulebrug. Ik herinner me de voorbereidende fase ervan als een boeiende en constructieve periode, zowel wat het uitdenken van ons concept “sociaal huis”, als wat de fysieke bouw betrof, waar bij elke vergadering keuzes en beslissingen moesten getroffen worden, waarop we vandaag trots mogen zijn !


Ondertussen is het Sociaal Huis de draaischijf geworden van het lokaal sociaal beleid van onze gemeente.


Het OCMW kreeg er in dit huis tal van “partners in welzijn” bij : Infopunt, Woonwinkel, Werkwinkel,Thuiszorgplatform, Psychiatrische Zorg Thuis, VDAB, PWA, ’t Heist Best, Kind en Preventie, de dienst Bevolking, en de zitdagen van verschillende diensten, …zorgen voor een dynamiek waarbij de dienstverlening zo efficiënt mogelijk georganiseerd wordt ten behoeve van de klant die een hulpvraag heeft of nood heeft aan een luisterend oor.


Zo telden we in 2011 10% meer contacten aan de balie van het Sociaal Huis : 7244 contacten tegenover 6615 in 2010 ! 38% of 2.800 van de aanmeldingen zijn voor het OCMW, de 52% andere contacten worden door de onthaalmedewerkers zelf verder geholpen door info en advies rond bv. energieproblemen, administratieve hulpverlening, etc.…


Niet alleen op vlak van de dienstverlening heeft zich een nieuwe dynamiek ontwikkeld, ook op vlak van administratie, personeelsmanagement en ICT werd ontzettend veel gerealiseerd en gemoderniseerd.


Samengevat ben ik er van overtuigd dat dit OCMW en dit Sociaal Huis er klaar zijn voor om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan !


Al deze inspanningen en veranderingen vergden heel veel inzet en flexibiliteit van de medewerkers, en het past dan ook iedereen hiervoor expliciet te bedanken.


Verantwoording


Verantwoording van de 123 euro die elke inwoner van Knokke-Heist in 2011 bijdroeg aan het sociaal beleid. Voor 2011 draagt de gemeente voor 4 304 593,00 euro bij in het tekort van het OCMW De bijdrage was geraamd op 4. 411 686,00 euro. De financiële steunverlening vanuit de Sociale Dienst is gedaald : in 2011 was dit een bedrag van 1.123 000 euro, tegenover 1,3 miljoen euro in 2010.


Het aantal steungenieters is gedaald van 639 (2010) naar 592. Hiermee bedoelen we alle vormen van financiële steun zoals bijdragen in ziekenhuiskosten, energiekosten, plaatsingskosten in woonzorgcentra, maaltijden aan huis… Het aantal mensen dat leefloon (alle vormen) genoot in 2011 bedroeg 200, ook dit is een daling tegenover. 2010.


Opmerkelijk is ook het succesverhaal van de thuiszorgmaaltijden (“Koude Lijn”) : opnieuw is er een stijging in de bedeling. Er werden in 2011 26. 862 maaltijden bedeeld , wat neerkomt op + 500 tegenover 2010. Verder hebben ook de vrijwilligers van de minder-mobielen centrale heel wat meer kilometers afgelegd in 2011 !


Een belangrijke beleidsbeslissing is ook dat de focus gelegd wordt op het preventieve aspect : intensieve begeleiding van cliënten om “erger” te voorkomen, staat niet in cijfers uitgedrukt, maar vergt zeer veel tijd en energie.


Bijna 1,5 miljoen euro dient als bijdrage in de leningslasten van het Sociaal Huis (€800.000) en de subsidiering (€675.000) van de diensten waar we mee samenwerken zoals de Woonwinkel , de Autonome Vereniging Het Dak (= woonzorgcentra) , Thuiszorgplatform Knokke-Heist, de Strijk-en Verstelwinkel (op sociale economie campus Visserijschool) , de Kringwinkel en diverse externe welzijnsdiensten.


Belangrijke tendensen en perspectieven – De handschoen wordt opgenomen


Het aantal steungenieters in 2011 is gedaald met 7% tegenover 2010

Nood aan intensieve begeleiding zowel op administratief als persoonlijk vlak neemt toe


Huisvesting + energie wordt moeilijk betaalbaar voor kansarme personen.


De verschuiving binnen het budget van het OCMW met

de versterking van de Woonwinkel (personeel voor huur/woonbegeleiding bv.)
de verdere uitbouw van thuiszorgplatform Knokke-Heist ( onder andere met Psychiatrische zorg thuis )
de uitbouw van de eigen thuiszorgdiensten ( onder andere het succesverhaal van maaltijden koude lijn, de start mindermobielencentrale met lokale vrijwilligers)
de uitbouw van het energieloket in het Sociaal Huis
(BOOZ)t – project : beleidsvoorbereidend onderzoek (omgevingsanalyse, seniorenbehoeftenonderzoek en zorgbehoeftenonderzoek) {*}ikv. toenemende vergrijzing

toont duidelijk aan dat we vanuit het OCMW inspelen op deze nieuwe tendensen.


{*} (BOOZ)t staat voor: BehoeftenOnderzoek Ouderen en Zorg en dit op een Totale manier13/06/2012

Ivonne Vantorre vierde 100ste verjaardag in Knokke-Heist


Ivonne Vantorre, die ooit bombardementspuin hielp ruimen in Londen, heeft woensdagmiddag haar 100ste verjaardag gevierd in rusthuis Lindenhove in Knokke.Dat gebeurde in aanwezigheid een groepje familieleden en bewoners van het rusthuis. Schepen Ingrid Reubens overhandigde namens burgemeester Lippens een ingekaderde en gesigneerde foto van Koning Albert II en Koningin Paola. Schepen Reubens had ook laten uitzoeken precies hoe laat Ivonne destijds het levenslicht zag. Ze overhandigde meteen ook een copie van de geboorteacte aan de eeuwlinge.  Ivonne werd 100 jaar geleden in Heist aan zee geboren op 13 juni 1912, kort voor midernacht. Dat was toen een donderdag. Ze was het 9de (en voorlaatste kind) van reder Leopold Vantorre (Mussche) en Valerie Viaene, die men toen in Heist als ‘vreemde’ bestempelde omdat ze helemaal uit… Knokke kwam. Thuis waren ze met 4 broers en 6 zussen. Die zijn ondertussen allemaal overleden. Ivonne was voor de oorlog een van de mooiste meisjes in heel Heist (zie foto hieronder). Maar er was maar één iemand waar ze van hield. Ivonne huwde in 1936 met Willy Demey. Hij was bakker maar ging later aan de slag in de cokesfabriek in Zeebrugge. Willy was 2 jaar jonger, maar stierf plots op 62-jarige leeftijd. Yvonne is dus al 36 jaar weduwe. De eeuwlinge is tot haar 14 jaar in Heist naar school geweest. Vanaf 1926 tot haar huwelijk tien jaar later, bleef ze in het ouderlijke huis in de Onderwijsstraat om netten te breien voor haar vader. De netten waren bestemd voor de Zeebrugge 34 (de sloepe) en de Zeebrugge 5. Maar bij het begin van de oorlog werd het rustige geordende leven van Ivonne plots helemaal overhoop gehaald.

De vlucht naar Engeland

Na het bombardement op Heist op vrijdagavond 17 mei besloot Leopold Vantorre te vluchten naar veiliger oorden met zijn vaartuigen en de hele familie. De Franse troepen in Zeebrugge hadden er namelijk mee gedreigd alle vaartuigen te zullen kelderen om ze onbruikbaar te maken voor de oprukkende vijand. Ivonnes man was op dat moment in dienst. Ze moest van haar vader echter meevluchten met de familie. “We zullen mekaar allemaal wel zien in Frankrijk”, suste hij. Tijdens de vlucht maakte Ivonne in het Franse Dieppe op 21 mei 1940 het zware bombardement mee op de Vlaamse vissersvloot, waarbij 42 vissers het leven lieten. Eén van de Oostendse vaartuigen zag ze voor haar voeten in de lucht vliegen, toen het op een magnetische mijn voer. De houten vaartuigen van Leopold Vantorre slaagden er echter in naar Engeland te ontkomen. In Weymouth moesten vrouwen en kinderen van boord af. Ze werden op diverse plaatsen in Londen opgevangen; eerst in Wallington en vervolgens in Kingston-upon-Thames. In Londen werkte ze samen met haar broer Léon, zus Clara en de Franse huisgenoten Margot en Marie-Therèse Murand in een wijnfabriek. Ook een Oostendse vriendin Lucy was er aan de slag. Bij het vullen van de flessen gebeurde het echter regelmatig dat het hevelsysteem door papperige wijndroesem verstopt raakte. Dan moest Ivonne met de mond aan de vulkoppen zuigen tot de wijn opnieuw begon te vloeien. Daarbij kreeg ze telkens een flinke slok drank naar binnen. Op een bepaalde morgen toen de wijn slechts met veel horten en stoten wilde vloeien moesten Ivonne en haar vriendin Lucy zo dikwijls tussenkomen dat ze zich licht in het hoofd begon te voelen. Toen het tijd was om te lunchen zagen broer Leon en zus Clara onmiddellijk dat vooral Ivonne boven haar theewater was. “De enige keer in heel mijn leven dat ik dronken geweest ben” glimlacht Ivonne als ze erover praat.

Bompuin ruimen in Londen

In hun vrije tijd deden ze echter ook vrijwilligerswerk. Na een reeks zware nachtelijke bombardementen kregen Ivonne, zus Clara en broer Leon namelijk het verzoek van een hoofdwarden van de dienst “Air Raid Precautions” (ARP) om te helpen puin ruimen in wijken die pas waren platgebombardeerd. Ze trokken hun oudste kleren aan en noemden het van dan af “onze bomtenu”. Met de bus togen ze op weg naar de plaats van het zware bombardement. Ivonne moest tussen het puin de bezittingen van de gebombardeerde mensen samenbrengen. Daarbij moesten ze zeer voorzichtig te werk gaan, en luisteren of ze onder het puin nog enig teken van leven hoorden. Toch deden zich zelfs te midden van dergelijke oorlogsverwoesting nog komische momenten voor. Toen Ivonne en haar broer tussen het puin een piano vonden, kwamen twee soldaten om het zware instrument weg te dragen, “en ondertussen speelde een derde soldaat erop” lacht Ivonne.

De officieren van De Gaulle

In Londen deelden ze een grote villa met de Franse familie Murand die goed bevriend was met Generaal De Gaulle. Die zond regelmatig Franse officieren naar de villa om na hun inzet op allerlei missies weer op verhaal te komen. Daar ontmoette Ivonne ondermeer Honoré d’Estienne d’Orves, de oorlogsheld die korte tijd later in Frankrijk gevat werd en op last van Hitler gefusilleerd werd.

Sokken en netten voor de bevoorrading van de troepen

In Engeland breide Ivonne ook veel sokken voor de soldaten. Omdat ze haar leven lang netten voor de visserij gebreid had kon ze de Engelse dames in Penzance ook leren hoe ze sneller en beter 'cabbage bags' konden breien. "Dat zijn netjes om rode-, groene-, bloem- en andere kolen naar de troepen te sturen". "Zo verdienden we wat geld om eens een nieuwe bloes te kopen", lacht Ivonne. De Engelsen waren zelf nog maar pas begonnen met de aanmaak van dergelijke netjes. Ivonnes methode was veel eenvoudiger en sneller. Ook verbruikte men zo minder garen. "We hadden zoiets pertang nog nooit gedaan, maar als je goed kan breien dan zie je algauw hoe het moet" laat Ivonne zich nog ontvallen. Ook de Engelsen begonnen direct 'cabbage bags' te breien volgens "the Belgian way". In Londen en later in Penzance was Ivonne vooral veel samen met Vlamingen zodat ze niet echt veel Engels heeft kunnen leren. De Belgische vissers zijn pas in augustus 1945 naar ons land gerepatrieerd. Toen was de oorlog zelfs in Knokke en Heist al maanden afgelopen. Bij haar aankomst in Heist verkeerde Ivonne nog steeds in het onzekere over het lot van haar man.

Na de oorlog

Onmiddellijk na de oorlog sloeg het noodlot toen. Het vissersvaartuig Zeebrugge 5 van haar vader verging op 25 oktober 1944 in een zware storm voor de Nederlandse kust. Eén broer en z’n zoon, plus twee schoonbroers van Ivonne, en een vriend van de familie kwamen daarbij om het leven. Uitgerekend op de dag dat het nieuws in Heist bekend raakte stond Ivonnes man Willy plots uitgemergeld voor haar deur. Hij was te voet uit de Russische zone terug naar huis gekeerd. Samen woonden ze in Heist in de Panneslag, het verlengde straatdeel, dat later ook de naam Pannenstraat kreeg. Ivonne heeft in Lindenhove haar intrek genomen in kamer 416 op 9 december 2007. Dit was na een val waardoor ze niet meer terug naar huis kon en rolstoelgebonden werd. Ze is dus wel tot 95 jaar alleen thuis gebleven. Ivonne krijgt nog veel bezoek van haar nichtjes die haar helpen met de was en andere praktische zaken. Ze kijkt graag naar televisie. “Familie” volgt ze dagelijks en ook koers of tennis ziet ze graag. Het is alleen jammer dat ze niet meer zo goed ziet. Ze is wel blij dat haar memorie nog steeds prima functioneert. Ivonne geniet ook van het gezelschap en het bezoek van de medebewoners. Ze is graag in Lindenhove en doet mee aan activiteiten als het niet te vermoeiend is. Ze is fier en probeert nog in alles zo goed mogelijk haar plan te trekken, maar soms is het moeilijk als je voor vele dingen hulp nodig hebt. Ivonne heeft een goede dokter die haar graag helpt en die ze al heel lang kent. Gelukkig moet hij niet te vaak komen.

Hoe werd Ivonne 100 jaar?

Wellicht zit het in de genen en heeft ze die van haar moeder geërfd. Valerie Viaene was afkomstig uit het Zoukte en werd 97 jaar. Samen met haar ongehuwde zus heeft Ivonne tot op het laatst altijd voor haar mama gezorgd. Wat wellicht ook geholpen heeft om zo oud te worden is het feit dat Ivonne zeer graag verse vis eet, voornamelijk paling. Maar als men aan Ivonne zèlf vraagt hoe het komt dat ze 100 jaar geworden is heeft ze een bijzonder gevat antwoord: “ik ben zo beleefd dat ik alle anderen eerst laat voor gaan” zegt ze lachend.

Het oorlogsverhaal van Yvonne Vantorre vormt onderdeel van het boek Vlucht naar Penzance 

27/02/2012

Zes internationale gastfotografen op Internationaal Fotofestival

Het Internationaal Fotofestival van Knokke-Heist is dit jaar aan haar 33e editie toe. Het thema van deze editie is ontdekkingsreizen en draagt dan ook de titel 'Wonderland'. Naast de gebruikelijke tentoonstelling van geselecteerde foto’s is ook werk van enkele gerenommeerde kiekjesmakers te zien. Zes internationale fotografen werden namelijk uitgenodigd om verschillende reeksen van hun werk op het festival te tonen. Het gaat Corey Arnold en Michael Light uit de Verenigde Staten, de Nederlanders Gerdo De Ruijter en Ruud van Empel, de Duitse fotograaf Olaf Otto Becker en Sanna Kannisto uit Finland. Hun werk wordt getoond op een buitententoonstelling en een aantal binnententoonstellingen. Hun foto's vormen een ontdekkingsreis die de bezoeker meeneemt van de Nederlandse polders, naar de diepe jungle van Brazilië en Costa Rica, een vissersboot in de Beringzee, de adembenemende ijsvlakten van Groenland en een tocht door de ruimte. De binnenlocaties voor deze editie zijn het Cultuurcentrum Knokke-Heist (waar men de tentoonstellingen World Press Photo '11, Internationale Fotowedstrijd en Photoview kan bezoeken), Museum Sincfala en de indrukwekkende Magritte zaal van het Casino Knokke.


INTERNATIONAAL FOTOFESTIVAL KNOKKE- HEIST
EDITIE 2012 - WONDERLAND http://www.fotofestival.be/

Een organisatie van het Cultuurcentrum Knokke-Heist1. Ambitie van het Internationaal Fotofestival Knokke-Heist


Ook in 2012 organiseert Knokke-Heist het Internationaal Fotofestival. Hierdoor is de badstad opnieuw een levendig platform voor vernieuwing, experiment en levendige contacten op het gebied van fotografie. Dit jaar maken verschillende fotografen van onze gemeente hun werkterrein. Zo bereiken ze een groot aantal professionelen en liefhebbers van de fotografie. Het Internationaal Fotofestival Knokke-Heist meet zich met de middelgrote festivals in Europa zoals FORMAT in Derby, het Fotofestival van Breda in Nederland of FOTOFEST in Berlijn. Doorheen de geschiedenis hebben mensen lange ontdekkingsreizen gemaakt om de wereld te zien en te begrijpen. Economische, wetenschappelijke of religieuze doeleinden dreven de avontuurlijke mens naar het ongekende. Of het nu de eerste mens is die z'n nabije omgeving verlaat, Marco Polo die in de 13de eeuw Azië verkent of een ruimtesonde die een ander zonnestelsel bereikt, steeds hebben ontdekkingsreizen ons geïnspireerd. Ze zijn dan ook het uitgangspunt bij uitstek voor het Internationaal Fotofestival Knokke-Heist, editie 2012. Langsheen een fietsroute nemen verschillende fotografen jullie mee op een ontdekkingstocht in de wereld. We vliegen niet alleen over de vlakten van onze Noorderburen, we begeven ons ook in de diepe jungle van Brazilië en Costa Rica en reizen met een vissersboot richting de Beringzee. We bewandelen de adembenemende ijsvlakten in Groenland en nemen vervolgens afstand van dit alles met een tocht door de ruimte. Het Internationaal Fotofestival Knokke-Heist draagt dan ook de naam 'Wonderland'. Zes internationale fotografen werden uitgenodigd om verschillende reeksen van hun werk op het festival te tonen. Dit zijn Corey Arnold (VS), Gerdo De Ruijter (Nederland), Olaf Otto Becker (Duitsland), Sanna Kannisto (Finland), Michael Light (VS) en Ruud van Empel (Nederland). Het Internationaal Fotofestival Knokke-Heist bestaat in 2012 uit een buitententoonstelling en een aantal binnententoonstellingen. Deze vinden plaats in het Cultuurcentrum Knokke-Heist, Museum Sincfala en Casino Knokke.2. Deelnemende fotografen-kunstenaars


Ruud van Empel (Nederland, Breda, 1958)

Ruud van Empel is een Nederlandse fotograaf die zich toelgt op het gebruik van digitale technieken in de fotografie. Uit honderden fragmenten van digitale foto's stelt hij nieuwe beelden samen die in hun detaillering zeer levensecht en natuurgetrouw overkomen, maar die een wereld creëren die nooit heeft bestaan. De beelden tonen een paradijselijke wereld vooral bevolkt door kinderen en dromerige pubers, als verpersoonlijking van de onschuld. Desondanks roepen de werken van van Empel ook een gevoel van vervreemding en onbehagen op. Van Empel toont een wereld die er mooi en paradijselijk uitziet, maar bij nader inzien vol gevaren schuilt. We zien geen sprookjesbos, maar een jungle waar men eet en gegeten wordt en dag en nacht een strijd op leven en doodaangaat. Het verlangen naar het paradijs is een menselijke illusie die vroeg of laat wordt verstoord.


Sanna Kannisto (Finland, Hämeenlinna, 1974)

Sinds 2000 maakt Sanna Kannisto verschillende reizen naar de tropische regenwouden van Brazilië, Frans-Guinea en Costa Rica. Gedurende langere verblijven in biologische veldstations van wetenschappers brengt zij deongelofelijke complexiteit en chaos van het oerwoud in beeld. Haar werk vertoont een diepe fascinatie voor wetenschappelijke procedures en de geschiedenis van wetenschappelijke representatie. We zien een reekstheatrale natuurbeelden waarin Sanna Kannisto soms zelf als onderzoekster verschijnt. Hierdoor vormt het een 'commentaar' op wetenschappelijk onderzoek. Anders dan biologen, die voornamelijk data verzamelen en dingenmeten, is Kannisto geïnteresseerd in datgene wat hieraan ontsnapt. Kannisto laat de schoonheid van de natuur zien. Exotische planten en dieren worden in een veldstudio gefotografeerd en daarna terug in de natuurgeplaatst. Door deze voor een wit vlak te fotograferen of door ze in een ander formaat te tonen, vestigt zij de aandacht op de kleuren, vormen en structuren van de natuur. Een gedetailleerde weergave die mens en natuur terug dichter bij elkaar brengt.


Gerco De Ruijter (Nederland, Vianen, 1961)

De Ruijter fotografeert landschappen vanaf een hoogte van 10 tot 100 meter met een op afstand bestuurbare camera die aan een Japanse vechtvlieger hangt. Het ongewone vogelperspectief in zijn foto's maakt dat je zijn werkmeestal in eerste instantie leest als een spel van abstracte variaties tot het duizelingwekkende moment dat je de locaties van boven kunt thuisbrengen. De foto's van De Ruijter toonden aanvankelijk idyllische landschappen. Dit door het uit het beeld laten van menselijke activiteit zoals wegverkeer of drukbevolkte steden. Later toot De Ruijter ook de ingrepen van de mens, machines, tractoren of bouwkundige constructies.


Michael Light (Verenigde Staten, Florida, 1963)

Michael Light is een fotograaf en uitgever die zich toelegt op de omgeving en haar relatie met de hedendaagse Amerikaanse cultuur. Hij is bekend voor het herwerken van populaire historische beelden en culturele iconen van het landschap. Voor het project Full Moon (1999) onderzocht Light een archief van 32.000 beelden van de NASA. Dit archief bestond uit foto's die Apollo astronauten hadden genomen tijdens hun ruimtereizen tussen 1967 en 1972. De astronauten moesten zich concentreren op de veiligheid en het overleven van de tocht, maar toch beschikten ze over een Hasselblad en fotorobotten die op geregelde tijdstippen beelden maakten van hun buitenaardse reizen.Vijf jaar lang bekeek en bewerkte Michael Light beelden uit dit archief om er uiteindelijk enkele te selecteren die een fictieve maanreis verbeeldden. Hij scande de negatieven, wat de scherpste beelden van de ruimte opleverde dieooit werden gezien. Deze beelden laten de spanning en desoriëntatie voelen die de astronauten zelf ondervonden toen ze in de ruimte werden geschoten, op weg naar een buitenaards landschap. Zij tonen een wereld gevuld van ontzag, isolatie, angst en eenzaamheid. De serie Full Moon is een ode aan de spannende verhouding tussen mens en natuur, een leidmotief in het oeuvre van Light.


Olaf Otto Becker (Duitsland, Travemünde, 1959)

Het werk van Olaf Otto Bekcer reflecteert over de relatie tussen wetenschappelijke en artistieke praktijk. Z'n serie "Above Zero" capteert de westelijke kustlijn van Groenland waar hij 4.000 km aflegde in een jaar tijd. Met een groot formaat camera onderging hij fysiek zware en soms levensgevaarlijke tochten langs glaciale ravijnen en rivieren met smeltwater. Hij bracht de overweldigende schoonheid van het ijslandschap in beeld en benadrukte de stilte, de melancholie en het sublieme van een land dat maar weinigen kennen. Z'n fotografisch werk toont natuurlijk ook het existentiële gevaar waar deze regio symbool voor staat. Ondanks het feit dat Groenland niet wordt bewoonddoor de mens, is zijn invloed op de omgeving zichtbaar. Door de luchtvervuiling smelt het ijs er exponentieel wat kan resulteren in een wereldwijde catastrofe.


Corey Arnold (Verenigde Staten, California, 1976)

Corey Arnold combineert het bestaan van een professioneel visser met dat van een fotograaf. Als tiener vertrok hij verschillende seizoenen naar Alaska om te werken in de commerciële visserij. In 2002 ging hij aan boord van het schip "Rollo" om King krabben te vangen in de Beringzee. Eén van de meest gevaarlijke ondernemingen in de visserij. Gedurende zeven jaar bracht hij het leven van de krabbenvangers in beeld. Hun dagelijkse bezigheden, een zware storm, een zeevogel die plots op het dek landt maar evengoed een zonnestraal die plots doorbreekt.De relatie tussen mens en dier krijgt in het werk van Arnold een bijzondere plaats. Door het leven op de boot krijgt men een soms surrealistische verhouding tot de dieren. Nu eens voert de mens een bijna primitieve strijdtegen de natuurelementen. Dan weer geniet hij van de natuurlijke schoonheid. De beelden van Corey Arnold zijn niet enkel te zien in de buitententoonstelling en in de Magrittezaal. Er is een volledige tentoonstelling aan hem geweid in Sincfala, Museum van de zwinstreek.3. Buitententoonstelling

De buitententoonstelling legt het accent op de artistieke fotografie van hoog niveau, de fotografie die het beeld impregneert met een subjectief-artistieke interpretatie. In de kunstfotografie wordt de fotograaf een kunstenaar genoemd. In tegenstelling tot de vorige jaren wordt niet ingezet op monografische tentoonstellingen, maar op één groeps- tentoonstelling die zich uitspreidt over de hele gemeente. Op diverse wijzen worden beelden in de natuur en stad van Knokke-Heist geïntegreerd. Op een (fiets)parcours dat loopt van Heist, langs Duinbergen en Knokke tot het Zoute en langs het groene hinterland van Ramskapelle en Westkapelle kan men meer dan 100 beelden bewonderen.4. Binnententoonstellingen

Het Internationaal Fotofestival Knokke-Heist bestaat in 2012 uit een aantal binnententoonstellingen. Deze vinden plaats in het Cultuurcentrum Knokke-Heist, Museum Sincfala en Casino Knokke.4.1 Cultuurcentrum Knokke-Heist

In het Cultuurcentrum Knokke-Heist zijn 3 tentoonstellingen te bezichtigen:World Press Photo '11

Traditioneel is de World Press Photo present op het fotofestival. De World Press Photo organiseert jaarlijks 's werelds grootste en meest prestigieuze wedstrijd voor professionele persfotografie. De winnende foto's worden verzameld in een reizende expositie die in meer dan honderd steden over de hele wereld is te zien. De tentoonstelling zal in première voor België te zien zijn in Cultuurcentrum Knokke-Heist. Winnaar van dit jaar is de Spaanse fotograaf Samuel Aranda. De winnende foto toont een vrouw die een gewond familielid in haar armen houdt in een moskee. Deze werd als veldhospitaal gebruikt toen zich op 15 oktober 2011 gewelddadige confrontaties voordeden in Sanaa, Jemen, tijdens demonstraties tegen het bewind van president Ali Abdullah Saleh. Samuel Aranda werkte in Jemen in opdracht van The New York Times en wordt vertegenwoordigd door Corbis Images. World Press Photo -Internationale Fotowedstrijd Knokke-Heist

In het kader van het Internationaal Fotofestival werden voor de editie van 2012 welgeteld 7605 foto's ingezonden, van 803 fotografen uit 37 verschillende landen. Op zaterdag 11 februari 2012 verkoos de jury vijf prijzen. De belangrijkste prijs is de gouden lens. Dit jaar is er terug de prijs voor jong talent. Hiermee wil de jury het werk van jonge fotografen ondersteunen (16 t.e.m. 25 jaar). De foto's van alle winnaars worden gepresenteerd op het Internationaal Fotofestival Knokke-Heist in het Cultuurcentrum Knokke-Heist, Meerlaan 32 (van 25 maart tot en met 10 juni 2012).


De jury: Stephane Verheye (Fotograaf, Voorzitter Jury) - Charif Benhelima (Fotograaf) - Jimmy Kets (De Standaard) - Barbara De Palmenaer (Galerij Almine Rech) - Julie Scheurweghs (Fotografe)Nick Hannes (Fotograaf) - Guido Packolet (Knack)


Winnaars: Gouden lens: Romin Mohtasham - Iran, Zilveren lens: Majid Dokhtechi Zadeh - Iran, Bronzen lens: Hadi Deghanpour-Anima - Iran, Jong talent: Ali Ramezani - Iran, Knack Award: Mohsen Esmaeil ZadehPrijs van het publiek 2011: Danny Breckpot - Belgie, Romin Mohtasham - Iran


Photo View

Met Photo View viert het Centrum voor Beeldexpressie jaarlijks de eigenzinnige fotografie. Het succes van deze rondreizende foto-expo zit 'm in de kracht van de eigenheid. Het Centrum voor Beeldexpressie weet dat experiment, engagement, vernieuwing en visie cruciaal zijn in het werk van veel fotografen. Met Photo View willen ze ook het grote publiek de kans bieden om een jaar lang te genieten van een unieke selectie krachtige fotoreeksen. De 14 laureaten van Photo View 2012: Paul Bulteel, Horst Einfinger, Joke Floreal, Jan Geuens, Tom Iriks, Patrick Mahy, Stefan Migalski, Marie Jeanne Smets, François Snelders, Luc Van den Bosch, Fabian Van Der Meersche, Bruno Vermeersch, Stan Wouters en Dan Zollmann. Alle info lees je ook op http://www.beeldexpressie.be/!4.2. Museum Sincfala

In Sincfala, Museum van de Zwinstreek is een beperkt deel van de tentoonstelling van het werk van Corey Arnold te bezichtigen.4.3. Casino Knokke

In de Magritte zaal van het Casino Knokke, in de prachtige omgeving van de muurschildering "Het Betoverde Rijk" van René Magritte, komt een kleine contextualiserende binnententoonstelling die de werken van 5 participerende fotografen (Kannisto, van Empel, Becker, Light en De Ruijter) verder belicht.5. Summer of Photography

Het Internationaal Fotofestival Knokke-Heist maakt dit jaar deel uit van de Summer of Photography 2012, een initiatief van BOZAR. http://www.summerphotography.com/6. Praktische gegevens

Data

Het buitenparcours van het festival loopt van 25 maart tot 30 juni 2012. De tentoonstelling in het Casino Knokke (ingang kant Canadasquare) loopt van 25 maart tot 3 juni 2012. De tentoonstelling in het Museum Sincfala loopt van 25 maart tot 10 juni 2012. De World Press Photo'11 loopt van 11 mei tot 10 juni 2012, te bezichtigen in het Cultuurcentrum Knokke-Heist. Het Internationaal Fotofestival Knokke-Heist is volledig gratis


Openingsuren

Dagelijks van 10 tot 19 uur

Sincfala Museum van 10 tot 12 uur en 14 tot 17.30 uur

Locaties

Cultuurcentrum Knokke-Heist - Meerlaan 32, 8300 Knokke-HeistT 050 630 430 - cc.ticket@knokke-heist.be

Museum Sincfala - Pannenstraat 1408301 Knokke-Heist - T 050 630 872 - Sincfala@knokke-heist.be

Casino Knokke - Zeedijk-Albertstrand 509 (ingang langs canadasquare) - 8300 Knokke-HeistAlgemene info:

Cultuurcentrum Scharpoord - Meerlaan 32 - 8300 Knokke-Heist

T 050 630 430 - fotofestival@knokke-heist.be - http://www.fotofestival.be/

20/02/2012

Uitslag Carnaval in Heist 2012

Sedert zaterdagnamiddag zwaait Carnavalprins Yves I de scepter over het feestende Heist. Hoogtepunt was zondag de grootste stoet van West-Vlaanderen met 35 grote karren en 9 kleine. Sommige Carnavalgroepen bestonden uit wel honderd deelnemers. Hun grote aanhang en de duizenden toeschouwers zorgden ervoor dat in Heist tot in Heulebrug geen parkeerplaatsje meer te bemachtigen was. De inspiratie van de karrenbouwers was heel divers. Sommigen lieten zich inspireren door sprookjes uit hun kindertijd. Dat was bijvoorbeeld het geval met de Siekstjes die uitpakten met Fairyland; een kanshebber volgens het publiek. De jury oordeelde daar echter anders over. Bij de Grote Karren ging de eerste plaats naar “Die Gletzskis” van de carnavalgroep De Lekkerbekken. Zij behaalden 178 punten. Eén punt minder leverde een tweede plaats op aan Bonte & Co met hun productie “Tis de norgel nie, mo de meuln die draait”. Bij de Kleine Karren rijfde de carnavalgroep “Up & nere, weg & were” 163 punten binnen met hun “Zoetmuultjes”. Dat was meteen goed voor een eerste plaats. De Orde van de Karnavalkiekens pikte de twee plaats in met “Karnavalkiekens goes Hollandia”. Vandaag wordt in verscheidene cafés in Heist gratis sprot uitgedeeld. Maandagavond is er in Ravelingen het bal van de Zeemeermin. Dinsdagnamiddag staat op Stadion De Taeye in Heist het gemaskerd voetbal op het programma tussen de Vissers en de Plakkers. Dinsdagavond om 19.30u trekt de verlichte Carnavalstoet door het centrum van Heist. De viering bereikt z’n climax om 21.30u met vuurwerk en de verbranding van prins carnaval.Grote karren

1 62 Die Gletzskis Vzw De lekkerbekken 178
2 56 Tis de norgel nie mo de meuln da draait Bonte & Co 177
3 42 Navi Kuduro Orde van de Pret 174
4 64 Hamster Paradise Club 69 173
5 60 De “King Kings” De Pullesnokswingboys 172
6 59 Smurfen in 3djee KPJ Eede 171
7 37 Fairyland De Siekstjes 170
8 51 De Kietebietertjes De Vliegemeppers 169
9 47 Babydorm Basterds Club Bizarre 168
10 34 Roodkapje Carnavalgroep Yssi’s 167
11 30 Een,Golf,Vol,Ambiance De Smoeltrekkers 166
12 63 Gayraider De Oelieboelies 163
13 35 Zwieneleute De Uilenspiegels 162
14 48 Time flies when you’re having fun Orde der Soepkiekens 160
15 45 De Sneeuwmannen De Zoetekes 159
16 44 Tjoeketjoeketjoep De Tjoeptjes 158
17 52 Hutje op de Hei(st) Orde van de Drankorgels 156
18 49 Ernie er zit een bannan in je oor, what the f*ck De Kabbabeestjes 154
19 55 Het Carnavalfestival CV De Knoeiers 151
20 31 Captain America CV De Twiefeloars 150
21 38 The Cray Farao’s CV De Dinootjes 149
22 46 De Feestbus De Ropianen 147
23 41 Ridders & jonkvrouwen De Klutsers 146
24 39 Ramburgse Toveracademie Ramburgpekkers 142
25 53 Safari De Horlepieps 139
26 58 Giraftanen De Strandreetjes 138
27 40 Trollie in de bossie De Knalbrigade 137
28 36 We zin parti, in Brussel lukket toch nie! De Vroeteloars 136
29 65 Cowboys & Indianen Cv De Spetterlappen 131
30 33 Elf(jes) jaar zwalpeiers uit Wostburg Zwalpeiers 130
31 54 Back to school FC Peperbusse 123
32 32 Disco Inferno De Zotte Zotten 121
33 43 Western De zak moe leeg 120
34 50 Chicago gangsters Funckykids 111
35 57 De Sigaar (rookverbod) De Torenpekkers 103Kleine karren

1 1 "Zoetemuultjes" Up & nere, weg & were 163p
2 4 "Karnavalkiekens goes Hollandia" Orde van deKarnavalkiekens 157
3 6 "Wolfkapje" Wieder 153
4 8 "Quality Street" The Leenstreeters 152
5 9 "Flower Power" De dorstige vrienden 125
6 3 "Uulenest ACS" Nachtuuln 117
7 5 "Wijnboeren" Denewith Chris 113
8 10 "Poppentheater/Poppenkast" Mini Xaviertjes 112
9 2 "Ghostbusters" De Schappy’s 88

Een fotoreportage van het Heistse Carnaval kun je HIER bekijken.

17/02/2012

Volgorde Carnavalstoet Knokke-Heist 19.02.2012

Het Heistse carnaval zit duidelijk nog altijd in de lift: Dit jaar zijn er maar liefst 3 grote karren meer dan in 2011. Als je alle wagens gewoon achter elkaar plaatst heb je een rij van 896 meter lang! En dan zijn de groepen nog niet meegeteld. Om na te gaan of de opgegeven lengte ook strookt met de werkelijkheid zal de politie metingen uitvoeren. Achteraf zal dan worden geëvalueerd en nagekeken of er een verband bestaat tussen de grootte van de wagens en eventuele "gaten" in de stoet. Alle karren hebben tegenwoordig een muziekinstallatie aan boord. Hoewel in het reglement duidelijke beperkingen zijn opgelegd wat het toegelaten volume aan decibels betreft blijft het (vooral voor kinderen) toch oppassen voor gehoorschade. Daarom zal Carnavalprins Yves de Eerste niet alleen honderden kilo's snoep uitgooien maar ook een duizendtal hippe en zeer kleurrijke oordopjes. Dat gebeurt op vraag van de gemeentelijke preventiedienst. In tegenstelling tot de snoep zijn de oordopjes enkel voor uitwendig gebruik, zegt Vrijdetijdscoördinator Jan Deroose.

Volgorde karren – Carnavalstoet 2012

Kleine karren

Trompetterkorps Alkmaar
Prinsenkar YVES
1 Zoetemuultjes Up & nere, weg & were
2 Ghostbusters De Schappy’s
3 Uulenest ACS Nachtuuln
4 Karnavalkiekens goes Hollandia Orde van de Karnavalkiekens
5 Wijnboeren Denewith Chris
6 Wolfkapje Wieder
7 Thomas de trein Lefebre Roger
8 Quality Street The Leenstreeters
9 Flower Power De dorstige vrienden
10 Poppentheater/Poppenkast Mini Xaviertjes

Grote karren

30 Een,Golf,Vol,Ambiance De Smoeltrekkers
31 Captain America CV De Twiefeloars
32 Disco Inferno De Zotte Zotten
33 Elf(jes) jaar zwalpeiers uit Wostburg Zwalpeiers
34 Roodkapje Carnavalgroep Yssi’s
35 Zwieneleute De Uilenspiegels
36 We zin parti, in Brussel lukket toch nie! De Vroeteloars
37 Fairyland De Siekstjes
38 The Cray Farao’s CV De Dinootjes
39 Ramburgse Toveracademie Ramburgpekkers
40 Trollie in de bossie De Knalbrigade
41 Ridders & jonkvrouwen De Klutsers
42 Navi Kuduro Orde van de Pret
43 Western De zal moe leeg
44 Tjoeketjoeketjoep De Tjoeptjes
45 De Sneeuwmannen De Zoetekes
46 De Feestbus De Ropianen
47 Babydorm Basterds Club Bizarre
48 Time flies when you’re having fun Orde der Soepkiekens
49 Ernie er zit een bannan in je oor, what the f*ck De Kabbabeestjes
50 Chicago gangsters Funckykids
51 De Kietebietertjes De Vliegemeppers
52 Hutje op de Hei(st) Orde van de Drankorgels
53 Safari De Horlepieps
54 Back to school FC Peperbusse
55 Het Carnavalfestival CV De Knoeiers
56 Tis de norgel nie mo de meuln da draait Bonte & Co
57 De Sigaar (rookverbod) De Torenpekkers
58 Giraftanen De Strandreetjes
59 Smurfen in 3djee KPJ Eede
60 De “King Kings” De Pullesnokswingboys
61 Dance Train De Jeugd van tegenwoordig
62 Die Gletzskis Vzw De lekkerbekken
63 Gayraider De Oelieboelies
64 Hamster Paradise Club 69
65 Cowboys & Indianen Cv De Spetterlappen

7/02/2012

Knokke-Heist: Campagne tegen bevriezen leidingen

In samenwerking met Aqua Flanders, de vereniging van Vlaamse waterbedrijven, voert Knokke-Heist momenteel een promotiecampagne om inwoners en tweedeverblijvers te sensibiliseren om preventieve maatregelen te nemen tegen het bevriezen van waterleidingen.

Hoe bescherm ik mijn leidingen tegen vorst?

Water bevriest bij 0 ° Celsius. Een gewone isolatie kan de bevriezing wel enkele dagen vertragen, maar is onvoldoende bij hevige of langdurige vorst. In dat geval volgt u best volgende aanbevelingen op. Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft. Als het niet mogelijk is een vorstgevoelig lokaal te verwarmen, kunt u een elektrisch verwarmingslint rond de leiding plaatsen. Let op voor kunststofbuizen: die kunnen smelten door de warmte. Knutsel niet zelf iets in elkaar, maar doe een beroep op een vakman. Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral als die zijn blootgesteld aan koude wind. Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig en sluit het water af. Vergeet echter niet vooraf alle leidingen leeg te laten lopen. Draai daarom alle kranen open vooraleer u de hoofdkraan dichtdraait. Om goed voorbereid te zijn, controleert u best voor de winter of de hoofdkraan goed sluit en de leegloopkraantjes in de buurt van de hoofdkraan goed werken. Zo komt u in de koude wintermaanden niet voor verrassingen te staan.

Hoe bescherm ik de watermeter in mijn meterput tegen de vorst?


Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er geen koude lucht in de meterput kan. Dit kan eenvoudig door een plastic folie over het deksel te leggen en dat te bedekken met een laagje aarde. Om het risico op vorstschade nog verder te verkleinen, kunt u een isolerende luchtlaag aanbrengen. Plaats 30 cm onder het deksel een tweede isolerende afdekplaat, bijvoorbeeld uit polystyreen of uit hout waartegen polystyreen is bevestigd. Hoe beter deze plaat sluit, hoe meer de koude lucht buitengesloten blijft. Als de meterput niet te ver van de woning ligt, kunt u opteren voor een elektrisch verwarmingslint. Doe dat niet als de put regelmatig onder water staat. Raadpleeg steeds een vakman. Rotswol, sjaals of dekens bieden geen bescherming. Als die vochtig worden, bevriezen ze ook.

Wat doe ik als mijn leidingen bevroren zijn ?


Indien er nergens in de woning stromend water is, dan is wellicht de aftakking bevroren. Ontdooi dan het gedeelte binnenshuis met een haardroger, en begin ter hoogte van de hoofdkraan. Beweeg de haardroger voortdurend heen en weer. Let op met openstaande kranen. Gebruik nooit een brander, en let op voor smeltgevaar bij kunstofleidingen. Als de watermeter of de aftakking buiten de woning bevroren is, moet u contact opnemen met het Waterbedrijf. Ook als de binneninstallatie geheel of gedeeltelijk bevroren is, kan een haardroger goede diensten bewijzen. Vertrek aan het tappunt en zak zo af naar de hoofdkraan. Draai eerst de hoofdkraan dicht. Als de leidingen ontdooid zijn, kunt u de hoofdkraan een beetje opendraaien. Het is immers mogelijk dat er buizen gesprongen zijn, en dan zit u met waterschade als u de hoofdkraan meteen volledig opendraait. Controleer dus eerst of er geen lekken zijn. Als u er niet in slaagt om de leiding te ontdooien, zit er niets anders op dan te wachten tot het warmer wordt, en de leidingen vanzelf ontdooien. In dat geval houdt u de hoofdkraan best dicht als u niet thuis bent of gaat slapen. Zo vermijdt u dat eventuele lekken bij plotse dooi voor waterschade zorgen.


Voor meer info: AGSO Waterbedrijf , tel. 050 630 250

12/07/2011

Tijdig smartfoon inzetten tegen de vereenzaming van de ouderen
In het Verre Oosten zet men reeds drie jaar de "smartphone" in tegen de vereenzaming van senioren. Met name in Zuid-Korea hebben ouderen tegenwoordig recht op mobiele telefoontraining. Dat zou ook bij ons moeten gebeuren. “Maar” zegt de Knokke-Heistse OCMW-voorzitster Annie Vandenbussche “de mensen zouden moeten vertrouwd gemaakt worden met de vele mogelijkheden van de smartfoon geruime tijd vóór ze in een rusthuis belanden. Als senioren in een rust- en verzorgingstehuis worden opgenomen, zijn ze meestal té zorgbehoevend om nog technische nieuwigheden aan te leren”. Dat klopt uiteraard. Daarom is het nodig dat smartfoonvaardigheden bij 50-plussers reeds intensief worden aangeleerd. Net zoals mensen tegenwoordig een computercursus volgen.In Zuid-Korea zegt men dat de voordelen van het omgaan met een smartfoon “gewoon niet te overschatten zijn”. Een smarfoon wordt een echte levenslijn voor iemand die dag in dag uit thuis zit. Via een gratis wifi-verbinding of een goedkope dataverbinding zoals bij Mobile Vikings kan iedereen contact houden met familie en vrienden. En dat niet alleen via telefoon, tekstberichten en email. Bij middel van de Google applicatie kan men (net als met een pc) alles opzoeken. Men kan ook wereldwijd de kranten lezen. Met de Twitter-,Facebook- en Skype- apps blijven de sociale contacten op peil. Met eBuddy wordt het mogelijk om alle chatcontacten van MSN, Yahoo, Facebook enz op één scherm samen te brengen. Een smartfoon heeft ook een FM radio ingebouwd. Plus kan men via de applicatie TuneIn.Radio overal ter wereld niet alleen gratis naar de lokale omroepen zoals Paradijs in Knokke-Heist luisteren, maar ook naar zo’n 50.000 andere radiostations en podcasts. Daar zijn nu ook nog de internetradio’s van Live365 bijgekomen. En webradio’s die bijvoorbeeld de Veronicaprogramma’s van nu en van 40 jaar geleden uitzenden… Dat gebeurt ook voor de eertijdse zeezenders Radio London en Radio North Sea International. Ook op webradio's die enkel Vlaamse muziek van toen uitzenden kan men met de smartfoon afstemmen. Bij middel van SoundHound kan men zelf een liedje neuriën en de applicatie zoekt uit wat de titel en dergelijke is… De nieuwe applicatie BBC News laat je niet alleen de belangrijkste nieuwspunten lezen. Je kan er ook opnieuw mee afstemmen op de BBC World Service (die in februari de uitzendingen op 648 kHz middengolf staakte) en kijken naar een korte samenvatting van het BBC Nieuws. Met hulp van de SPB TV applicatie kan men kiezen uit zo’n 150 tv-stations. Waar men ook is ter wereld kan men bijvoorbeeld kijken naar het nieuws van de NOS. Mogelijk komt daar op termijn ook de VRT bij. Droid Stream stelt je in staat om allerlei tekenfilms, documentaires en tv-reeksen te bekijken. Je smartfoon werkt ook als een MP3-speler. De telefoon kun je met een kabeltje trouwens verbinden met een koptelefoon of met de versterker in de leefkamer. Met TVGids.tv, RadioTimes en TV-Jetzt bekijk je in een paar klikken de programma’s die nu en straks lopen op de kabel, Astra2 en Astra1. Foto’s die je neemt met de camera in de smartfoon kun je ook onmiddellijk per email doorsturen naar familie en vrienden, of publiceren op een blog. Met Buienalarm en Buienradar wordt men gewaarschuwd of het over een half uur of over een uur gaat regen op de plaats waar men zich bevindt. Dus kan men nog net voor de bui z’n boodschappen doen. Verder kan men gratis Audiobooks beluisteren in het Nederlands, Frans, Engels en een reeks andere talen. Via Aldiko en Kindle Amazon wordt het ook mogelijk om gratis boeken te downloaden en via het scherm te lezen. De applicatie onthoudt tot waar men de vorige keer gelezen heeft… Er zijn ook veel spelletjes die het geheugen stimuleren. Ondermeer kan men met Solitaire patience spelen. Wil men pootje baden aan het strand. De applicatie Tide Prediction zegt je wanneer het hoog en laag water is op de plaats waar je je bevindt. “Klok” vertelt je niet alleen de tijd, maar zorgt er met een toontje ook voor dat je je favoriete soap niet mist, of je wordt herinntert dat het tijd is om een medicijn in te nemen. De World Clock toont je ook de tijd in diverse wereldsteden, zodat je familieleden in San Francisco niet midden in de nacht uit hun bed belt. Shopriant laat je toe je shopping lijst voor diverse winkels op te stellen. Het mooie is dat seconden nadat je de lijst hebt aangepast de nieuwe lijst ook in de applicatie staat op de smartfoon van iemand anders die de boodschappen voor je doet… Als je wagen onderweg stilvalt en je moet plots met de trein verder… De applicatie BE Live Train ziet onmiddellijk waar je staat en geeft de eerstvolgende treinen in de drie stations die het dichtst bij je locatie zijn. Banken werken momenteel aan applicaties om ook overschrijvingen via de smartfoon te kunnen uitvoeren. Tegenwoordig kan dat reeds met PayPal. Wanneer men restafval, karton enz in een bepaalde straat moet buitenzetten wordt direct duidelijk met de Kustafval applicatie. Je houdt ’s avonds je smartoon naar de hemel en Google Sky Map vertelt je precies welke sterren en planeten je daar ziet. Merk je plots een lichtje in de nachtelijke hemel bewegen en het is geen vliegtuig dan vertelt de applicatie Space Junk je precies welke satelliet of stuk ruimteafval boven je hoofd passeert. Het is duidelijk dat men met een smartfoon ook z’n agenda kan bijhouden. Alle voornoemde applicaties en duizenden andere zijn totaal gràtis te downloaden bij ondermeer Android Market ! Met een iPhone kan je precies hetzelfde uithalen, maar die kost een flink stuk duurder.

9/04/2011

Nieuwe moordroman van Piet Baete voorgesteld in Knokke-Heist

Tijdens een culinaire fandag werd in restaurant Livingroom 102 langs de Sluisstraat in Knokke-Heist de nieuwste thriller voorgesteld van de plaatselijke auteur Piet Baete. Een 50-tal fans waren naar het grensrestaurant afgezakt om kennis te maken met de schrijver, het boek “Verzwijg mij niet” én te genieten van het speciale ‘moordmenu’. Bij het klaarmaken van de gerechten leende de auteur zelfs een helpende hand. Baete wil op dat vlak wat ervaring opdoen. Als hobby volgt hij namelijk één dag in de week een opleiding bij het PIVA in Antwerpen. En dat zal hem na drie jaar het diploma van ‘chef’ opleveren. Het boek “Verzwijg mij niet” is een thriller over liefde. Vier jonge twintigers bezoeken als ongenode gasten een mondain verjaardagsfeest bij de rijke familie de Greve in het Zoute. Eén van de jongeren wil er zijn ex-vriendin terugwinnen. Het decadente tuinfeest krijgt echter dramatische gevolgen. Als het lijk van een jongeman wordt ontdekt komt naast hoofdinspecteur Briek Mulders dit keer ook een jonge, ambitieuze speurder David Kamp om de hoek kijken. Een en ander is weer goed voor zo’n 400 pagina’s spannende lectuur. Van Piet Baete verschenen eerder ook al de bestsellers ‘Dromen van de dood’, ‘Poker’ en ‘Wacht maar tot ik wakker word’. Baete heeft echter ook nog andere pijlen op z’n boog. Hij werkt momenteel aan een kinderserie voor Studio 100. Daarnaast is hij een concept aan het afronden voor een nieuwe tv-reeks, waar hij nog weinig mag over zeggen. Piet Baete begon al verhaaltjes te schrijven toen hij amper 6 jaar oud was. “Andere kinderen speelden met de bal, en ik speelde toen blijkbaar al met ‘het woord”, aldus Piet. Toen hij 18 was wilde hij pas écht schrijver worden. Dat gebeurde nadat z’n vriendinnetje het in Zuid-Frankrijk had uitgemaakt. Daarna sloot hij zich een maand lang op in de kelder van het huis van z’n moeder en liet “een emotionele lawine los” op papier. Het resultaat was z’n eerste roman “Wat een schildpad leiden kan”. Dat was echter nog lang voor z’n thriller-tijd en hij heeft dat werk nooit uitgegeven. Ondertussen is de ‘detective’ het dankbare handelsmerk van Piet Baete geworden. Daar komt volgens de auteur trouwens heel wat research bij kijken. Zo trok hij voor het schrijven van “Verzwijg mij niet” naar de rechtbank om er een aantal rechtszaken te volgen. Met procedurevragen kan hij trouwens ook bij een franstalig magistraat terecht, die Piet leerde kennen toen hij een tijdlang Nederlands gaf aan anderstaligen. Ondertussen denkt Piet Baete al aan het volgende boek, maar voorlopig staat er nog niks op papier. ** Verzwijg mij niet / Piet Baete ** Paperback – blz. 392 – € 19,95 – ISBN 978 90 223 2603 9 Foto: In de keuken van de Livingroom, Philippe, Piet Baete, Maxime Osten

8/04/2011

Enorme belangstelling voor boek over de IJslandvaarders

Onder bijzonder grote belangstelling is vrijdag bij het Vlaams Instituut voor de Zee in Oostende het boek “Naar Island” voorgesteld. Het werd gepubliceerd bij Lannoo. De Uitkerkse auteur Katrien Vervaele laat in het werk 28 voormalige IJslandvaarders aan het woord. Ze vertellen niet enkel over de visvangst, maar ook hoe ze alles beleefd en verwerkt hebben. Geloof en ongeloof komen aan bod, en ook heimwee, angst, schipbreuken en het verliezen van manschappen. Het boek telt 272 pagina’s en bestaat uit drie delen. Het begint met de IJslandvaart per zeilschip vanuit Duinkerke en Gravelines. Daarna vormt de IJslandvaart vanuit Oostende vanaf 1900 de hoofdmoot. In het derde deel worden een aantal hoofdstukken gewijd aan de Oostende 129, de legendarische Amandine. In zijn toespraak noemde Willy Versluys het boek een “een standaardwerk voor de toekomstige geschiedschrijving” over het onderwerp. Met haar interviews heeft Katrien niet alleen heel wat onbekende feiten in het daglicht geplaatst. Ze is er ook in geslaagd “de ziel van de IJslandvaarders bloot te leggen”. Onder meer wordt het verhaal gedaan van de 96-jarige Jef Ocket, die nog met de ‘koolbranders’ gevaren heeft. Verder ook Berten Deckmijn, die het leven aan boord zelfs tekende, de onlangs overleden Jules Desoever, Emiel Rycx en Jean Calcoen, die Katrien omscheef als een echte verteller-cabaretier. Vanuit Zeebrugge was het Gerard De Groote die ooit met de Z572 ‘Tornado’ op IJsland voer. In het boek ook de waarheid over de ontdekking van de Charelstroate, de enige visgrond die vernoemd is naar een Vlaamse visser (Charel Nassel). Voor wie niet vertrouwd is met visserijtermen bevat het werk ook een verklarende woordenlijst. Katrien Vervaele is auteur van een tiental jeugdboeken en vaste medewerker bij Plus Magazine. Ze woont vlak bij de kust en is gepassioneerd door het leven op en rond de zee. Eerder portretteerde ze 26 sterke vrouwen in “Vissersvrouwen”, waaronder ook dames uit Knokke-Heist.


** Op de foto: de vrouw van de schipper van de bij IJsland vergane ‘Pelagus’ en auteur Katrien Vervaele. ** Naar Island! Katrien Vervaele ISBN 9789020996395 Paperback met flappen € 19,99 Meer info http://www.lannoo.com/

22/03/2011

Wereldwaterdag in Knokke-Heist

Bijna 20 jaar geleden riepen de Verenigde Naties 22 maart uit tot Wereldwaterdag. Het moment om ook bij het Waterbedrijf in Knokke-Heist even in de watercijfers te duiken. Volgens bedrijfsleider Johan Cabooter is het zo dat elke inwoner van de badstad per dag gemiddeld 120 liter drinkwater verbruikt. Het gaat om water dat de bevolking gebruikt om te drinken, te douchen, te koken, schoon te maken en het toilet door te spoelen... Het piekmoment voor het waterverbruik in de badstad ligt uiteraard in de periode tussen 1 juli en 31 augustus. Daarbij is 15 augustus de absolute piekdag met een drinkwaterlevering van ongeveer 15.000 m³ of 15 miljoen liter drinkwater, goed voor ongeveer 150.000 personen. Al het water wordt gecontroleerd door de Vlaamse Milieumaatschappij. Het bedrijf heeft aan het drinkwater in Knokke-Heist de quotering “Uitstekend” gegeven. Slechts een 30 % van alle steden en gemeenten in Vlaanderen hebben deze beste notering bekomen. De tarieven in Knokke-Heist zijn de tweede goedkoopste van Vlaanderen. Een gemiddeld gezin betaalt ongeveer 350 euro. In vergelijking met de omliggende gemeenten en steden is dit ongeveer 50 euro per jaar goedkoper. Een 900-tal gezinnen in de badstad kunnen kunnen trouwens aanspraak maken op een lager sociaal tarief, voor een totaal bedrag van ongeveer 150.000 euro per jaar

Twee afzonderlijke distributiezones


Het waterleidingsnet in de badstad is opgesplitst in 2 afzonderlijke distributiezones. De zone Knokke heeft als vertrekpunt het distributiepompstation aan de Helmweg, waar ook het water wordt gemaakt, dat komt vanonder het golfterrein. De zone Knokke levert water aan Knokke, het Zoute, Westkapelle en Ramskapelle. Het omvat 250 km leidingen en 9500 huisaansluitingen met een vertrekdruk van 5 bar, of goed voor 40 m hoge appartementsgebouwen. De zone Heist vertrekt vanuit de Watertoren in Duinbergen, voor Heist en Duinbergen. Het heeft 100 km leidingen en 5000 huisaansluitingen. Opgelet een huisaansluiting is voor een gebouw, is dit nu een eengezinswoning of een appartementsgebouw, dit is voor ons hetzelfde. Samen zijn er ongeveer 35.000 woongelegenheden in Knokke-Heist.

Continue bewaking van het water

Alle installaties worden bewaakt door verschillende computers. De technici beschikken ook over laptops om sneller de oorzaak van defecten te kunnen opsporen. Er zijn verschillende watermeters ingebouwd om het water naar verschillende deelsectoren te meten. Dit is noodzakelijk om vroegtijdig lekken in het leidingnet te kunnen opsporen. Ook wordt het jaar rond kleine toestelletjes geplaatst op kranen of hydranten om kleinere lekken op te sporen in het leidingennet. Door deze continue aandacht zijn de lekverliezen in Knokke-Heist gedaald tot het ultra lage niveau van slechts 2 %. Dit betekent nog steeds dat er 50.000 m³ water per jaar verloren wordt, al moet gezegd dat dit verloren water ook gebruikt wordt als bluswater door de brandweer en als spoelwater voor de zandfilters. Gemiddeld in Vlaanderen zijn de lekverliezen 10 %.

Enkele tips om water te besparen

Laat de kraan niet lopen wanneer je je tanden poetst
Besproei je tuin, als dit nodig is, liefst met regenwater, en zeker ’s nachts.
Een waterbesparend toilet, met twee knoppen, één voor de grote en één voor de kleine boodschap, vermindert je waterverbruik met 20 %. (Of plaats een baksteen in de spoelbak, zegt het waterbedrijf in Los Angeles)
Een waterbesparende douchekop heeft je aangenaam water op je huid, niet die harde straal, en je bespaart 10 % water, maar ook warm water, waardoor je energiefactuur ook vermindert

9/03/2011

Vernieuwde afspraken om reddingen aan de kust te optimaliseren

Het provinciebestuur heeft woensdag de vernieuwde afspraken bekend gemaakt om reddingen aan onze kust te optimaliseren. De nieuwe richtlijnen kwamen er op last van gouverneur Paul Breyne. En dat gebeurde onder meer naar aanleiding van de verdrinking van een zesjarig jongetje in Bredene. Dit leidde niet alleen tot een ruimere omschrijving van de soorten noodsituaties en de geografische omschrijving in de nota, maar ook tot een aantal nieuwe afspraken tussen de hulpdiensten onderling. In de maand januari werden een aantal oefeningen gehouden om de diensten vertrouwd te maken met de nieuwe regeling.

De vroegere afsprakenregeling ‘drenkelingen aan zee’ wordt nu ‘reddingen aan de Belgische Kust’. De regeling beschrijft immers verschillende soorten noodsituaties die zich aan onze kust kunnen voordoen, ook wanneer er nog niet effectief sprake is van een drenkeling. Bovendien omvat de regeling, geografisch gezien, meer dan enkel afspraken over reddingen aan zee, ook afspraken over noodsituaties op het strand worden vermeld.


In de nieuwe afsprakenregeling onderscheiden zich twee situaties:
- De eerste situatie handelt over een persoon in nood die visueel kan worden waargenomen en waarvan de lokalisatie tamelijk nauwkeurig kan gebeuren. Alle middelen moeten onmiddellijk worden ingezet in functie van de noodsituatie.
- De tweede situatie betreft een melding van een vermiste persoon waarbij de plaatsbepaling onnauwkeurig is. Hierbij zullen er zoekacties moeten worden opgezet zowel langs landszijde als aan zeezijde. In deze situatie worden de hulpdiensten ook onmiddellijk gealarmeerd door het hulpcentrum, behalve wanneer de reddingsdiensten op het strand operationeel zijn. Gedurende de openingstijden, een half uur voor de opening en een half uur na de sluiting wordt er contact gezocht met de hoofdredder van de badplaats van waaruit de noodoproep komt. Jaarlijks lopen er aan onze kust gedurende de openingstijden van de reddingsdiensten meer dan 1000 kinderen verloren. De redders aan zee zijn hierover het best geïnformeerd. Ofwel zijn zij al gestart met zoeken, ofwel is het verloren gelopen kind al bij hen, maar hebben de ouders zich nog niet gemeld. De redders aan zee zijn de ogen en oren van het hulpcentrum en zijn daarom het best geplaatst om in eerste instantie belangrijke informatie te geven.

Er wordt ook gewerkt aan een databank referentiepunten Kust, waarbij de diverse plaatsnamen die voor een locatie gebruikt worden ook gelinkt worden aan de land- en zeecoördinaten. Dit moet het gericht zoeken vergemakkelijken.

Het is de overtuiging van alle betrokkenen om met de nieuwe afsprakenregeling een stap in de goede richting te zetten om de reddingen aan de Belgische Kust te optimaliseren.

7/03/2011

Uitslag Carnaval Heist 2011

Rangschikking Nr Kar Groep Thema TOTAAL OP 1600

GROTE CARNAVALWAGENS 2011

1 54 vzw ORDE VAN DE PRET 50 JAAR VORRUT MET DE ROBOPUT (2061) 1445
2 49 DE PULLESNOKSWINGBOYS DE FOUSFOETJES 1413
3 59 CLUB 69 NARIAS 1405
4 57 BONTE & CO DE HAREM VAN DE SULTAN 1402
5 40 KPJ EEDE THE POLAR EXPRESS 1398
6 38 YSSI’S MAD HATTERS IN WONDERLAND 1397
7 62 TJOEPTJES TJOEPALOEPACRUISE 1396
8 43 DE LEKKERBEKKEN FARFALLIENTJES 1388
9 61 DE KABBABEESTJES DISCO CHICKS 1356
10 36 DE KLUTSERS CARNAVAL IN SPACE 1355
11 44 DE VLIEGEMEPPERS DE DUDZIERULDERZZZ 1354
12 55 ORDE DER SOEPKIEKENS POMPEN OF VERZUIPEN 1350
13 60 DE SMOELTREKKERS GRAND PRIX D’HEYST 1340
14 35 CLUB BIZARRE ROBIN HOOD IN THE WOOD 1330
15 47 DE OELIEBOELIES WINNETOU 1321 (foto)
16 53 DE STRANDREETJES DE GELAARSDE PARTYKATTEN 1319
17 34 DE VROETELOARS GUNDER VELE CHICHI? TON KAN JONS MADAM NOG NI! 1313
18 58 DE FEESTBRIGADE WE GOAN “NAR” CARNAVAL 1296
19 39 DE UILENSPIEGELS FUZZYWUZZY’S 1293
20 52 CV DE DORPELINGEN HOOHELAARIEJE 1284
21 37 ZWALPEIERS LOS TOROS LOCOS 1273
22 45 CV DE DINO’S DE CULINAIRE RATTEN VAN PARIJS 1267
23 33 DE TWIEFELOARS SNEEUWWATTJES 1265
24 56 DE KNALLERS FLORALIA 1241
25 32 RAMBURGPEKKERS LAS VEGAS 1232
26 63 FC PEPERBUSSE ALS DE KAT VAN ST KRUIS IS DANSEN DE MUIZEN 1231
27 51 CV DE KNOEIERS DE KERMIS 1208
28 31 DE PUTTENDELVERS BRANDWEERWAGEN 1206
29 48 DE ROPIANEN LEKKER GERECHJE! 1202
30 50 DE SPETTERLAPPEN UIT DE HOGE HOED 1183
31 42 DE ZOTTE ZOTTEN KAMUNRAATJES 1071

32 30 TOETERNIETOE US.ARMY DOLLS 1069
33 46 DE HORLEPIEPS HET WATERPEIL STIJGT, MAAR DE LAATSTE PLAATS DRIJFT 1064
34 41 DE TORENPEKKERS ESKIMO’S 1062


KLEINE CARNAVALWAGENS 2011

1 17 WIEDER ZOEMZOEM 1268
2 15 THE LEENSTREETERS LOS LOROS LOCOS 1214
3 2 UP EN NERE, WEG EN WERE LUMI-LEUTE 1129
4 4 CV DE KWIESTENBIEBELS CANDY CASTLE 1123
5 13 LEAF OR DIE ZEPPE EN ZIKKI 1121
6 16 VANILIE’S BENIDORM BASTARDS 1104
7 6 ACS DE NACHTUULEN JEUGDUULTJES 1103
8 14 OVD KARNAVALKIEKENS PAPEGAAITJE LEEF JE NOG 1093
9 7 DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG ENGELTJES & DUIVELTJES 1062
10 5 FUNCKY KIDS DISCOKNICKERS 1061
11 1 GEEN MUISJES 943
12 11 DE SCHAPPY’S DON CORLEONI’S 883
13 9 DE SAILORBOYS THE NEW KIDS KOMEN NAAR HEIST 823
14 12 Vansteenkiste Sandy ALLES VAN TV 816
15 3 KRULLENDE FIGARO’S DE HELAASHEID VAN HEIST 785

28/02/2011

Bed & breakfast voor bijen en andere insecten

Als je rekening houdt met volgende aandachtspunten, kan je je tuin omtoveren tot een gastvrije woonplaats voor bijen. Dat zegt Zwinbioloog Kris Struyf. Hier volgen zijn tips in dat verband.

Gebruik geen pesticiden
De meeste pesticiden – zelfs al beschrijft men de werking als ‘selectief’ - hebben een negatieve bijwerking, ook op bijen. Bij de omschakeling van een klassieke tuin naar een meer ecologische tuin, krijgen veel meer soorten dieren –groot en klein -een kans om er te leven. In zo’n ecologische tuin houden alle soorten mekaar in een natuurlijk evenwicht, zodat er geen plagen ontstaan en er geen insecticiden nodig zijn.


Zorg voor veel nectar en stuifmeel.

Bijen voeden zich met stuifmeel en nectar. Het stuifmeel hebben ze nodig als eiwit- en mineralenbron en de nectar voor hun energievoorziening. Op de volgende reeks borden stellen we kruiden, struiken en bomen voor die veel nectar en stuifmeel produceren. Het zijn dus zeer geschikte soorten om aan te planten in een bijenvriendelijke tuin. Het stuifmeel en de nectar die deze planten produceren, zijn bovendien gemakkelijk bereikbaar voor de bijen. Dat is belangrijk, want vele huidige cultuurvariëteiten van tuinbloemen zien er wel mooi uit, maar hebben geen stuifmeeldraden meer of hebben nectarklieren die voor bijen onbereikbaar zijn. Meer info vind je op
www.west-vlaanderen.be/ecologischetuinen

Maak een insectenhotel.
Twee derde van de solitaire bijen maken nestgangen in de grond. Die kunnen tot 1 meter diep gaan. Je vindt ze in wegbermen, duinovergangen, op de heide, maar ook in de zandvoegen van voetpaden en opritten. De andere soorten maken gebruik van bestaande holten in hout, in bomen, in stengels –zoals riet, jasmijn, vlier, braam en framboos -of in spleten van raamkozijnen en muren. Tegenwoordig worden gebouwen zodanig afgewerkt dat er haast geen gaatjes of spleten meer zijn. Holle stengels -afgestorven plantenmateriaal -worden meestal op het einde van het groeiseizoen gemaaid en afgevoerd. Zo vinden solitaire bijen steeds minder gemakkelijk nestgelegenheid.

Met een beetje creativiteit en wat werk, kan je met snoeimateriaal uit je tuin en wat overschotten van bouwmaterialen, een prachtig insectenhotel neerzetten.
Het is een stapeling van allerlei verschillende materialen die hol zijn. Zorg ervoor dat het hotel ook beschut is tegen regen en wind. Onder een dakgoot, tegen een naar het zuiden gerichte muur, is een ideale plek.

Bouwtip 1 : Houten blokken
Kies een harde houtsoort zoals eik. Dat materiaal gaat vele jaren mee. Gebruik blokken hout van ongeveer 20 cm dik. Boor met tussenafstanden van 2 cm gaten met een doorsnee van 2 tot 8 mm. Boor de gaten een klein beetje schuin omhoog. Zo kan er geen water inlopen. De gaten mogen tot 15 cm diep zijn. Dieper gaan de bijen niet. Zorg ervoor dat de achterkant van de geboorde gang dicht blijft. Schuur bij de ingang de splinters weg. De solitaire bijen en wespen hebben daar een hekel aan. Plaats de blokken op een warme en tegen de regen beschutte plaats. Aan de zuidkant, uit de wind, is ideaal. De blokken moeten eind februari opgehangen worden. De eerste soorten komen immers reeds in het vroege voorjaar uit hun winterschuilplaats te voorschijn. Hang bij voorkeur meerdere blokken op. De gangen van één blok worden immers snel door verschillende soorten opgevuld. Er is dat geen nestplaats meer over voor de soorten die pas later in het jaar actief worden.

Bouwtip 2 : Stengels
Gebruik stengels van braam, framboos, vlier, jasmijn , riet en roos. Bamboe is ook geschikt, maar moet gezaagd worden. Knip of zaag de stengels in lengten van 20 cm. Knip of zaag ze telkens achter een knoop af. Zo zijn ze aan de achterkant dicht.
Maak van de stengels een bundel. Deze kan verticaal of horizontaal op een zonnige plaats opgehangen worden, of tussen andere holle materialen en houtblokken gestapeld worden. De solitaire bijen en wespen knagen het merg van de stengels er zelf wel uit.

Bouwtip 3 : Zand, leem, mergel, stenen
Bedek een open, zonnige plek in de tuin met een dikke laag zand. Er zijn veel solitaire bijen en wespen die daarin nestgangen maken. Maak bij aanzienlijke hoogteverschillen steile taluds met leem, mergel of klei. Zo’n steile rand is ook geschikt als nestplaats voor solitaire bijen en wespen. Gebruik bij de aanleg van een klinker- of kasseipad geel zand en hou een ruime voeg tussen de stenen. Plaats het insectenhotel op een zonnige, tegen wind en regen beschutte plaats.

25/02/2011

Coussée & Goris, Grontmij en projectpartners geselecteerd als ontwerper voor het Zwin Natuurcentrum

Het bureau voor architectuur en stedenbouw 'Coussée & Goris architecten' uit Gent, met Grontmij Vlaanderen nv uit Zaventem, Siem Steur bv uit Volendam, Madoc bvba uit Gent, Bundl bvba uit Antwerpen, Koen R.M.-L. Van Synghel bvba uit Brussel, Atelier Veldwerk Rudy J. Luijters uit Brussel en Gafpa uit Gent is als ontwerper voor het Zwin Natuurcentrum geselecteerd. Dat besliste de deputatie in haar zitting op donderdag 24 februari 2011. Het is de ambitie van de Provincie West-Vlaanderen en van het Vlaamse Gewest om, in samenwerking met de gemeente Knokke-Heist en de Zeeuwse betrokken overheden Sluis en Provincie Zeeland, een belangrijk eigentijds natuurtoeristisch centrum te realiseren, als een nieuwe topattractie van de kust.

Landschappelijke integratie

De jury prees het winnend wedstrijdontwerp omwille van zijn grote integratiekwaliteiten in het Zwin. De voorgestelde natuurherinrichting voor het Zwin Natuurcentrum creëert een landschappelijke continuïteit tussen de recent heringerichte natuur van de Kleyne Vlakte en de Zwinvlakte. Het nieuwe bezoekerscentrum en kijkcentrum zijn horizontaal landschappelijk mooi ingeplant, en de geïntegreerde voorstellen voor afwerking van de kijkpunten op de nieuwe Zwindijken en voor het infopunt in Cadzand versterken het geheel op streekniveau. In het bezoekerscentrum is er een grote openheid met panoramische zichten op de natuuromgeving in alle richtingen, zowel vanuit cafetaria en restaurant, als vanuit de toekomstige Zwintentoonstelling. De tentoonstelling moet een evenwicht brengen tussen mobiele, multimediale elementen en meer klassieke opstellingen, en situeert zich in een apart bouwvolume van het bezoekerscentrum alsook in het kijkcentrum. Gebouwen en buiteninrichtingen worden met een hoog niveau van duurzaamheid gerealiseerd, in het bijzonder op vlak van materiaalgebruik, energie- en waterverbruik. In het Provinciaal Natuurpark Zwin laten de nieuwe vogelaantrekkende waterpartijen en duinmeren een sterk verbeterde natuurbeleving toe. Het gebied wordt ontsloten door een padenstelsel dat ook de twee grote doorwandelbare vogelkooien aandoet. Er wordt ook ruimte voorzien voor het opstellen van ooievaarsnesten. Het kijkcentrum is discreet in de Zwindijk ingewerkt en biedt een mooi panoramisch zicht op de Zwinvlakte, ook bij mindere weersomstandigheden. Alle faciliteiten zijn toegankelijk voor rolwagengebruikers en aangepast voor bezoekers met beperkingen.

Timing

Binnen afzienbare tijd worden de werken op het terrein aangevat, waarbij bijzondere aandacht zal uitgaan naar het voorkomen van hinder voor de waardevolle natuur en de huidige exploitatie zo goed mogelijk kan blijven doorgaan. Tijdens de veranderingswerken blijft het Provinciaal Natuurcentrum Zwin en de Zwinvlakte zo veel mogelijk open voor het grote publiek. Het is de ambitie van de Provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos om midden 2014 de exploitatie van de belangrijkste nieuwe infrastructuur samen te kunnen opstarten.

Financieel

De totale kost van het project wordt op ruim 16,3 miljoen euro geraamd. Het overgrote deel daarvan wordt door de Provincie West-Vlaanderen voorzien voor de inrichting van het natuurpark en het bezoekerscentrum met tentoonstellingsruimte. Het ANB voorziet circa 1 miljoen euro ter financiering van het kijkcentrum. Het Zwin Natuurcentrum kan verder op de financiële steun rekenen van o.a. de Vlaamse Regering in het kader van het Kustactieplan III 2005-2009 (circa 800.000 euro), van de Europese Unie in het kader van REECZ (circa 1.400.000 euro), van Natura People (circa 600.000 euro) en van de gemeente Knokke-Heist (circa 500.000 euro).

Tentoonstelling

Binnenkort worden de plannen van het winnende ontwerp in de cafetaria van het Natuurcentrum Zwin tentoongesteld voor het grote publiek.