31/01/2008

Toekomstplannen voor Het Zwin

ZENO heeft grote plannen voor de toekomst van Het Zwin. Dat bleek woensdagavond op een infovergadering in Scharpoord. Zeno staat voor “Zwinduinen Ecologische NatuurOntwikkeling” en kost €2.520.640. De helft ervan wordt betaald door het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid en de andere helft door de Europese Unie. Het project loopt van 31 december 2006 tot en met 31 december 2010 en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.

De mens heeft duidelijke sporen nagelaten in ‘De Zwinduinen en –polders’ te Knokke. Voordat dit gebied als Vlaams Natuurreservaat werd beschermd, gebruikte men het - in de loop van vorige eeuw - voor uiteenlopende doeleinden en er werden wegen, bunkers, een jumpingterrein, een vliegveld, een golfterrein, jachtbosjes, … aangelegd. Het ANB wil hier met ZENO de beschadigde natuur in de duinen en de overgang tussen duinen en polders herstellen.

Omdat een goede voorbereiding het halve werk vormt, is in 2007 al de nodige tijd besteed aan allerhande voorbereidende maatregelen en acties. Er zijn o.a. bodemonderzoeken uitgevoerd, vergunningen aangevraagd, voor de Kleyne Vlakte is hydrologisch onderzoek opgestart en een ingenieursbureau is bezig met de opmaak van een bestek.

In het najaar van 2007 zijn de eerste concrete acties uitgevoerd. De overblijfselen van het oude jumpingterrein zijn verwijderd om de duingraslanden en de overgang tussen duin en polder te herstellen. Ook een eerste begrazingsblok is aangelegd. Weldra helpen Shetlandpony’s en misschien ook geiten mee aan het herstel van mosduinen, duingraslanden en vochtige duinvalleien in het noorden van het gebied.

In het voorjaar 2008 zal verder worden gewerkt in het noorden van het gebied en komen ook de Groenpleinduinen aan de beurt. Vochtige duinvalleien en bestaande poelen worden hersteld en bijkomende poelen worden gegraven zodat het gebied weer aantrekkelijker wordt voor amfibieën zoals de boomkikker, de kamsalamander of de rugstreeppad. In het najaar van 2008 en het voorjaar van 2009 zal men het deelgebied Tobruk en het deel ter hoogte van het bestaande knuppelpad aanpakken. Door rond de jachtputten in Tobruk de aangeplante bomen te kappen, ontstaat weer een halfopen landschap en een verbinding tussen twee duingraslanden. Ook de oevers van de jachtputten worden afgeschuind en er wordt wat slib verwijderd. In het gebied ter hoogte van het bestaande knuppelpad wordt het nieuwe ruiterpad aangelegd en vochtige duinvalleien worden hersteld.

Daarna is het tijd voor de grootste ZENO-actie, namelijk het herstel van het microreliëf in de Kleyne Vlakte. Door afgravingen worden de oorspronkelijke geulen en het landschap in de Kleyne Vlakte hersteld en ontstaan er opnieuw vochtige milieus.

Naast deze concrete beheerwerken gaat er in het Europese LIFE-natuurproject ZENO ook veel aandacht naar communicatie met de omwonenden en recreanten. Tijdens de werken houden werfborden voorbijgangers op de hoogte. Het publiek wordt ook over ZENO geïnformeerd via een informatieavond, brochures, de website www.lifenatuurzeno.be en een tentoonstelling. Bij het afsluiten van project in 2010 organiseert het ANB nog een internationale workshop waar de opgedane ervaring zal worden uitgewisseld.

Onderrichtingen en Parcours Carnavalstoet Heist

Carnavalstoet Heist 2008

Batterie Fanfare de Lambersart (F)

Prinsenwagen

1 Vette Dinsdag Team * Oud Gloriën
2 Keuneleute * Zullezjeekers
3 Vambieren * Swinging Willy's
4 Bobslee * De Rodeltrutten
5 Het Ei-Team *OVD Drankorgels
6 Epo Party * De Froije
7 The Army of Death *De Zotte Zotten
8 Lotto-Joker Trekking * Up en Nere/ Weggewere
9 D-Cup * Oud DSV
10 Wreed Lank Geleedn * The Leenstreeters
11 Chiquita Banana * OVD Karnavalkiekens
12 Vloaming of Woal * De Vroeteloars
13 De Boot is Aan * Arno Rootsaert

De Rijntamboers (NL)

30 Marjanetten * De Oelieboelies
31 Da Di Do Disco * t is voa de leute
32 Prison Break * Yssi's
33 Memoirs of a Bierlippe * OVD Bierlippen
34 Juluis Cesar * De Barrier Sloebers
35 D'iespiengels * OVD Pret
36 Monkey Ranch * De Xaviertjes
37 Le Cirque de 'Tjoep a 'Tjoep * t Joeptjes
38 Pad De Puut * De Smoeltrekkers
39 Alot Maor Fjist is * CV De Knoeiers
40 King Kong * Bonte & Co
41 De Geishashas * De Pullesnokswingboys
42 KPJ In Tirol * KPJ Eede
43 The Swinging Bonny Monkeys * Chris Bonny
44 Scheve Schotsen & Nessie * Party Animals
45 India Goes Crazy * De Zotte Mutsen
46 Spetterlappen brandweer * De Spetterlappen
47 Ben-Al-Weg * De Ramburgpekkers
48 De Knallers in Blokkenland * De Knallers
49 Willy Wonka- Oempa Loempa's * VZW De Rakkers
50 Zwankendamme Koerse * De Lekkerbekken
51 Ze smelten de Pinguins * Club Bizarre
52 Big Mama's * De Vanilie
53 Dolle Dwaze Jeugdwagen * ACS De Nachtuuln
54 Fruit & Co * OVD Kasseileggers
55 Frisco in den Disco * De Uilenspiegels
56 Pompeiers * De Zwalpeiers
57 Play Boy Café * The Horlepiep
58 Mulan * De Kabbabeestjes
59 Love Parade * Club 69
60 Schiphol * F.C. Peperbusse
61 De Inca's *De Soepkiekens
62 De opwarming van de aarde * De Velovrienden

OPSTELLING WAGENS EN GROEPEN
Aanwezig op de plaats van opstelling ten laatste om 14.00 uur. Een plannetje met een gedetailleerde opstelling op nummer en de verplichte aanrijroute wordt aan alle deelnemers bezorgd.
De nummers moeten vooraan links aan de wagens en groepen worden aangebracht. (Bekeken vanuit het standpunt van de bestuurder).
Vriendelijk verzoek stipt de onderrichtingen van politie en commissaris-begeleiders (herkenbaar aan de armband met Belgische driekleur) op te volgen.

VERLOOP STOET
Ook hier moeten de onderrichtingen van politie en begeleiders stipt worden nageleefd.
Ook dit jaar zullen extra medewerkers (herkenbaar aan de armband met Belgische driekleur) de stoet begeleiden met als opdracht er voor te zorgen dat er geen te grote gaten in de stoet vallen. Per wagen in categorie 1 moeten er 2 verantwoordelijken zijn, herkenbaar aan een armband, in de categorie 2 is er 1 verantwoordelijke. De medewerkers van het gemeentebestuur en de politie zullen die mensen aanmanen om eventuele gaten onmiddellijk te dichten, gebeurt dat niet dan wordt dat doorgegeven aan de jury die punten zal aftrekken !!!!!!

Grote dorst: Zoals reeds jaren het geval is is er nog steeds een absoluut verbod van drank in flessen en glazen. Alleen blik en plastiek of kartonnen bekers worden getolereerd. Wat drank betreft is alleen frisdrank, pils en aanverwante soorten bier toegelaten (Dus geen sterke drank, alcoholpops en dergelijke). De bestuurders van de wagens en de trekkers zijn onderworpen aan de bepalingen in het verkeersreglement (en moeten dus ondermeer nuchter rijden).

Brandveiligheid: De brandweer eist ook dit jaar extra voorzorgsmaatregelen: op iedere wagen moet een brandblusapparaat aanwezig zijn (met een inhoud van minimum 6 liter waterschuim) en de brandstof voor de generators mag niet opgeslagen worden in de onmiddellijke omgeving van een generator of warmtebron. Deze hoeveelheid brandstof mag maximum 20 liter bedragen.
Geluid: Omdat er nog steeds klachten komen over bepaalde groepen die hun muziek veel te hard zetten worden ook dit jaar metingen uitgevoerd. Desgevallend zal gevraagd worden om het volume te verminderen. Niet-naleving van dit verzoek zal punten kosten. De electronisch versterkte “feest”muziek wordt alleen gedoogd in de zogenaamde “feest”zone. Deze zone beperkt zich tot het centrum van de deelgemeente Heist en wordt begrensd door de Zeedijk, De Heistlaan, De Spoorlijn en de Krommedijk. Buiten deze zone moet de muziek stil(ler) worden gezet.

Afval: De gemeentelijke technische dienst zal een vuilcontainer op de markt plaatsen. Werp daar Uw afval (dozen, plastiek bekers, blikjes enz...) in, en niet op straat.

PARCOURS
De stoet vertrekt stipt om 14.30 uur. Wie deze start mist wordt uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
De deelnemers worden verondersteld het parcours te kennen, wagens die het hele traject niet zonder hinder kunnen afleggen worden uit de stoet genomen.
Station/Koudekerkelaan - Bondgenotenlaan - Kursaalstraat - Knokkestraat - Noordstraat - Pannenstraat – Oversteek Elizabetlaan – Zuidkant Elizabetlaan - Graaf d’Ursellaan .
Voorbij de jury gaan de deelnemers in categorie 2 via de 2de lichten naar de Elizabetlaan tot aan de Vuurtorenstraat, en vandaar omlaag naar het Maes-en Boereboomplein.
Voorbij de jury gaan de deelnemers in categorie 1 via de 2de lichten naar de Kursaalstraat. Alleen vie de Heistlaan geraak je terug op het Maes-en Boereboomplein.
Ook eenmaal voorbij de Jury dient het volledige parcours te worden afgelegd en alle instructies van medewerkers en politie moeten dan nog steeds worden opgevolgd: ook dàn nog kunnen strafpunten worden toegekend.

JURY EN PROCLAMATIE
In de Pannenstraat aan MUSEUM Sincfala is er een VIP-tribune, dit is gééén jury.
De jury zal de wagens en groepen beoordelen op het einde van de stoet, op de Graaf d'Ursellaan.
Nogmaals: Zorg ervoor dat de muziekinstallatie op de wagen niet te hard staat.
Voor het optimaliseren van de objectiviteit zal de jury bestaan uit mensen van buiten de gemeente. Die mensen zijn niet allen even vertrouwd met het Heistse Carnaval en verwachten zich er niet aan dat ze allerlei zaken (confetti, snoep.....) of viezigheid naar het hoofd gegooid krijgen. Hou de ambiance op niveau en paradeer met discipline voorbij deze jury. Al te uitbundig gedrag en dronken toestanden kunnen punten (en dus geld) kosten!!!

Proclamatie: De stoet wordt ontbonden op de markt van Heist. Zaal Ravelingen zal open zijn. De proclamatie zal echter plaats hebben van op een podium op de Bolle om 19 uur.OPGELET: Het is verboden om met wagens op de Bolle te komen. Gelet op het feit dat er daar een podium zal staan kom je onherroepelijk vast te zitten. De toegangsstraten tot De Bolle worden afgesloten, de politie zal controleren.Uitbetalingen: Omdat het ook anno 2008 eigenlijk nog te gek is om met zoveel cash geld op straat rond te lopen zullen ook dit jaar de uitbetalingen per overschrijving gebeuren, daags na de 2 stoeten.
Belangrijk: voor de dinsdagavondstoet dient hiertoe de avond zelf het speciale deelnemingsbewijs overhandigd te worden aan de organisatie. Voor deze stoet verwachten we de deelnmers uiterlijk tegen 19.30 uur in willekeurige volgorde in de Bondgenotenlaan – Stationsplein – Koudekerkelaan.

VEILIGHEID/VERZEKERINGEN
De deelnemers aan de stoet zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en voor de eventuele wagen, (automobielverzekering). Deze verzekering geldt ook voor het traject tussen de stelplaats en de plaats van vertrek, en voor de terugweg na de stoet. Een verzekering is echter nooit absoluut, en dekt geen opzettelijk toegebrachte schade of letsels opgelopen door eigen fout. Verboden is dus het stoeien met zagemeel en voetzoekers, alsook enige activiteit waarvan op voorhand geweten is dat die schade kan berokkenen aan deelnemers en toeschouwers. Daarom ook moet alle snoep en gadgets op het trottoir worden gegooid, dus niet op de rijweg (Heel gevaarlijk voor kleine kinderen). Zelf een bijkomende verzekering afsluiten is niet onverstandig. Onze verzekering loopt maar tot 24 uur !!!!! De deelnemers moeten met hun wagen tegen middernacht uit de Heistse dorpskom vertrekken. Daarbij moet de geluidsinstallatie worden uit gezet.

25/01/2008

Programma Carnaval 2008

Zaterdag 2 februari
14 uur - Ravelingen - Gratis Kindercarnaval
16 uur - Stadhuis Heist - Aanstelling Vera I als Prinses Carnaval

Zondag 3 februari
14.30 uur - Station Heist - Start grote carnavalstoet
19 uur - De Bolle - Proclamatie carnavalstoet

Maandag 4 februari
16 uur - Spotjesdag in de volkscafés.Deelnemers: De Vuurtoren - De Scheurleg - Terminus - The Cheers - Café Derby - De Puddock - De Kubus - Aux Lilas Blancs - Land en Zee - Café Oosthoek - De Meerpaal - De Zwaan - De MelroseDen Anker - Het Belgisch Hof - Knabbel en Babbel - Het Volkshuis - De Albatros
20 uur - Zaal Ravelingen - Bal van De Zeemeermin

Dinsdag 5 februari
15 uur - Stadion De Taeye - Verklede voetbalwedstrijd tussen de plakkers en de vissers
20 uur - Bondgenotenlaan - Start verlichte avondstoet
21 uur - Zaal Ravelingen - Vette Dinsdagbal
22 uur - Maes en Boereboomplein - Vuurwerk en popverbranding

22/01/2008

Wateroverlast door ontsluiting Zeebrugge?

Bij de Zwinpolder is men van oordeel dat het overstromingsgevaar voor de polders rond Knokke-Heist zwaar zal moeten doorwegen in de discussie rond het bevaarbaar maken van het Schipdonkkanaal. Als men het middenstuk bij het Leopoldkanaal zou gebruiken dan kan men zonder dure investeringen het water niet meer lozen. Het is dus aangewezen om het Schipdonkkanaal te verbreden maar het middenstuk intact te laten. Het duurt echter nog geruime tijd voor er definitief uitsluitsel is over de toekomst van beide kanalen. Het milieueffectenrapport over de mogelijkheden laat nog enkele maanden op zich wachten. Daarna ligt de beslissing in het kamp van de overheid.

De “Zwinpolder” is een organisatie die in opdracht van de overheid werkt. Ze houdt zich bezig met het waterbeheer van de vele waterlopen die door­heen het polderland rond Knokke-Heist stromen. Volgens Dirk Vancraeynest van de “Zwinpolder” staat bij het ontwateren van die wa­terlopen het Leopoldkanaal centraal. Dergelijke afwatering is broodnodig want polders zijn immers gebieden die op de zee­spiegel liggen. Bij een slechte afwatering staat binnen de kort­ste keren de helft van West-Vlaanderen onder water. Het Leopoldkanaal is daar als enige kanaal geschikt voor. Het heeft reeds deze functie sinds de aan­leg in 1840. Naar aanleiding van de onafhankelijkheid van België besliste Nederland om het water dat uit de polders via Zeeland werd afgewaterd naar de Wes­terschelde, af te sluiten. Om de polders niet onder water te zet­ten werd daarom het Leopoldka­naal gegraven. Het aanpalende Schipdonkkanaal werd later aan­gelegd en dient zoals eerder aan­gehaald om het overtollige water vanuit Gent te lozen. Door de opkomende industrie in Noord-Frankrijk komt het water steeds meer en ook sneller in de Leie terecht. Bij de samenvloeiing met de Schelde is er te veel wa­ter dat dient afgeleid te worden naar de kust. Vandaar dat het waterpeil van het Schipdonk­kanaal een veel hoger niveau heeft dan het Leopoldkanaal. Daarom ook dat het afwateren in het Leopoldkanaal enkel via speciale systemen mogelijk is. Wanneer men echter zou opteren om het middenstuk tussen beide kanalen weg te nemen, creëert men een waterpeil van 3.50 ter­wijl het streefpeil slechts 1.50 is. Zonder het gebruik van zeer dure installaties zou men tijdens de winter niet voldoende kunnen lozen, zodat we te kampen zou­den hebben met overstromingen. Volgens Dirk Vancraeynest is de enige mogelijke oplossing uitsluitend in het Leopoldka­naal te lozen, maar om daar­aan te kunnen voldoen moet het Schipdonkkanaal verbreed wor­den. Daarvoor zouden er dan inderdaad enkele onteigeningen moeten gebeuren. De zone die moet dienen tot de verbreding van het kanaal is reeds jaren ge­reserveerd. Het probleem is de aanpalende woningen die in het gedrang zouden komen bij de aanleg van een nieuwe dijk waar­voor geen plaats werd voorzien. Toch zou het scenario er minder erg uitzien dan wordt gevreesd. “Het kanaal zou ter hoogte van Dudzele kunnen afbuigen en aansluiting geven met het Bou­dewijnkanaal”, aldus Vancraey­nest die er aan toevoegt: “De zone die daarvoor zal verdwij­nen is intussen al eigendom van de haven. De mensen die er nu nog wonen zijn dus al geruime tijd onteigend”. In principe is er rond Damme maar één punt dat leidt tot meningsverschillen, namelijk de Algonquinstraat in Moerkerke, die vlak naast het kanaal loopt. Voor burgemees­ter Bisschops van Damme was dit een gegronde reden om aan de alarmbel te trekken. “Toch is alles te relativeren”, aldus Van­craeynest. “De burgemeester pleit voor het wegnemen van het middenstuk, zodat er geen ontei­geningen dienen te gebeuren. Niets is echter minder waar. Als het zover komt dat het midden­stuk wordt weggenomen en als we de dure pompen kunnen plaat­sen om al het water in het kanaal te lozen, dan zouden er nog meer onteigeningen nodig zijn dan voordien. Om dergelijke pom­pen draaiend te houden zouden er op verschillende plaatsen wa­terbekkens nodig zijn en zouden alle waterlopen moeten verbreed worden. Neen, de oplossing is eigenlijk simpel. Men zou een deel van het middenstuk kunnen wegnemen, zodat men aan de vooropgestelde 50 meter breedte komt. Dat wil dus zeggen dat het stukje langs de Algonquinstraat een soort van muur zou worden langs het kanaal in plaats van een mooi uitgehouwen stuk. Al bij al wordt het probleem dus groter voorgesteld dan dat het in werkelijkheid is. Het enige verschil is dat men overal nieu­we en grote bruggen zal moeten bouwen en dit zal wel een ferme impact hebben op het rustige polderland”. Tot zover de uitleg van Dirk Vancraeynest. Ondanks de speculaties blijft het toch nog een hele tijd wachten op een definitief uitsluitsel over de toekomst van beide kanalen. Het milieueffectenrapport over de mogelijkheden van de kanalen laat nog enkele maanden op zich wachten. Daarna ligt de beslissing in het kamp van de overheid. De pol­ders zullen er nog wel een tijdje rustig bij liggen. De betrokkenen zullen echter nog wat slapeloze nachten voor de boeg hebben.

20/01/2008

Sarkozy wil af van visquota

De Franse president Nicholas Sarkozy wil af van de visquota en zal zich gedurende de termijn dat Frankrijk EU-voorzitter is, daarvoor inzetten. Dat verklaarde hij zaterdag ten overstaan van Franse vissers in de kustplaats Boulogne-Sur-Mer. ,,Het belangrijkste is de zaak van de visquota. We moeten daarvan af en we hebben de gelegenheid daarvoor te zorgen, omdat Frankrijk van 1 juli tot 31 december EU-voorzitter is'', hield hij de vissers voor. ,,Visserij maakt deel uit van de Franse nationale identiteit'', aldus Sarkozy. De president zegde de vissers staatshulp toe ter compensatie van de hoge dieselprijs. Het gaat in totaal om een bedrag van 310 miljoen euro voor de komende drie jaar. Met het geld moet vooral de vissersvloot gemoderniseerd worden. Het geld zal bijeengebracht worden door belastingen op visproducten in de handel. Of Sarkozy een en ander inderdaad Europees kan waarmaken voor de vissers is echter zeer de vraag.

19/01/2008

Uittreksel strafregister nu bij Dienst Burgerzaken

Vanaf woensdag 23 januari worden uittreksels uit het strafregister afgeleverd in de dienst Burgerzaken, kantoor stadhuis Knokke. Tot nog toe gebeurde dat in het politiekantoor. Het uittreksel uit het strafregister vervangt het getuigschrift van goed zedelijk gedrag, dat in de volksmond ‘attest van goed gedrag en zeden’ genoemd wordt.

Wat is een uittreksel uit het strafregister?

Een uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat een opsomming geeft van de persoonsgegevens en eventuele veroordelingen. Het vermeldt dus het eventuele strafrechtelijke verleden. Het is de burgemeester van de woonplaats van aanvrager die bevoegd is om het attest af te leveren. In Knokke-Heist heeft de burgemeester deze bevoegdheid gedelegeerd aan een aantal personeelsleden van de dienst Burgerzaken.

Er zijn 2 soorten uittreksels:
· Model 1 is het standaardformulier dat u kunt aanvragen voor allerlei doeleinden
· Model 2 vraagt u aan om activiteiten uit te oefenen die vallen onder een van volgende noemers: opvoeding, hulpverlening aan jeugd of begeleiding van minderjarigen.

Wie kan een uittreksel uit het strafregister aanvragen?

U kunt het uittreksel aanvragen voor:
· uzelf als u inwoner bent van de gemeente Knokke-Heist, Belg of vreemdeling
· uzelf als u uw laatste adres had in Knokke-Heist en ondertussen bent afgeschreven naar het buitenland of ambtshalve afgevoerd bent
· een ander persoon, met voorlegging van een volmacht en de kopie van de identiteitskaart van betrokkene
· een overleden persoon met zijn/haar laatste adres in Knokke-Heist, tot 2 jaar na het overlijden (enkel door bloedverwanten)

Hoe een uittreksel uit strafregister aanvragen?

1. aan het loket bij de dienst Burgerzaken. Dan brengt u volgende mee:
è uw identiteitskaart
è eventueel de volmacht + een kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever
2. via het e-loket van de website Knokke-Heist. Het uittreksel wordt dan opgestuurd, rechtstreeks naar adres van betrokkene waarvoor het uittreksel wordt opgemaakt.

Geldigheid?

Een uittreksel uit het strafregister is twee maanden geldig en kan enkel gebruikt worden voor de activiteit waarvoor het uittreksel uitgereikt werd.

Kostprijs

Een uittreksel uit het strafregister wordt gratis afgeleverd.

Openingstijden

De dienst Burgerzaken is open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur en (alleen Knokke) van 13.30 tot 16.30 uur. Ook op zaterdagmorgen tussen 9 en 11.30 uur kunt u een uittreksel aanvragen. In stadhuis Knokke neemt u vooraf aan het onthaal een ticket ‘strafregister’ aan de zuil.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht op het nummer 050 630 125, contactpersoon : Francine Brouckaert.

14/01/2008

Laatste week voor "lichtzoekende" Impressionisten in Knocke & Heyst

De Impressionisten zijn hun laatste week ingegaan. Nog tot zondag 20 januari kan men de succesvolle kunsttentoonstelling bezoeken in het cultureel centrum Scharpoord in Knokke-Heist. De meer dan 250 schilderijen tonen de badplaatsen in hun prille begin, Heyst als vissersdorp en Knocke als landbouwgehucht.

In zijn nieuwsjaarsinterview met Gina Leese zei burgemeester Lippens dat de Impressionisten bij ons niet alleen geschikte onderwerpen kwamen zoeken, maar ook de speciale kwaliteit van het "licht"; net zoals ze dat deden in Italië. De familie Lippens betreurt het trouwens dat ze zelf zo weinig werken uit die periode in bezit hebben. De burgemeester zelf heeft twee schilderijen, en Maurice Lippens slechts één van de Impressionisten.

De Impressionisten schilderden hun werken hier tussen 1870 en 1914, en zijn naast hun artistieke waarde iconografisch belangrijk op vlak van de lokale geschiedenis. De tentoonstelling beslaat de volledige bovenverdieping van Scharpoord met meestal werken afkomstig uit privé-verzamelingen. Opmerkelijk zijn de tekeningen van de Oostenrijker Karl Mediz die in 1889-90 heel wat bewoners van de wijk “Oud Zoute” op papier zette. We zien er ook enkele merkwaardige zichten van Knocke, uniek in zijn soort. Dat heel wat Duitse schilders afzakten naar de Belgische Oostkust bewijst het vele werk van Paul Baum, die zich zelf te Knokke liet domiciliëren in 1890. Uit het museum te Kassel in Duitsland werden een tiental doeken in bruikleen gegeven, specifiek te Knokke en St-Anna-ter-Muiden geschilderd eind 19de eeuw. Onze aandacht gaat ook Alfred Verwee en Paul Parmentier, maar vooral naar zoon Jean Parmentier, die als interbellumschilder zijn zus Suzanne afbeelde op een golfbreker en op het strand te Knokke, kort voor WO I. Stuk voor stuk meesterwerkjes uit private collecties. Een van de blikvangers van de tentoonstelling is Anna Boch, enige dame uit de kunstenaarskring “Les XX”. Ze verbleef geregeld aan de Oostkust en schilderde in het Oud Zoute, het Hazegras als Knocke-dorp. We zien er duidelijk haar overgang naar de impressionistische toets. Jan Verhas schilderde in augustus 1894 de processie in de Kerkstraat te Heist, meteen het grootste en belangrijke werk van de tentoonstelling. Het doek toont op een sociaal-realistisch manier de personages van de processie in een straatbeeld die nu nog deels herkenbaar is. De typische vissersvaartuigen op het strand van Henri Permeke genieten eveneens grote bijval. Verder is er werk van Jean Gouweloos, Emmanuel Viérin, Frans Courtens, Willy Schlobach, Ernest Blancgarin, Leon Phillipet, Willem Roelofs, August Danse, Louis Ludwig, Louis Artan, Felicien Rops, Willem Delsaux, Willy Finch, Rodolphe Wytsman e.v.a Sincfala, museum van de Zwinstreek, organisator, nam de beslissing de informatieve catalogus te herdrukken wegens de grote interesse van de bezoekers. Naast de afbeeldingen van alle tentoongestelde werken is een deel gewijd aan de biografie van meer dan 250 kunstenaars; alsook zijn er en tiental rubrieken over belangrijke schilders die te Knocke en Heyst actief waren. Het 224 blz. tellende boek is rijk geïllustreerd en een aanrader voor al wie van “impressionisme” houdt.

Nog dagelijks toegankelijk van 10 tot 18.00 u tot en met 20 januari.

12/01/2008

Meer over de Sporttrofeeën 2007

Zaterdag is in Knokke-Heist het Bestuur van de Stedelijke Sportraad bijeen gekomen voor de toekenning van de sporttrofeeën 2007. Resultaat is dat de JU-JITSU KUO LUNG HEIST tot Sportclub van het jaar werd gekozen. Atleet WESLEY VERLA werd aangemerkt als Beloftevolle Jongere van het Jaar. VALERIE KOENTGES en FREDDY DE MEYER krijgen respectievelijk de titel van Sportvrouw en Sportman van het Jaar. PIERRE VANDE LANGERYT legt beslag op de titel Laureaat van Sportverdienste. De officiële huldiging van de laureaten krijgt z’n beslag op zaterdag 16 februari om 17.45 u in de Magrittezaal van het Casino Knokke. Traditiegetrouw wordt deze huldiging gevolgd door de “Nacht van Sport” die gehouden wordt in de grote feestzaal van het Casino vanaf 19u45. Naast een feestelijk banket staat er o.a. een demonstratie van Sport City en een demonstratie van the Handles op het programma. Het optreden wordt dit jaar verzorgd door ‘Truephonic’ en Studio Bart De Graaf staat in voor de after-party.

Kaarten kosten € 55,00 euro en zijn verkrijgbaar bij de sportdienst van Knokke-Heist.
(E. Verheyestraat 14, 8300 Knokke-Heist, Tel. 050/630 480, Fax. 050/630 499)

Sportclub van het jaar Ju-Jitsu Kuo Lung Heist

Ju-Jitsu Kuo Lung Heist legde in 2007 beslag op 20 gouden, 13 zilveren en 12 bronzen medailles, behaald op het Federaal, het Vlaams, het Belgisch, het wereldkampioenschap en op diverse internationale tornooien. Het is daarmee in zijn sportdiscipline de ongenaakbare nummer 1 in België. Ju-Jitsu Kuo Lung Heist was de meest toonaangevende club op het Federaal kampioenschap in Bornem en het Belgisch kampioenschap in Bergen. Met een 5de plaats voor Giovanni De Vent en een 7de voor Maxime T’Jonck presteerde het ook uitstekend op het WK in het Duitse Hanau. Er was eremetaal (goud en brons) voor Johanna Dory en Ruben Ackx op het open Duits kampioenschap in Hanau.
Andere kandidaten waren: Westkapelse Dartsvereniging en Zaalvoetbalclub Herbo Liften

Beloftevolle jongere van het jaar

Wesley Verla (Judoschool Depoorter)
Wesley Verla is 14 jaar, woont in Knokke-Heist en is aangesloten bij Judoschool Depoorter in Maldegem-Eeklo. Hij was het afgelopen jaar bij de cadetten provinciaal kampioen in Aalter, Vlaams kampioen in Herentals en Belgisch kampioen in Hasselt, waar de vier beste Vlaamse en de vier beste Waalse kandidaten tegenover elkaar stonden. Na zijn vorige twee tegenstanders met ippon te hebben uitgeschakeld, kwam in finale tegenover de Waalse kampioen te staan die hij al na 30’’ uitschakelde. Op internationaal niveau won hij het West-Brabantse kampioenschap in het Nederlandse Wouw. Hij werd 2de op het tornooi in het Duitse Duisburg. Hij eindigde 3de op het open Nederlands kampioenschap in Venray, leverde diezelfde prestatie in Beek, Donk en tijdens de agglorextrofee in Lommel. Hij is momenteel opgenomen in de Vlaamse selectie. Naar aanleiding van zijn titel van Belgisch kampioen werd hij uitgenodigd op de instapselectie voor de topsportschool Judo, maar hapte niet toe omdat de topsportschool geen lessen Latijn-Wiskunde biedt en bij hem de studies primeren.

Andere kandidaten waren: Gwendoline Ackaert (Men-Team Ramskapelle), Maxime T’Jonck (Ju-Jitsu Kuo Lung Heist), Yentl Vandenberghe (Atletiekvereniging Knokke-Heist), Jonas Van Landschoot (Atletiekvereniging Knokke-Heist)

Sportvrouw van het jaar

VALERIE KOENTGES ( Schuttersclub Vossenhul)
Valerie Koentges is 30 jaar, woonachtig in Knokke-Heist en lid van de Pistool-en Karabijnschuttersvereniging “Vossenhul”. Zij beoefent al 15 jaar de Olympische discipline luchtkarabijn 10m. bij de dames categorie 1. Ze werd provinciaal kampioen in Zwevegem met 381/400p., landelijk kampioen in Mechelen met 379/400p en ze behaalde zilver op de Belgian Open Air in Mechelen. Tussendoor won ze het open Brugs kampioenschap met 189/200p, ze behaalde de provinciale medaille voor de hoogste score en ze werd gewestelijk kampioen en kampioen van “Vossenhul” met telkens een gemiddelde van 190/200p. Gezien haar uitzonderlijke resultaten werd ze opgeroepen om de Belgische vrouwenploeg te versterken
tijdens de “ 5 Nations cup” in Zwevegem, waar ze 377/400p. totaliseerde en met de Belgische ploeg een tweede plaats behaalde. Bij haar deelname aan de Masters of Flanders won ze goud in Berlare met 577/600p, goud in Geraardsbergen met 383/400p., goud in Brugge met 381/400p en zilver in Herent met 575/600p.

Andere kandidaten waren: Johanna Dory (Ju-Jitsu Kuo-Lung Heist)

Sportman van het jaar

FREDDY DE MEYER ( Marathonteam Knokke-Heist)
Freddy De Meyer is 50 jaar, woont in Dudzele en is aangesloten bij het Marathonteam Knokke-Heist. Als voorbereiding op de marathons van Parijs en Amsterdam (zijn 13de en 14de tot dusver) werd hij:
· 4de in zijn leeftijdscategorie en 15de overall op de halve marathon van Cadzand
· 4de in zijn leeftijdscategorie en 323ste overall in de 20 km van Brussel
· 5de in zijn leeftijdscateorie en 17de algemeen in de Leopoldsloop over 27 km
De voorbereiding op elke marathon vergde een doelgerichte training van 3 maanden. Zijn trainingsschema’s tonen aan dat hij wekelijks tussen de 80 en 120 kilometer liep. Met een tijd van 2u56’24’’ werd hij op 15 april 21ste in zijn leeftijdsklasse en 513ste algemeen in de marathon van Parijs. De marathon van Amsterdam op 21 oktober liep hij 2u50’15’’. Zijn beste tijd ooit. Hij werd er 13de in zijn leeftijdscategorie en 179ste algemeen.

Andere kandidaten waren: Giovanni De Vent (Ju-Jitsu Kuo-Lung Heist), Pierre Vande Langeryt (Jogclub Oostkust), Franky Verplaetse (Westkapelse Dartsvereniging)

Laureaat van Sportverdienste
Pierre Vande Langeryt ( Jogclub Oostkust)
Pierre Vande Langeryt is 57 jaar en aangesloten bij Jogclub Oostkust. Hij staat sinds 1988 ten dienste van de atletieksport als wedstrijdatleet. Ten voordele van de MS-Liga (voor wie hij reeds 40.000 euro inzamelde) nam hij voor de elfde maal deel aan de 100 kilometer in Torhout en voor de 14de keer aan de Gulden Sporenmarathon. Hij is een van de mensen die zich heeft ingezet tot het opstarten van de actie Start to Run in Knokke-Heist. Hij begeleidde tot dusver 1.400 personen die intussen probleemloos minstens 5 kilometer kunnen lopen.

Andere kandidaten waren: Yvan Peuteman ( Tros 30)

11/01/2008

Bibliotheek Scharpoord zoekt poëzieliefhebbers uit Knokke-Heist!

Ieder jaar op de laatste donderdag van januari staat poëzie in Nederland en Vlaanderen een dag lang in de kijker. In Knokke-Heist geven we op de vooravond van gedichtendag, op woensdag 30 januari, de aftrap van wat ondertussen al het 4de Poëziefeest is. Dan vindt de prijsuitreiking plaats van de poëziewedstrijd die in samenwerking met de Marnixring georganiseerd werd voor kinderen tussen 10 en 14 jaar. In Bibliotheek Scharpoord maar ook in het Cultuurcentrum kon u in het verleden rekenen op een uitgebreid activiteitenprogramma rond dit thema.

Uiteraard organiseren we ook dit jaar meerdere activiteiten die de moeite zijn. Die vinden plaats op donderdag 31 januari in Bibliotheek Scharpoord. Naar jaarlijkse gewoonte verwennen we u dan met een kleine poëtische attentie.

Maar dit is beslist niet alles. Dit jaar gaan we immers een stap verder. Want ook u kunt deel uitmaken van het poëziefeest!

We nodigen iedereen uit om zijn of haar favoriete gedicht in de bibliotheek af te geven. Dat kan vanaf de kerstvakantie tot 24 januari. Het mag zowel een zelfgeschreven als een zelfgekozen exemplaar zijn. We helpen u alvast op weg door u het thema van 2008 mee te geven: ‘Dingen in gedichten’. Alles kan poëzie worden!

We stellen uw persoonlijke inbreng tentoon op een betoverende poëziewand. Bovendien kunt u op gedichtendag ’s avonds van 18 tot 19 uur luisteren naar uw gedicht dat voorgedragen wordt door de studenten Voordracht van deKunstAcademie van Knokke-Heist.

Gedichtendag vond voor het eerst plaats op 27 januari 2000 en is gemodelleerd naar de succesvolle National Poetry Day in Engeland.

Het jaarlijkse poëziefeest is een gezamenlijk project van Marnixring De Blinckaert, de Bibliotheek, het Cultuurcentrum en deKunstAcademie van Knokke-Heist, en Markant Knokke-Heist.

Een maand lang kan men genieten van een programma vol poëzie, zowel in het Cultuurcentrum als in bibliotheek Scharpoord.

Zaterdag 26 januari 20.30 uur: Frank Adam ‘Confidenties aan een ezelsoor’
Literaire duizendpoot Frank Adam schrijft theater- en operateksten, romans, poëzie, fabels en liederen, zowel voor volwassenen als kinderen. In ‘Confidenties aan een ezelsoor’, een verzameling absurde fabels, laat hij een reeks vermakelijke personages een confidentie doen aan een ezel met één oor. (Cultuurcentrum)

Woensdag 30 januari 19 uur: Prijsuitreiking ‘Poëziewedstrijd Marnixring De Blinckaert’
Prijsuitreiking van de poëziewedstrijd voor jongeren van 10 tot 14 jaar met als thema: ‘Een land dichtbij of ver van hier’. Frank De Gruyter draagt de winnende gedichten voor in het Cultuurcentrum. Yevgueni zorgt voor de muzikale noot.

Donderdag 31 januari 14 - 20 uur: Gedichtendag in bibliotheek Scharpoord
Iedereen wordt uitgenodigd om zijn of haar favoriete gedicht in de bibliotheek af te geven en dat kan vanaf de kerstvakantie tot 24 januari. Het kan zowel een zelfgeschreven als een zelfgekozen exemplaar zijn. Thema van gedichtendag 2008 is: ‘Dingen in gedichten’. Alles kan poëzie worden!
Alle binnengebrachte gedichten worden tentoongesteld op een poëziewand. Bovendien kunt u op gedichtendag ’s avonds van 18 tot 19 uur luisteren naar uw gedicht dat voorgedragen wordt door de studenten voordracht van deKunstAcademie van Knokke-Heist.
Voor het eerst zal een bibdichter in de bibliotheek op gedichtendag aanwezig zijn. Iedereen kan bij deze dichter terecht om zijn schrijfsels en bedenkingen in poëtische bewoordingen te vertalen. Elke bezoeker krijgt een poëzieattentie. Beslist de moeite waard!

Zondag 10 februari om 10.00 uur-12. 00 uur ‘Bart Moeyaert aan het woord’
De zondagse bibbabbel van februari staat in het teken van poëzie en liefde. Vandaar dat Bart Moeyaert komt vertellen over zijn liefdespoëzie. In 2003 verscheen zijn eerste dichtbundel: ‘Verzamel de liefde’. In de loop van 2008 zal ‘Gedichten voor gelukkige mensen’ verschijnen.
Bart Moeyaert werd geboren in Brugge in 1964 als zevende zoon in een groot gezin. Sinds 1995 is Bart schrijver van beroep. Hij publiceerde diverse boeken en toneelstukken. Bart is sinds januari 2006 stadsdichter van de stad Antwerpen. Deze bibbabbel wordt georganiseerd in samenwerking met Markant Knokke-Heist. Nadien wordt u een drankje aangeboden. (Bibliotheek Scharpoord)

Zaterdag 16 februari om 20.30 uur: Little Criminals ‘Feels like home, a Randy Newman project’
The Little Criminals bestaan uit professionele en bovenal begeesterde pop- & rockmusici die in zee gaan met plaatselijke strijkorkesten. Voor deze voorstelling slaan ze de handen in elkaar met deKunstAcademie Knokke-Heist. (Cultuurcentrum)

Zondag 17 februari om 20.30 uur: Saint-Amour
Saint-Amour neemt u mee op een literaire tocht langs de verborgen plekken van de zoete liefde. (Cultuurcentrum)

Zaterdag 23 februari om 20.30 uur: Hautekiet & De Leeuw ‘ Het leven is nog nooit zo mooi geweest’
In deze voorstelling vermengen Hautekiet en De Leeuw verhalen, gedichten en veel muziek tot een hartverwarmende avond. Nooit lagen de poëzie van Rainer Maria Rilke en de harde levenslessen van een remblokmonteur dichter bij elkaar. (Cultuurcentrum)

Donderdag 28 februari om 20.30 uur : Joke Van Leeuwen en Mario Paric ‘En/En’
Een cabaresk-literair-muzikaal programma gebracht door Joke Van Leeuwen, performer/schrijfster/tekenaar van Nederland en Antwerpen samen met Mario Paric, gitarist/zanger/schrijver/tekenaar van Bosnië en Limburg. Een programma met humor en ontroering.