25/12/2007

Scheveningen, dé badplaats van Noordwest Europa

Niet alleen in Knokke-Heist en Oostende wordt gesleuteld aan de toeristisch toekomst in een steeds veranderende wereld. Ook de grootste badplaats in de Benelux werkt daar aan. Zo moet ook Scheveningen een slag maken om een aantrekkelijk gebied te blijven voor wonen, werken en recreëren. Zopas presenteerde het college van burgemeester en wethouders drie – sterk met elkaar samenhangende – plannen voor de toekomst van de grootste badplaats aan de Noordzee. Het gaat om de Nota van Uitgangspunten Masterplan Scheveningen Kust, het Voorlopig Ontwerp voor de boulevard en de Nota van Uitgangspunten planontwikkeling Scheveningen Haven. Volgens verantwoordelijk wethouder Marnix Norder gaat het op een aantal punten niet goed met Scheveningen. Het aantal toeristen blijft achter bij de groei die je elders ziet en per persoon geven toeristen minder geld uit. Ook de visserij heeft het moeilijk, niet alleen omdat het in heel Europa slecht gaat, maar ook omdat er tot nu toe niet echt gekozen is voor de visserij. Daarnaast is het noodzakelijk de kustverdediging te versterken als gevolg van de stijging van de zeespiegel. Om het toerisme te stimuleren wil de gemeente nieuwe voorzieningen zoals musea, theaters en bijvoorbeeld een lego playground bij de pier. Die moeten ervoor zorgen dat Scheveningen ook ’s avonds en buiten het zomerseizoen de moeite waard is. Ook komen er 600 extra hotelkamers. De openbare ruimte moet meer kwaliteit krijgen en het strand moet beter toegankelijk worden.

20/12/2007

Verdieping Westerschelde van start

Vlaams minister-president Kris Peeters heeft donderdag het officiële startsein gegeven voor de nieuwe baggerwerken in de vaarweg tussen de Scheldemonding en Antwerpen. Deze derde verdieping van de Westerschelde zal een getij-onafhankelijke vaart garanderen voor schepen met een diepgang tot 13,10m. Rekening houdend met een kielspeling van 12,5%, betekent dit een werkelijke waterdiepte in de vaargeul van 14,7m. Voor het uitvoeren van deze baggerwerken is in 2007 reeds 42 mio euro voorzien. Voor de aansluitende werken zal in 2008 nog ca. 58 mio euro worden vastgelegd. De verruiming van de vaargeul in de Westerschelde is van groot belang voor de verdere economische ontwikkeling in Vlaanderen en Nederland. Dankzij deze verdieping wordt de concurrentiepositie van de haven van Antwerpen, die in belangrijke mate bijdraagt tot de Vlaamse economie en de wereldeconomie, gevoelig verhoogd. De verwachte transportbaten tot en met 2030 ten gevolge van de derde verdieping van de Westerschelde worden geschat tussen 0,7 en 1,1 miljard euro voor Vlaanderen.

Ontwikkelingsschets 2010

In het Schelde-estuarium zijn toegankelijkheid, natuurlijkheid en veiligheid tegen overstromen van groot belang. Daarom hebben de Vlaamse en de Nederlandse regering op 11 maart 2005 een Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium vastgesteld. Deze Ontwikkelingsschets geeft op strategisch niveau aan welke projecten en maatregelen moeten worden gerealiseerd om ervoor te zorgen dat de Schelde in 2010 toegankelijk, natuurlijk en veilig is.

Scheldeverdragen

Op 21 december 2005 ondertekenden – met de instemming van de twee regeringen - de toenmalige minister en staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Karla Peijs en Melanie Schultz van Haegen namens Nederland en toenmalig minister van Openbare werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Kris Peeters namens Vlaanderen, na een lange periode van voorbereidende studies en onderhandelingen, de volgende vier Scheldeverdragen:

Het verdrag voor de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 betreft afspraken over de uitvoering en de financiering van de Scheldeverdieping en de natuurontwikkeling die voor de eerstkomende periode noodzakelijk zijn en biedt de provincie Zeeland de mogelijkheid om namens Nederland de natuurmaatregelen te realiseren.

Het verdrag inzake de samenwerking op het gebied van beleid en beheer in het Schelde-estuarium dient tot versterkte samenwerking tussen de overheden van beide landen op het gebied van toegankelijkheid van de Scheldehavens, de natuur en de veiligheid tegen overstromen.

Het verdrag inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer dient tot versterkte samenwerking op dit gebied in het Schelde-estuarium. Dit verdrag is een formalisering van de al bestaande situatie en leidt er toe dat Nederland en Vlaanderen gezamenlijk instaan en verantwoordelijkheid dragen voor de veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer. Daartoe wordt de Vlaams-Nederlandse Permanente Commissie voor Toezicht op de Scheldevaart onder meer belast met het opstellen van een veiligheidsplan.

Met het verdrag inzake de ontkoppeling van de loodsgelden komt na meer dan 150 jaar een einde aan de verdragsrechtelijke koppeling van de loodsgeldtarieven tussen Antwerpen en Rotterdam. Het Vlaamse parlement heeft de Scheldeverdragen op 28 februari 2007 goedgekeurd. Eergisteren, 18 december 2007, heeft ook de Tweede Kamer in Nederland deze verdragen goedgekeurd.

Derde verdieping Westerschelde

In uitvoering van het eerste verdrag wordt vandaag gestart met de verdere verdieping van de Westerschelde door een eerste spade in de grond door minister-president en Vlaams minister bevoegd voor de havens Kris Peeters. Een toekomstgerichte en economisch verantwoorde maritieme toegankelijkheid van de Vlaamse zeehavens is één van de belangrijkste beleidsprioriteiten van de Vlaamse regering. De verruiming van de vaargeul in de Westerschelde is noodzakelijk om de concurrentiepositie van de haven van Antwerpen te handhaven. Bovendien is zij van groot belang voor de verdere economische ontwikkelingen in Vlaanderen en Nederland. Het hele gebied vanaf Vlissingen tot 500 m voorbij het Deurganckdok wordt beïnvloed door deze verdieping. De derde verdieping van de Westerschelde bestaat erin een getij-onafhankelijke scheepvaart te garanderen van 13,10 m (thans slechts tot 11,85m). Rekening houdend met een kielspeling van 12,5% komt men tot een minimale gegarandeerde waterdiepte van 14,7 m. Hiervoor dient op elf plaatsen - de zogenaamde drempels - te worden gebaggerd. De eerste fase die vandaag is gestart, bestaat erin de Schelde op Vlaams grondgebied te verdiepen. Omwille van de diepliggende bulkschepen, adviseren de loodsen te starten met het verdiepen van de drempel van Zandvliet. Grote containerschepen (tot 12.000 TEU) zullen na de verdieping ongehinderd kunnen doorvaren naar de haven van Antwerpen tot aan het Deurganckdok. De vaargeul wordt verbreed tot 370 meter vanaf de Europaterminal tot 500 m stroomopwaarts van het Deurganckdok.

Vaargeulverbreding en aanleg zwaaizone

Voor het verbreden van de vaargeul inclusief de aanleg van dezwaaizone in Vlaanderen, wacht men op de start van de natuurbevorderende maatregelen. Het afleveren van de vergunningen voor deze natuurmaatregelen is voorzien in oktober 2008. Hierna kan men beginnen met de dijkaanpassing en het verbreden (inclusief zwaaizone) stroomopwaarts van de Europaterminal tot 500 m stroomopwaarts van het Deurganckdok. Verdiepingsbaggerwerken op Nederlands grondgebied In Nederland kunnen de werken aanvangen na het afleveren van de vergunningen. Vanuit nautisch oogpunt zullen de drempels van oost naar west verdiept worden. Mogelijk wordt deze planning tijdelijk aangepast vanuit het oogpunt van natuurbescherming. Nautici onderzoeken thans welke drempels best eerst worden aangepakt om zo snel mogelijk maximaal te kunnen genieten van de vergrote tijvensters - de tijd waarin dieperliggende schepen kunnen opvaren en/of afvaren. Het einde van de verdiepingswerken van de vaargeul is voorzien eind 2009.

Praktische uitvoering van de verdiepingswerken

Na een Europese offerteaanvraag is de opdracht voor de uitvoering van de baggerwerken op de Schelde vergund aan de Tijdelijke Handelsvereniging Zeeschelde (NV Dredging International NV, NV Ondernemingen Jan De Nul en Baggerwerken Decloedt en Zn.). De planning is erop gericht dat de verruiming van de vaargeul eind 2009 klaar is, zoals overeengekomen tussen Vlaanderen en Nederland. In totaal wordt circa 14 miljoen m3 baggerspecie verwijderd, nagenoeg gelijk verdeeld over de Westerschelde (monding tot aan de Belgisch-Nederlandse grens) en de Beneden-Zeeschelde (Belgisch-Nederlandse grens tot Antwerpen). Op Belgisch grondgebied wordt 7 miljoen m3 specie gebaggerd op de drempels van Zandvliet en Frederik. Op Nederlands grondgebied situeert de baggerinspanning zich vooral in het oosten (drempel van Bath en van Valkenisse), waar meer dan de helft van het volume op Nederlands grondgebied wordt gebaggerd. Bij het storten van de baggerspecie wordt rekening gehouden met de morfologische ontwikkelingen van de Schelde. In Nederland wordt de specie vooral op de plaatranden geborgen, wat aanleiding geeft tot een toename van 50 tot 100 ha nieuwe natuur. Wat de Beneden-Zeeschelde betreft, wordt één derde aan land gebracht als bouwstof voor toekomstige projecten op de Linkerscheldeoever, één derde wordt gestort in de Schaar van Ouden Doel ten behoeve van de zandwinning en één derde wordt hergebruikt voor het opvullen van de diepe putten van de Beneden-Zeeschelde.Samenhang toegankelijkheid, natuurlijkheid en veiligheid tegen overstromingen Het is belangrijk om hier ook de samenhang en gelijklopende voorbereiding van de drie peilers (toegankelijkheid, natuurlijkheid en veiligheid tegen overstromingen) van de Ontwikkelingsschets 2010 te onderstrepen. De Ontwikkelingsschets 2010 dient hierbij als leidraad om deze drie peilers in dit hele verhaal evenwaardig aan bod te laten komen. Op deze manier maakt Vlaanderen ook haar Europese engagementen waar.

Het geactualiseerde Sigmaplan

Voor het luik veiligheid tegen overstromingen wordt aan Vlaamse zijde verdere invulling gegeven aan de beslissingen omtrent het geactualiseerd Sigmaplan. Het geheel van de investeringen voor de realisatie van het Sigmaplan zal finaal resulteren in de gewenste verhoging van de veiligheid tegen overstromingen. Dit gebeurt voornamelijk door lokaal de waterkeringen te versterken in combinatie met het opnieuw "ruimte geven aan de rivier". Binnen het Sigmaplan wordt de hoofddoelstelling van beveiliging tegen overstromingen maximaal gecombineerd met de doelstellingen inzake natuurlijkheid. Hierbij wordt op de verschillende projectlocaties een gebiedspecifieke aanpak gevolgd. Voor verschillende van deze projectlocaties, stroomopwaarts van Antwerpen, start binnenkort de fase van de ProjectMER's.

Het Zwinproject - Het project Hedwige-Prosperpolder

Voor het luik natuurlijkheid wordt onder meer ingezet op twee heel belangrijke projecten voor meer robuuste natuur in het Schelde-estuarium: het Zwinproject en het project Hedwige-Prosperpolder. De Ontwikkelingsschets 2010 legt de uitbreiding met minstens 120 hectare zoute slikken, schorren en kreken van het getijdenonderhevig natuurgebied Het Zwin op als één van de maatregelen voor een meer natuurlijke Westerschelde. Begin 2007 werd voor het Zwinproject het kennisgevingsdossier van het internationale Vlaams-Nederlands milieu-effectenrapport goedgekeurd. De verschillende alternatieven worden nu verder onderzocht in het milieu-effectenrapport. Dit rapport zal in mei 2008 voor goedkeuring worden ingediend bij de bevoegde Vlaamse en Nederlandse diensten. Na goedkeuring wordt het dan voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering voor het vastleggen van het voorkeursalternatief. De volgende stap is de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en de uitvoering van de Nederlandse Rijksprojectenprocedure. Gelet op de tijd die voor beide procedures wettelijk vereist is, zal langs Vlaamse kant de stedenbouwkundige vergunning kunnen worden aangevraagd in 2009. De start van de werken is gepland in de tweede helft van 2009. De inrichting van het intergetijdengebied in de Hedwige- en het noordelijke deel van de Prosperpolder is tevens één van de prioritaire projecten van het geactualiseerde Sigmaplan. Binnen dit project wordt extra ruimte gegeven aan de Schelde door het landinwaarts verplaatsen van de Scheldedijk. Het nieuwe intergetijdengebied ligt op de grens tussen de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland, vlak bij het verdronken Land van Saeftinghe. De stedenbouwkundige vergunning voor de werken op het grondgebied van Vlaanderen is ondertussen aangevraagd. De aanbesteding heeft plaats gevonden. In het voorjaar van 2008, van zodra het gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan is goedgekeurd en de stedenbouwkundige vergunning verleend is, zullen deze werken van start kunnen gaan.

Kostprijs en return

Voor het uitvoeren van deze baggerwerken is in 2007 reeds 42 mio euro voorzien. Voor de aansluitende werken zal in 2008 nog ca. 58 mio euro worden vastgelegd.Voor Vlaanderen, Nederland en Europa samen worden de verwachte transportbaten tot en met 2030 ten gevolge van de derde verdieping van de Westerschelde geschat tussen de 2,6 en 3,9 miljard euro. Voor Vlaanderen alleen wordt dit geschat tussen 0,7 en 1,1 miljard euro. “Er bestaat een zeer scherpe concurrentie tussen de havens wereldwijd. De verruiming van de vaargeul in de Westerschelde is van groot belang voor de verdere economische ontwikkeling in Vlaanderen en Nederland. Als minister bevoegd voor het Vlaamse havenbeleid is het mijn opdracht dat de haven van Antwerpen aantrekkelijk moet blijven voor de internationale hoofdkwartieren die belangrijke beslissingen nemen inzake trafieken en bestemmingen. Deze historische verdieping zorgt er mee voor dat de haven van Antwerpen wereldwijd op de kaart zal staan als haven die vlot toegankelijk is voor de nieuwste generatie schepen,” aldus minister-president Kris Peeters.

7/12/2007

Tropicana Zeebrugge: 5,5 % extra besparing door energie-audit

Zelfs in vrij nieuwe fabrieken die met de best beschikbare technieken zijn uitgerust, blijkt in veel gevallen nog een aanzienlijke reductie van het elektriciteit- en/of gasverbruik mogelijk te zijn. Bij Tropicana in Zeebrugge wees een energie-audit vier jaar na de opstart uit dat nog minstens 5,5 procent extra kon worden bezuinigd. “Dat was even schrikken,” vertelt Plant Manager Wim Koopmans, “want bij de inrichting van deze toch wel erg jonge productiefaciliteit was energiezuinigheid één van de belangrijkste aandachtspunten.” Tropicana, een divisie van PepsiCo Inc, is wereldmarktleider in het domein van hoogwaardig, gekoeld vruchtensap. Ze telt in Europa vijf vestigingen: Zeebrugge en Borgloon, het Franse Hermes, het Spaanse Murcia en het Engelse Boxford. De fabriek in Zeebrugge is het grootste en nieuwste afvulcentrum op het continent. Met 155 personeelsleden en zes verpakkingslijnen haalde ze vorig jaar een volume van 170 miljoen liter vruchtensap, bestemd voor distributie in Europa. Wim Koopmans: “Dat is meer dan het dubbele van toen we hier in 2003 startten. En we blijven groeien: dit jaar zal ons omzetcijfer nog eens met zo’n twintig procent zijn toegenomen.”Meer dan één reden…Hoewel de fabriek in Zeebrugge op groei was voorzien, is het succes zo groot dat er nu al concrete uitbreidingsplannen zijn voorzien. Om aan de toenemende vraag te kunnen blijven voldoen, zal er zowel in extra productielijnen als magazijnen en andere gebouwen worden geïnvesteerd. Het design van de plant is hierop voorzien en laat toe om de bebouwde oppervlakte in de komende jaren nog te verdubbelen. Het is onder meer in deze context dat Tropicana besloot om een energie-audit te laten uitvoeren. Wim Koopmans legt uit: “Want hoewel deze fabriek met de best beschikbare technieken en systemen is uitgerust, hadden we de indruk dat ons verbruik vrij hoog lag. Vandaar dat we het interessant vonden om na te gaan of we wel goed bezig waren en de oplossingen het verwachte rendement behaalden. Want op die manier konden we eventuele fouten of minder goede zaken uit het ontwerp van de uitbreiding weren. Daarnaast heeft PepsiCo Int. de laatste jaren een sterk accent op milieuzorg en duurzaam ondernemen gelegd. In dit kader zijn we vorig jaar tot het Audit Convenant toegetreden. Hiermee is het uitvoeren van een energie-audit meteen in een stroomversnelling geraakt. Want een dergelijke analyse is dé basis om tot betere resultaten inzake energiebewust produceren te komen.”Voer voor specialisten!Omwille van de uitgebreide en gevarieerde waaier aan hoogstaande technologieën die binnen Tropicana worden gebruikt, was het niet evident om een specialist te vinden die de audit kon uitvoeren. Niettemin wilde de vruchtensappenproducent een externe partner inschakelen. Wim Koopmans vertelt waarom: “We zijn dermate aan onze systemen en werkprocedures gewoon, dat we er onvoldoende afstand van kunnen nemen om een echt objectieve analyse uit te voeren. Bovendien haal je met een externe specialist ook kennis uit andere industrieën in huis, waardoor de kans erg groot is dat je oplossingen krijgt voorgesteld waaraan je zelf nooit hebt gedacht. Uiteindelijk is onze keuze op Siemens gevallen. Niet alleen heeft deze firma een enorme ervaring op vlak van energie-audits. Ook is heel wat van onze automatisering op de standaarden van Siemens gebaseerd, waardoor deze specialist op vlak van technologie in staat was om het bos doorheen de bomen te zien. En we hebben geen spijt van deze keuze gehad, want ze heeft met verve de verwachtingen ingelost!”De audit in een notendopDe audit startte met een kick-off meeting waarbij de auditer een rondleiding doorheen het bedrijf kreeg. Peter Decaigny, Business Team Manager Energy & Maintenance van Siemens: “Op basis van deze eerste indrukken maakten we een lijst met ruwe ideeën van mogelijke verbeteringen. Daarna werden de pijnpunten grondig bestudeerd en formuleerden we een uitgebreide reeks van potentiële aanpassingen en uit te voeren studies. Vervolgens werden al deze suggesties in nauw overleg met Tropicana op haalbaarheid, efficiëntie en rendement onderzocht. De lijst van verbeteringen die uiteindelijk overbleef, hebben we daarna met de mensen van het Audit Convenant besproken en in een eindrapport verwerkt.” Resem verbeteringsactiesUit de resultaten van de audit bleek dat Tropicana haar energieverbruik nog met minstens 5,5 procent kon reduceren. “Dat was wel eventjes schrikken, want dat was veel meer dan we hadden ingeschat,” vertelt Wim Koopmans. “Ik kan elk bedrijf dan ook maar aanraden om geregeld zo’n analyse te laten uitvoeren. Onze case bewijst immers dat het altijd beter kan, zelfs in een jonge fabriek die met de best beschikbare technologieën is uitgerust!” Omdat het Audit Convenant vereist dat alle projecten met een IRR van meer dan vijftien procent ook effectief worden uitgevoerd, heeft Tropicana zich in eerste instantie op deze zaken toegespitst. Peter Decaigny: “Globaal gezien zijn er vier actieterreinen: energy awareness, processing, utilities en studies. Op vlak van awareness was Tropicana al dermate goed bezig dat we weinig verbeteringsvoorstellen konden formuleren. Want de vruchtensappenproducent werkt met een resource conservation team: mensen uit alle afdelingen die maandelijks ideeën uitwerken om energie te besparen. Dit resulteert in allerlei verbeteringen: van machineoptimalisatie, over sensibiliseringsposters, tot de uitwerking van strikte procedures om installaties af te zetten wanneer ze niet worden gebruikt. Inzake processing hebben we ons vooral geconcentreerd op de grootste energieverbruiker: het pasteurisatieproces. Als resultaat van de audit heeft Tropicana diverse investeringen doorgevoerd om deze fase in de productie aanzienlijk energie-efficiënter te maken. We spreken hier onder meer over ingrepen om het rendement van het regeneratiesysteem te verbeteren, maar ook over de isolatie van tanks, de automatische uitschakeling van installaties die in stand-by staan, etc.” Wim Koopmans vervolgt: “Voor mij bracht de analyse de meeste verassingen op het vlak van utilities, en dit zowel inzake onze situatie als de verbeteringsvoorstellen van Siemens. In concreto hebben we bij het opwekken van stoom een rendementsverbetering kunnen realiseren door warmere lucht aan te zuigen, het setpunt van de ontgasser te optimaliseren en verschillende condenspotten te vervangen. Ook worden deze laatste nu meer gecontroleerd, zodat defecte condenspotten vroegtijdig worden gedetecteerd. Een ander belangrijk punt is de verlichting: we zijn nu bezig om stelselmatig alle TL-armaturen door types van de nieuwste generatie te vervangen. Ook hebben we de sturing van al onze transportbanden aangepast, zodat deze enkel draaien wanneer er producten op aanwezig zijn. Daarnaast wilden we de compressorefficiëntie verhogen door het aanzuigen van koudere lucht, maar omwille van economische redenen hebben we deze ingreep toch niet uitgevoerd. Tenslotte hebben we op basis van de audit ook drie grote studies gelanceerd. Enerzijds willen we nagaan of warmtekrachtkoppeling rendabel wordt wanneer we de site uitbreiden. Anderzijds onderzoeken we de toepassing van meer daglicht in de nieuw te bouwen gedeeltes: dit is niet alleen energiezuinig, maar leidt ook tot een beter werkcomfort. En in het verlengde daarvan bestuderen we ook de optimalisatie van de luchtbalans.”

5/12/2007

Pros and cons of Zeebrugge compared to Antwerp

(Financial Times London 05.12.2007)
It says a lot about the challenges of manoeuvring a modern large ship that the port of Zeebrugge, on Belgium's North Sea coast, is one of the region's easier ports to enter. Vessels approaching the harbour have to power ahead with their bows pointed at the wall to the port side of the harbour entrance, to counteract a cross-current pushing strongly towards starboard. Once inside the breakwater, they have to make fast quickly to tugs, to slow down and to manoeuvre inside the port, whose slimy sea-bed tends to interfere with larger ships' steering.
Figures for traffic growth at Zeebrugge and other ports in the North Sea region suggest shipping lines increasingly prefer taking the minor risks of using such ports near the North Sea coast to taking increasingly large, expensive ships up the region's rivers.

Container traffic at Zeebrugge in the first six months this year was 27.1 per cent above the same period the previous year. At Antwerp, 100km inland and four hours' sailing time up the River Scheldt, growth was a more modest 16.9 per cent in this year's first nine months. One of Germany's biggest port developments is taking place at Wilhelmshaven, on the North Sea coast, several hours' sailing time downriver from Germany's traditional port centre at Hamburg.
The question is what these developments say about the future of the North Sea region's ports. To some observers, it suggests that the gradual drift of ports towards the sea, which has been under way ever since container ships first started growing too large for old, traditional city-centre docks, will continue.

To others, it suggests that shipowners are growing desperate to find ports with spare capacity - and previously-overlooked ports such as Zeebrugge and Dunkirk are almost the only places to find them. The truth is a complex mixture of the two and other factors.

Martin Poulsen, vice-president for Europe at APM Terminals, insists the growth of the coastal ports is addressing a serious issue facing the container ports industry. It is growing increasingly hard to fit deep-draught ships nearly 400m long and 15m deep up rivers that governments are often reluctant to allow to be dredged deeper. Dutch objections have so far blocked deeper dredging of the Scheldt to Antwerp, while Hamburg also faces severe challenges dredging the Elbe. "The bigger vessels will want to look at the facilities that are a little bit easier from a nautical perspective," Mr Poulsen says.

Advocates of the river ports, meanwhile, say they remain the ideal means of bringing in goods because they can be carried much closer to their eventual users. That factor, they believe, has helped Hamburg and Antwerp to retain their places as Europe's second and third-busiest ports after Rotterdam. Eric Noterman, managing director in Antwerp of Dubai-based DP World, whose company has around half the port's container-handling capacity, points out that if a container ship unloads 1,000 containers at remote Zeebrugge the containers will typically have an extra 100km to travel over land. Land transport - whether by rail or road - is always more expensive than transport in an efficient ship. Antwerp has far better-developed inland links - by rail, road and waterway - to key markets such as Germany. Both DP World and Singapore's PSA, the other main container terminal operator at Antwerp, also have the rarity of spare capacity ready to come on stream. Each has half of the huge Deurganckdok development, already partly in use, which will be capable of handling nearly as many containers as all the UK's ports combined when fully developed in 2012 or 2013. While some ships cannot sail up the Scheldt at all states of the tide, DP World has handled some of the world's largest container ships at the Deurganckdok. Only necessity is driving port developers towards the coast, Mr Noterman insists. "If you're looking for greenfield terminals today, especially in north-west Europe, yes they will be located at the seaside," he says. "You don't have that much room to expand elsewhere." However, the market is unlikely to develop only in the direction of coastal or river ports for the forseeable future, according to Mr Noterman. Even the two kinds of port together are unlikely to be able to cater for the rapid demand growth currently under way, after all.
It is far more likely port operators and shipping lines will concentrate on the strengths of each kind of terminal. Zeebrugge may be marketed for its strengths as a site to transfer cargo from deep-sea vessels to smaller vessels bound for minor UK ports, while Antwerp will retain a vital role handling import and export cargo heading for Europe's industrial heart. "I don't think there will be all the cargo in Antwerp or all the cargo will move to a new port and Hamburg or Antwerp will close down," Mr Poulsen says. "I think there will be demand for all the facilities."

2/12/2007

Kortfilm van ex-Dynamo medewerker op Kortfilmfestival in DC

Een kortfilm van de hand van voormalig Radio Dynamo medewerkster werd zopas gescreend op het Kortfilmfestival in Washington DC. Stephanie Slewka, die ooit ook oorlogscorrespondente was, heeft meerdere documentaire films op haar palmares en pakte nu (op verzoek) uit met een film over het historische huis waar ze inmiddels al jaren woont. Je leest er hieronder meer over.


415 M Street

The annual DC Shorts Festival featured a documentary on 415 M Street titled, well, "415 M Street". Made by long time Mount Vernon Square resident Stephanie Slewka the documentary covers the unique history of a house that has been a home, a refuge for the elderly and a place of worship for Jews, Christians and gays, lesbians and transgendered.

We caught up with Stephanie and asked a few questions.

Q. What inspired you to make 415 M St?
A. When the City Museum was about to open, I told a curator I'd be happy to help produce some of their videos. She did not need any help at the time, but she remembered the offer. Months later and much to my surprise and delight, she suggested I make a film about my house for a neighborhood exhibit. What could be better? To make a film about your house, with a deadline, a place to show it, and some help from a researcher at the historical society? I did a fair amount of my own research and spent hours in Southeast trying to find the resting place where members of an Orthodox Jewish synagogue, who had worshipped in my house, were buried.Most people love to give tours of their house. I am lucky that my house at 415 M has enough history to be interesting, and enough people still living who were a part of its history to make the house come alive in the film.The museum had no money by the time they suggested I make this film, so the production company I work with and I made the film in between other assignments, on a shoestring and offered it to the museum for free. We've tinkered with it since but haven't made it longer, which is why it's still a short film.

Q. How long have you been making movies?
A. After (living in Belgium & Holland and then) working in print journalism (in the States) for a long time, I traveled in Africa for a year, crossing the continent from Morocco to Capetown. When I returned I was broke, and the Gulf War was raging. I was offered a television assignment to cover the war, and even though I knew nothing about the medium, I went. I've been working in television making news programs and documentaries since then.

Q. DC Shorts is a great festival why did you decide to enter?
A. I didn't, I was gang-pressed into it. The manager of the production company with whom I often work insisted I enter the festival. "But I don't have a short film," I told her. "You have the house film," she replied. She made me promise I would apply to the festival, which is a good thing. The online application form was so long and laborious I might not have waded through to the end otherwise.

Q. What are you working on now?
A. Finishing up a long term independent project about Street Scenes, a series of public art happenings that have taken place all over DC in the past year. Producing news for foreign broadcasters, translating a French documentary and looking for good film ideas.

30/11/2007

Visserij- en Landbouwmoties goedgekeurd

De gemeenteraad van Knokke-Heist heeft ten behoeve van de visserijsector en de landbouw unaniem moties goedgekeurd. Daarin wordt aan de bevoegde hogere overheden gevraagd om bij hoogdringendheid de nodige maatregelen te nemen ter ondersteuning van deze sectoren en om de financiële leefbaarheid te garanderen. Het verzoek wordt gericht aan de: Europese, federale, provinciale en in het bijzonder aan de Vlaamse overheid.

Visserijmotie

De visserijsector beleeft moeilijke tijden en enkele rederijen zijn al failliet. Een belangrijk deel van de personen die om en rond de visserij leven is afkomstig van of woont in Knokke-Heist. De gemeenteraad van Knokke-Heist vraagt aan de bevoegde hogere overheden: Europees, federaal, provinciaal en in het bijzonder de Vlaamse overheid:

. om hoogdringend de nodige maatregelen te nemen ter ondersteuning van de sector om de financiële leefbaarheid te garanderen;
. dat de onderzoeksprojecten voor een duurzame vloot (brandstofzuiniger en minder milieubelastend) door middel van alternatieve visserijtechnieken (van onder meer het ILVO, het Instituut voor Landbouw –en Visserij Onderzoek) gericht moet worden op concrete toepassingen in de sector op korte termijn;
. om voldoende middelen te voorzien voor de aanpassing van de vloot en deze versneld vrij te maken via de voorziene financieringsinstrumenten (EVF en FIVA);
. om de nodige inspanningen te doen ter promotie van de Belgische vis;
. om initiatieven te nemen ten behoeve van een positief imago van de visserijsector als plaats van tewerkstelling en de promotie van het visserijonderwijs;
. om in overleg met de sector extra inspanningen te leveren voor de opleiding, rekrutering en behoud van het personeel;
. om in dit kader ook het maritieme competentiecentrum van de VDAB te versterken.

Landbouwmotie

De landbouwsector beleeft moeilijke tijden. Heel wat bedrijven in onze gemeente ondervinden schade in de rundvee –en schapenhouderij naar aanleiding van blauwtong. Deze schade uit zich in de vorm van vroeggeboorte, onvruchtbaarheid of sterfte. Deze ziekte leidt op heden en zeker naar de toekomst tot belangrijke productieverliezen en bijkomende kosten.

Daarnaast zijn er de uitzonderlijk hoge voederprijzen en stijgende energiekosten die hard drukken op de rendabiliteit van onze varkens –en rundveebedrijven.

Ook diverse ruimtelijke afbakeningsprocessen en andere Vlaamse ruimtelijke –en natuurinitiatieven zorgen voor onzekerheid en verlammen de ontwikkeling en duurzame investeringen van onze individuele landbouwbedrijven.

De gemeenteraad van Knokke-Heist vraagt daarom aan de bevoegde hogere overheden: Europees, federaal, provinciaal en in het bijzonder de Vlaamse overheid:

· om net als in andere Europese landen de getroffen bedrijven te vergoeden voor schade door blauwtong;
· een dringende rechtzekerheid inzake de beschikbare ruimte voor land-en tuinbouw;
· structurele overheidsmaatregelen zoals uitstel van aflossingen en fiscale overdracht van verliezen naar de volgende jaren om zo de impact van verliezen en stijgende kosten te kunnen spreiden;
· om duidelijkheid en klaarheid te scheppen in de toekomstkansen van onze landbouwbedrijven zodat ze ook hier, lokaal, hun maatschappelijke en economische verantwoordelijkheid ten volle kunnen opnemen.

29/11/2007

Brochure “100 tips om energie te besparen”

Met de uitgave van de brochure met energiebesparende tips hopen de gemeente volgens schepen Luc Lierman dat inwoners en tweedeverblijvers de tips niet alleen lezen maar ook effectief toepassen. De 100 tips zijn op zich eenvoudig maar toch wetenschappelijk onderbouwd. De gemeentelijke redactieploeg heeft hiervoor immers beroep gedaan op de know-how van het Brussels Instituut voor Milieubeheer dat reeds eerder een dergelijke uitgave verspreidde in het Brusselse Gewest. Mits een paar kleine aanpassingen aan de situatie in het Vlaams Gewest konden ze de 100 nuttige raadgevingen grotendeels overnemen. Om iedereen te overtuigen werden in deze gids wel nog 7 getuigenissen van plaatselijke ervaringsdeskundigen opgenomen. Het zijn stuk voor stuk bekende en minder bekende Knokke-Heistenaars die op het vlak van rationeel energiegebruik een voorbeeldfunctie vervullen.

Zo illustreren Willy en Raymond Van Landschoot hoe ze thuis dankzij o.a. een condensatieketel, lichtbundel en fotovoltaïsche cellen niet alleen het milieu maar ook heel wat euro’s sparen. Katrien De Groote, trekpaard van de groene Raad van het Bernardusinstituut en Marc Moeyaert, de directeur van de Keuvelhoekschool, die bewust opteert voor waterloze urinoirs, bewijzen dat ook steeds meer scholen het REG-principe toepassen. Het fietsgezin Brackman, met 5 bukkende wielrenners en 1 liggende papa, doet alle korte afstanden consequent met hun rijwiel en is er ondertussen in geslaagd om alvast één personenwagen van de hand te doen.
Surfgoeroe Frank Vanleenhove die momenteel in Australië vertoeft, is dan weer vastbesloten om Surfer’s Paradise uit te bouwen tot een CO2-neutraal watersportcentrum. Chris Dhondt ten slotte lucht in de brochure zijn hart over zijn lijdensweg om een vergunning te krijgen om zonnecollectoren te mogen plaatsen in een zone die door Monumenten en Landschappen als waardevol wordt beschouwd. In het interview was het allesbehalve zeker of die er ooit zouden komen, maar de hardnekkigheid waarmee dit Westkapelse landbouwersgezin de administratieve molen heeft doorworsteld, bewijst dat uiteindelijk de aanhouder wint. Sinds kort stroomt groene energie door het bedrijf. Dit is niet alleen goed nieuws voor het hele gezin, hun koeien en 34.000 kuikentjes maar ook voor het milieu in het algemeen.

Maar er is in de gemeente nog zoveel meer te doen rond rationeel energiegebruik. In het kader van de strijd tegen de uitstoot van CO2, is de uitgave van dit boekje dan ook nog maar het begin. Op het gemeentelijk programma staan nog heel wat andere interessante projecten. Zo loopt er momenteel een oriënterende haalbaarheidsstudie om het energieverbruik in het stadhuis, de gemeentelijke bergplaats ’t Walletje, het Cultuurcentrum en sporthal De Stormmeeuw te analyseren en oplossingen voor een duurzamer gebruik te formuleren. Verder wil men in deze 4 gebouwen en de gemeenteschool De Vonk en Dekunstacademie dataloggers installeren die op een gesofisticeerde manier verlichting en elektrisch slaapverbruik meten en analyseren. Het is ook de bedoeling dat een energienota wordt opgemaakt dat als basisdocument gebruikt bij de oprichting van nieuwe gemeentelijke gebouwen.


Een gemeentelijke projectgroep onderzoekt momenteel ook de mogelijkheden om zelf energie op te wekken. In samenwerking met het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling wordt het biomethanisatieproject naast de terreinen van de huisvuilverbrandingsoven verder ontwikkeld. Ook de mogelijkheden voor het produceren van wind- en zonne-energie zijn volop in onderzoek. De Milieudienst zal ook starten met interne milieuzorg waarbij het gemeentepersoneel gestimuleerd wordt om o.a. de standby-lichtjes van hun pc en andere elektronische toestellen uit te zetten en meer aandacht te schenken aan energieverslinders zoals kantoorverlichting, verwarmings-,airco- en warmwatertoestellen. Het gemeentepersoneel zal ook meer gesensibiliseerd worden op het vlak van verkeer en mobiliteit. Volgende zomer starten hiervoor interne campagnes en wordt ook het gemeentelijk wagenpark doorgelicht op het vlak van energieverbruik. Bij het oprichten van een aantal nieuwe dienstgebouwen wenst het gemeentebestuur het principe van een passief huis toe te passen. Door de combinatie van doorgedreven isolatie en een aangepaste ventilatie zou op deze manier de energiefactuur aanzienlijk moeten dalen en de CO2-uitstoot tot een minimum worden beperkt.

Het gemeentebestuur zal vanzelfsprekend ook speficieke projecten voor plaatselijke bedrijven, scholen, verenigingen en gezinnen opstarten. Zo gaan vanaf deze maand in samenwerking met IMEWO 2 energiesnoeiers op stap bij 44 gezinnen om er nuttige tips op maat van het gezin te geven en er ter plaatse ook reeds een aantal kleine, eenvoudige ingrepen uit te voeren. In de eerstvolgende jaren zullen telkens 176 gezinnen gebruik kunnen maken van deze service. Vanaf volgend jaar wil het gemeentebestuur starten met bouwteams waarin burgers die van plan zijn om te bouwen of te verbouwen opgeleid worden en technieken aanleren in het kader van rationeel energiegebruik.

Om al deze nieuwe projecten op een efficiënte manier op te starten, te begeleiden en op te volgen, zal het gemeentebestuur een duurzaamheidsambtenaar aanwerven. De procedure hiervoor start in januari 2008. Bedoeling is dat vanaf volgende zomer deze ambtenaar voor duurzame energie, operationeel is. Met de uitgave van de nieuwe brochure “100 tips om energie te besparen” geeft Knokke-Heist alvast het startschot voor een grootscheepse sensibiliseringscampagne.

27/11/2007

FC Knokke Collectief lukt niet zegt Kenneth Dhondt

Als commentaar op de zware thuisnederlaag van zondag stelt Kenneth Dhondt in het Nieuwsblad "Collectief werkt het gewoonweg niet'. De keeper van FC Knokke snapt er niks meer van na de 0-4 verliesbeurt thuis tegen BS Poperinge. 'Vertrouwenscrisis? Dat kan best, ik stel alleen een opvallend hoog percentage aan balverlies vast. Geen kansen bovendien, en overal hapert er wat. We slikken goals à volonté en niemand is nog in staat om het probleem te schetsen. Het is bijna ongelooflijk dat zoveel kwaliteitsspelers er zo'n onwerkelijk zootje van maken', zuchtte Kenneth Dhondt. 'Na de 1-2 opdoffer tegen Avelgem bleek dat het nog erbarmelijker kon. Dit was gewoon dé wanprestatie uit onze competitie. Poperinge is allesbehalve een superclub. Die waren zelfs al blij met een gelijkspel. Als keeper wil je dan wel iets veranderen en je verdediging opjutten om de nul te houden, maar alles loopt faliekant af. We zijn zelfs niet in staat om de bal een tijdje in de ploeg te laten circuleren', gaat Dhondt verder. 'Stel je voor, als Torhout zondag wint van ons, wippen ze zelfs over ons in de tabel. Kwart over twaalf voor Knokke en collectief werkt het simpelweg niet. We hebben een hele toffe bende, maar op het veld lukt het gewoon niet om te combineren. Eigenlijk is het de job van trainer Storme om te analyseren wat er scheelt en waarom we zo de mist in gaan', aldus de Knokse goalie.

20/11/2007

Despiegelaere in Het Nieuwsblad over te weinig trefkracht bij FC Knokke

'De eerste periode was erbarmelijk, pas na de rust viel het een tikje vlotter mee, maar we scoorden onvoldoende', legt Andy Despiegelaere de 1-2 nederlaag van zondag uit. 'De essentie van ons probleem vandaag situeert zich in de trefkracht ofschoon dat niet uit de rangschikking af te lezen valt. Telkens moeten we een achterstand proberen op te halen. Tegen Steenbrugge viel alles ultiem in de plooi, tegen het zwakke Avelgem viel dat tegen. Als je van zo'n bescheiden rivaal op eigen veld niet wint, kan je je vragen stellen.''Vooral op het middenveld, met onze offensief ingestelde spelers, geven we te veel ruimte weg en dat wreekt zich uiteraard. Zo slikken we keer op keer te veel goals. Straks moeten we uitkijken om niet in de degradatiezone te belanden', beseft Andy Despiegelaere.

17/11/2007

België overbodig?

Dit schrijft het Reformatorisch Dagblad.

16/11/2007

Veronicaschip als discoboot van Antwerpen naar Zwolle

Het roemruchte Veronicaschip moet nog voor de Kerst aan de Schuttevaerkade in het Nederlandse Zwolle liggen. Dat streven heeft Groninger ondernemer Wouter van der Meer, mede-eigenaar van Entertainment International bv die de voormalige radioboot in beheer heeft. Na veel omzwervingen met 'zijn' boot ziet hij het helemaal zitten in Zwolle. De beroemde zeezender ligt inmiddels al jaren in Antwerpen. "Zwolle is een studentenstad die geen echte discotheek heeft. Dat is ideaal, want we willen niet in het vaarwater van de bestaande horeca zitten." In januari van dit jaar verzond Van der Meer al de aanvragen voor ligplaatsen- en exploitatievergunningen. In juni kwam het tot een gesprek met de gemeente en daar ervoer de Groninger volop medewerking. Samen met wethouder Gerard van Dooremolen is een reis naar Antwerpen gemaakt waar de boot is bekeken. In overleg met ambtenaren is de locatie uitgekozen. Een prima locatie, zegt de Groninger ondernemer. "De voorzieningen zoals water en elektriciteit zijn er al. Er zijn genoeg parkeerplaatsen en er is ruimte voor een fietsenstalling." Het schip heeft al veel omzwervingen gemaakt en ligt nu al een jaar lang 'werkeloos' in de haven van Antwerpen. De bierbrouwerij die erin investeerde vertrok uit België, verklaart Van der Meer. Naar eigen zeggen kreeg de ondernemer nog recent vergunningen rond in Den Helder, Delfzijl en Bergen op Zoom. Maar gebruik maakte hij daar niet van. In de laatstgenoemde plaats waren de kosten voor verplaatsing van het schip te groot. Daarvan zou in Zwolle geen sprake zijn.

Informatiebijeenkomst komst Veronicaschip

Omwonenden en bedrijven van de Schuttevaerkade worden in een bijeenkomst op 11 december geïnformeerd over de mogelijke komst van het Veronicaschip naar Zwolle. Ze zijn dan vanaf 20.00 uur welkom in Hotel Campanile. Het college van burgemeester en een discotheek wil. De vergunningaanvragen moeten overigens nog door de gemeente worden getoetst. De schipeigenaar verzekert dat er geen geluidsoverlast vanaf de boot zal zijn. "Die is voor honderd procent geïsoleerd."

Veronicaschip was nergens écht welkom


Erg welkom is de Norderney doorgaans niet in de Nederlandse gemeenten. Nadat het zendschip van Veronica werd verbouwd tot een discoboot met pretlichtjes, heeft het een enorme tournee door Nederland, België en Duitsland gemaakt. Het schip lag onder meer in Vlissingen, Maastricht, Lelystad en Urk (voor een verbouwing), in Groningen, Leeuwarden, in Medemblik, in Emden, in de Maas bij Luik en de laatste jaren in Antwerpen. De gemeenten waren aanvankelijk dolblij als ze het schip met z'n roemruchte geschiedenis voor hun gemeente konden binnenhalen, maar het enthousiasme bekoelde doorgaans overal weer even snel, als buren begonnen te klagen over nachtelijk lawaai en overlast. In Maastricht belandden discogangers met een slokje op in de rivier en in nagenoeg alle gemeenteraden was vaak een lange discussie over vandalisme dat er eerst niet was en na de komst van de Norderney opeens wel. Niet zelden moest het schip binnen de gemeentegrenzen dan nog een keer of wat verhuizen, en tot slot vaak naar de uiterste randen van de stad, totdat de eigenaars - die ook steeds vaker wisselden - hun geluk weer elders gingen beproeven. In Antwerpen ligt het schip ver weg van de stad aan een eenzame 'kaai' in het havengebied. De laatste jaren kwam het schip steeds meer in het nieuws door de plannen die dj/ondernemer Eric de Zwart had (=ex Paul De Wit van Caroline). Hij maakte een miljoenenfortuin als directeur en grondlegger van Radio 538 en wilde het schip in Scheveningen neerleggen als een museumschip, waarin de roemruchte jaren van Veronica op zee nog eens bekeken konden worden. Die plannen strandden jammerlijk (net als het schip zelf, dat in een storm van windkracht elf op 2 april 1973 op het strand van Scheveningen was geworpen - nauwelijks een halve kilometer verderop). (NvdR: De steller van dit artikel haalt hier jammerlijk twee verhalen door elkaar) En ook van mooie plannen om het schip naar Volendam te halen is weinig terecht gekomen (voor een gecombineerd museum over de Top 40 en de palingsound): de haven was te ondiep voor de robuuste IJslandtrawler uit 1949.

Roemrucht is het schip zeker.

Tien lange jaren zond Veronica vanaf de Norderney uit. De zeezender was in april 1960 begonnen vanaf een oud Duits lichtschip, Borkumriff, dat eind 1964 door deze zwarte trawler werd vervangen. Het schip lag zeven kilometer van de Scheveningse pier op zee, net buiten het rechtsgebied van Nederland. Aan land werden piratenzendertjes opgepakt, Veronica kon ongestoord haar gang gaan.Iedereen van in de veertig hoorde de legendarische programma's van Tom Mulder, Willem van Kooten, Tineke, Tom Collins en Lex Harding. Ongekend populair was het station, en in 1973 - toen de politiek een anti-zeezenderwet wilde aannemen - kwamen zelfs 150.000 luisteraars in Den Haag demonstreren voor het behoud van de zender. Op 31 augustus 1974 was het desondanks afgelopen met Veronica - nadat de directie in 1971 zo onverstandig was geweest een brandbom te leggen op het schip van concurrent Radio Noordzee. "Met het verdwijnen van Veronica verdwijnt ook een beetje de democratie in Nederland", sprak programmaleider Rob Out pathetisch. "Dat spijt me, voor Nederland." Daarna werd de knop van de zender omgedraaid en zweeg het zendschip voor altijd - al werd de roem als omroep aan land met succes weer opgekookt.

15/11/2007

Wat Brussel schrijft over de Dorpen op Stap...

Dit schrijft "Brussel Nieuws" vandaag over het bezoek van de Vlaamse Dorpen aan onze hoofdstad in het kader van "Dorp op Stap". Vermoedelijk is een en ander met een korreltje zout te nemen.
Dorpelingen die de koninklijke loge in het Paleis voor Schone Kunsten bezetten, frietjes in de kerk eten én het steevast blijven hebben over ‘Vrouwke Pis’. Wanneer een dorp op stap gaat, dan komen cultuur met ‘grote’ en met ‘kleine’ c samen. “Skuune muziek, mor te lange,” zegt een man na een klassiek concert.

‘Goedemiddag, ik ben een product uit West-Vlaanderen, maar ik ben niet eetbaar,” zegt Raymond van het Groenewoud rond de middag in het Paleis voor Schone Kunsten (PSK). Samen met Jan Michiels, Toon Fret en Gwen Cresens beëindigt hij een gesmaakt optreden voor enkele ‘dorpen op stap’.

Bert Anciaux (Spirit), Vlaams minister van Cultuur en Brussel, organiseert samen met het Festival van Vlaanderen (FVV) de zevende editie van Dorp op stap. Voor de deelnemers is alles gratis. Het is de bedoeling kleine dorpen kennis te laten maken met hun grote hoofdstad aan de hand van verschillende culturele activiteiten. De uitverkoren dorpen zijn dit jaar het Antwerpse Heffen, het Limburgse Dorne, het Vlaams-Brabantse Oetingen, het Oost-Vlaamse Kwaremont, het West-Vlaamse Ramskapelle en de Centerbuilding uit Antwerpen-centrum

Het PSK zit afgeladen vol met dorpelingen, allemaal naar Brussel gebracht met de bus. Tijdens het klassiek concert is iedereen stil, behalve een enkeling die tussendoor praat. Of hoest. Of foto’s neemt. Na elk nummer volgt er steevast een luid applaus, waarbij sommigen het niet kunnen laten iets te roepen. “Nog van dat!” De ambiance zit erin.

Vóór het concert waren twee jongeren in de koninklijke loge gaan zitten. Daar namen ze foto’s van de zaal, en van elkaar. Nog voor de muziek aanving, werden ze beleefd uit de vorstelijke stoeltjes weggestuurd. Tijdens het muzikale aanbod zet een Limburgse sfeermaker meermaals een wave in, die de hele balkonverdieping rond gaat. Tot schroom van andere dorpelingen, zoals de delegatie uit Ramskapelle.Na de ochtendmuziek rept iedereen zich naar de Ravensteingalerij, aan de overkant van de straat. In de galerij staan tafels met eten en drank klaar. Iedereen grabbelt erop los. “En pak mij maar enkele sandwiches in. Voor de terugreis,” zegt een oudere vrouw aan een man die sandwiches uitdeelt. De man kan erom lachen. Wanneer iets later een massa mensen zich verdringt aan zijn stand, verdwijnt de glimlach.Tijdens de lunch biedt elk dorp één of meer lokale specialiteiten aan. “Ik heb al van die maantjes (specialiteit uit Heffen, SVdb) geproefd. Nu die nog van de overkant,” zegt een vrouw van middelbare leeftijd tegen haar man. Bij de stand van de Centerbuilding treffen ze een lege tafel aan. “Ach, die hebben er al geen meer. Vlug naar de volgende.”

Wie wil ontdekken, moet snel zijn. En om van de ene stand naar de andere te gaan, heb je doorzettingsvermogen nodig. In de Ravensteingalerij staan ruim tweeduizend mensen op elkaar gepakt. Tel daar stands met eten, drank en promomate­riaal bij. En toevallige bezoekers. En drie mensen die accordeon spelen, waardoor sommigen spontaan een treintje vormen. “Nu het toilet nog vinden in die drukte,” zegt een jonge vrouw. Een beetje verderop geeft een bierdrinkende man zijn mening over het concert: “Skuune muziek, mor te lange.”

‘Onze meug’Hoe herken je nu jouw dorp tussen al die andere? Vrij simpel, sommige dorpen hebben een Belleman mee, andere dorpelingen dragen een geel of beige petje, of een badge. Sommigen zwaaien met een gele paraplu, enkele jongeren dragen een T-shirt met daarop een verwijzing naar een Limburgse krant. Rond 14 uur roepen twee jongeren door een microfoon waar elke groep verzamelt voor de themawandeling. Twee voorbijgangers reageren: “We verstaan er niks van.” Ze nemen er het programmaboekje bij.

Heffen, een deelgemeente van Mechelen, is ruim vertegenwoordigd. Een op de vijf Heffenaars tekent present. Dat maakt 428 mensen om precies te zijn. Acht bussen vol. Dorpscoördinator Ward Bosmans, herkenbaar aan een oranje fluovest, spreekt over een succes. “Spijtig genoeg kan elk dorp maar een keer deelnemen.”

Anderhalve maand geleden heeft het FVV al een klassiek concert gegeven in de kerk van Heffen. Bosmans: “Met van die mooie middeleeuwse gezangen. De reacties waren heel positief. Het gevolg is dat het FVV in Mechelen al contact opgenomen heeft om een volgend concert in onze kerk te houden. Daar hebben we natuurlijk ja op gezegd.”

De wandeling gaat van start, de reacties barsten los. Gaande van: “Schat, waar zijn onze kinderen?” over: “Heb jij ook wafels geroken?” tot: “Mama, die mevrouw daar zit geld te bedelen!” In de Sint-Hubertusgalerij gapen de kinderen naar een chocoladen sint. Een vrouw roept: “Onze meug staat hier,” terwijl ze wijst naar pralines. “Gaan jullie eens voor de vitrine staan. Dan kan ik een groepsfoto nemen,” zegt Bosmans. Intussen legt de gids uit dat Le Café du Vaudeville een plek is om gezien te worden. En te kijken naar het vreemde volk dat hier passeert. “Zoals wij,” roept een man. Een andere deelnemer: “Dat is hier chic, zeg!”

Friet in de kerk

Onderweg naar Jeanneke Pis neuriën kinderen het Belgisch volkslied. Volgens hen heet Jeanneke Pis gewoon Vrouwke Pis. Wanneer onze gids het pad van een andere gids kruist, merkt hij op dat het normaal gezien niet zo druk is op deze plek. De deelnemers malen er niet om en zetten hun ontdekkingstocht verder. Eline Vanfleteren, de projectcoördinator van Dorp op stap, kijkt voldaan terug. “Alles is goed verlopen. In Ramskapelle zijn de deelnemers nog met driehonderd naar de kerk getrokken. Je moet weten dat de dorpscoördinator eigenlijk koster is. Hij heeft elektriciteitskabels tot in de kerk getrokken en daar hebben ze allemaal samen frietjes gegeten.”

14/11/2007

Stefaan Pauwaert over VV Westkapelle afgelopen zondag

'Afgelopen weekend zag ik de titelfavoriet aan het werk', deelde Stefaan Pauwaert, hulptrainer van VV Westkapelle mee aan Het Volk. Hij specifieerde daarbij niet welke ploeg hij nu eigenlijk bedoelde... 'In de eerste periode verliep alles naar wens voor ons. Het plannetje van Gino Caen lukte en we raakten via Henderyckx 1-0 voorop. Wellicht kregen die van Spermalie tussenin een donderpreek, want ze pakten ons na de rust meteen bij de keel. Ze waren technisch sterk en speelden met veel overgave, tot de late gelijkmaker viel in de 87ste minuut. Het is gewoon jammer dat we die kleine voorsprong geen drie minuten langer konden vasthouden, maar hun kwaliteitsetiket staat buiten kijf.'

Simon Vandewalle van FC Heist over gelijkspelzondag

Simon Vandewalle speelde zondag met FC Heist gelijk tegen leider VC Wingene. 'Er zat eigenlijk zelfs winst in voor ons', zegt Vandewalle in het Nieuwsblad. 'Veeleer beschouw ik de blanco eindscore als een verloren kans', verwoordde Simon Vandewalle de gevoelens van FC Heist. 'Er zat winst in toen ik na de pauze twee kansen kreeg en ook Francis Couvreur op weg leek naar een treffer. We vreesden het ergste met de komst van Wingene, maar dat was niet nodig. Nu zijn we van plan om een mooie reeks neer te zetten. We weten allemaal dat we tegen een smalle kern aankijken en dat een teveel aan blessures ons fataal kan worden, maar het behoud blijft ons mikpunt dit jaar. Vechtvoetbal om de middenmoot te behouden, is ons wapen.''Meestal loopt het ook niet denderend op training. Ik schat dat we op een gemiddelde aanwezigheid van tien kernspelers zitten omdat heel wat voetballers door ploegwerk of een horecajob verhinderd zijn. We reizen naar Zedelgem voor een nieuwe stunt tijdens de cruciale weken die eraan komen', kijkt Simon Vandewalle al vooruit.

11/11/2007

11 November dodenherdenking Knokke-Heist

Beide wereldoorlogen hebben ook in Knokke-Heist hun tol geëist. De diverse monumenten in alle deelgemeenten herinneren ons aan al die oorlogsslachtoffers, oud-strijders maar ook verzetsstrijders, politiek gevangenen en gewone burgers. Opdat hun namen in het collectieve geheugen zouden blijven verder leven, herdachten de jongeren van de verkenners en gidsen Sint-Joris, de KSJ en de FOS elk slachtoffer zondag met een witte roos. De namen worden door onze nieuwsdienst voor het eerst ook aan het internet toevertrouwd.

Wij herdenken de slachtoffers van Ramskapelle van de oorlog 1914 – 1918

1. Camiel Bil, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
2. Gaston Dumoulin, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
3. Edward Lierman, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
4. Joseph De Vlieghe, slachtoffer van wereldoorlog 1
5. Joseph Lierman, slachtoffer van wereldoorlog 1
6. Winteyn Isidoor, slachtoffer van wereldoorlog 1

Wij herdenken de slachtoffers van Westkapelle van de oorlog 1914- 1918

1. Constant Beyne, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
2. August Hongenaert, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
3. Edmond Verheye, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
4. Camiel Devinck, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
5. Bernard Fockedey, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
6. Benedikt Soubry, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
7. Richard Lannoye, oud-strijder,gesneuveld voor het vaderland
8. Jules Bouché, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
9. René Braet, oud-strijder gesneuveld voor het vaderland
10.Cyriel Bossier, oud-strijder gesneuveld voor het vaderland
11.Casimir Monbaliu, slachtoffer van wereldoorlog 1
12.Victor Hongenaet, slachtoffer van wereldoorlog 1
13.Alfons Stultjes, slachtoffer van wereldoorlog 1

Wij herdenken de slachtoffers van Westkapelle van de oorlog 1940 – 1944

1. Rachel Butaeye, slachtoffer van wereldoorlog 2
2. Pieter Bienstman, slachtoffer van wereldoorlog 2
3. Madeleine Vander Meiren slachtoffer van wereldoorlog 2
4. Raymond Groosman, slachtoffer van wereldoorlog 2
5. Herman Dumeez, slachtoffer van wereldoorlog 2
6. Annie Bil, slachtoffer van wereldoorlog 2
7. Adhemar Van Hoornweder slachtoffer van wereldoorlog 2
8. Eric Neyts, slachtoffer van wereldoorlog 2
9. Edmond Thiel, slachtoffer van wereldoorlog 2
10.Marguerite Loeys, slachtoffer van wereldoorlog 2
11.Gustaaf Vande Rostyne, slachtoffer van wereldoorlog 2

Wij herdenken de slachtoffers van Heist van de oorlog 1914 – 1918

1. Omer Beernaert, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
2. Leon Bogaert, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
3. Gustaaf Bulcke, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
4. Louis Cattoor, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
5. Hippoliet Cromheecke, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
6. Theophile De Baene, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
7. Joseph De Coster, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
8. Edmond De Groote, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
9. Medard De Groote, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
10. Victor Dejaeger, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
11. André Demey, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
12. Charles Demunter, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
13. Maurice Demuynck, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
14. Albert Dequesne, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
15. Camiel De Vent, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
16. Jules Dewilde, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
17. Aimé Dumont, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
18. Gustave Elias, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
18. Medard Fonteine, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
20. Oscar Haerinck, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
21. Jerome Hillewaert, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
22. Camiel Huygebaert, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
23. Gustaaf Janssens, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
24. Gaston Musschoot, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
25. Gaston Neyrinck, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
26. Georges Neyrinck, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
27. Arthur Neyts, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
28. Constant Pauwaert, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
29. Jean Ramaeckers, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
30. Camiel Savels, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
31. Frans Savels, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
32. Richard Tytens, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
33. Joseph Vandewalle, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
34. Leopold Vandewalle, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
35. Louis Vantorre, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
36. Sebastiaan Vermeille , oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
37. Augustin Vlietinck, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
38. Petrus Vlietinck, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
39. Eugeen Willems , oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland

Wij herdenken de slachtoffers van Heist van de oorlog 1940 - 1944

1. Frans Welvis, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
2. Gaston Boereboom, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
3.Albert Maes, oudstrijder, gesneuveld voor het vaderland
4.Eugène Mitschell, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
5.Robert Verburg, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
6.Felix Boereboom, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
7.Theophiel Dewilde, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
8.René Billiau, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
9.Frans Ceyfs, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
10.Charles De Jonghe, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
11.Pierre De Jonghe, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
12.Jozef Dhoore, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
13.Charles Jacobs, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
14.Kamiel Ollevier, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
15.Edgard Tonneau, oudstrijder, gesneuveld voor het vaderland
16.Robert Vanhulle, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
17.Damien Welvis, oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland

Wij herdenken de slachtoffers van Knokke van de oorlog 1914 – 1918

1.Juliaan Neyts, oud-strijder gesneuveld voor het vaderland
2.Leopold Vandamme, oud-strijder gesneuveld voor het vaderland
3.Maurice Van Waes, oud-strijder gesneuveld voor het vaderland
4. Sebastiaan Meysman, oud-strijder gesneuveld voor het vaderland
5. Jules Lefevre, oud-strijder gesneuveld voor het vaderland
6. Leonce Mortier, oud-strijder gesneuveld voor het vaderland

Wij herdenken de slachtoffers van Knokke van de oorlog 1940 - 1944

1.Frans Desmidt Politiek gevangene,gestorven voor het vaderland
2.Marcel Vanden Broucke, Politiek gevangene,gestorven voor het vaderland
3.Willem Vincke Politiek gevangene, gestorven voor het vaderland
4.Etienne Demey Weerstander, gestorven voor het vaderland
5.Louis De Saedeleer, Politiek gevangene, gestorven voor het vaderland
6.Albert Daese Weerstander, gestorven voor het vaderland
7.Robert Vansteenkiste Politiek gevangene,gestorven voor het vaderland
8.Michel Dhooghe Oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
9.Ursmar Delcampe Weerstander,gestorven voor het vaderland
10.Petrus Braems Oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
11.Maurice Mortiers Politiek gevangene,gestorven voor het vaderland
12.Frans Vanhulle Politiek gevangene, gestorven voor het vaderland
13.Walter Rosseneu Oud-strijder,gesneuveld voor het vaderland
14.Theodore Schmitz Politiek gevangene, gestorven voor het vaderland
15.Maurice Strobbe Weerstander, gestorven voor het vaderland
16.Etienne Vanisacker Politiek gevangene,gestorven voor het vaderland
17.Robert Claeys Politiek gevangene,gestorven voor het vaderland
18.Louis Degroote Weerstander, gestorven voor het vaderland
19.Georges Stimart Oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
20.Paul Absil Politiek gevangene,gestorven voor het vaderland
21.Jules Stroobant Politiek gevangene,gestorven voor het vaderland
22.Jules Deschepper Oud-strijder, gesneuveld voor het vaderland
23.Robert Hombrecht Politiek gevangene,gestorven voor het vaderland
24.Romain Peperstraete Politiek gevangene, gestorven voor het vaderland
25.Joseph Lebrun Politiek gevangene, gestorven voor het vaderland

10/11/2007

Het Nieuwsblad over de IBS Knokke-Heist Dames

Knokke-Heist is nog altijd ongeslagen

Na wat meer op een kwakkelseizoen geleek staat Knokke-Heist nu plots ongeslagen en alleen op kop. 'Starten met een zeven op zeven is voor ons een ongekend gevoel en gebeurde volledig onverwacht, net als het feit dat we zondag zo vlot in Willebroek wonnen. Voor ons is 70 punten scoren ook uitzonderlijk. Kelly Rouzerée opende meteen met een 0-8 en de trein was vertrokken. Al moet ik wel vaststellen dat de thuisploeg eerder bleek voor de dag kwam', vindt Veerle Vantorre, die vorig jaar de helft van het seizoen miste en nu weer voor offensieve impulsen zorgt. 'Iedereen doet zijn duit in het zakje en met Melissa Hutsebaut hebben we er een aardige versterking bij. Het grootste voordeel is dat we al zo lang samenspelen en dus weten wat we aan elkaar hebben. Met Ieper en Deerlijk volgen nu nog twee heel belangrijke (thuis)matchen. Eerstgenoemde ligt ons wel, in tegenstelling tot Mercurius tegen wie we vrijwel nooit winnen. Of we niet stilaan dromen? Ach, het kan snel gaan en de club ambieert eerste klasse zeker niet. Al zou ik daar toch graag eens van proeven', zegt Veerle Vantorre.

9/11/2007

Zo ziet het Franse "Les Echos" Knokke-le-Zoute...

De Bruges aux dunes de Zoute

C'est hors saison que Bruges, ville enfermée dans ses remparts, révèle sa véritable humeur. Le même calme règne sur tout l'arrière-pays jusqu'aux dunes de Zoute, le long des canaux bordés de peupliers, dans les prairies et polders où paissent des vaches satisfaites.


Monotone, la côte de la Flandre occidentale, est presque entièrement construite de mornes immeubles qui ont pris la place des villas de bord de mer. La transformation s'est faite à partir des années 1950 qui virent le surgissement d'une succession de stations balnéaires sur l'immensité ouverte des dunes. Du côté de Knokke-le-Zoute, la côte est moins bâtie. Subsistent le souvenir des grands espaces et les plus beaux paysages de dunes, avec tout au bout de la digue, la réserve du Zwin, refuge de nombreuses espèces d'oiseaux. Léon Lippens, un des fondateurs de la station, est à l'origine de sa création en 1952. N'en déplaise à Jacques Brel, Knokke-le-Zoute a tout pour plaire, et vaut mieux qu'un tango argentin !

Villégiature des riches Anversois, Knokke a su choisir ses architectes, comme en témoignent certains quartiers et villas particulièrement bien préservés. L'essor de la station remonte au début du xxe siècle lorsque la Compagnie du Zoute fait appel à Stübben, l'un des premiers urbanistes adepte d'un développement respectueux de la nature. On en retrouve l'esprit en se promenant dans le quartier du Prince-Charles et ses allées qui serpentent le long des cottages de style Arts and Crafts. La maison Noire moderniste de Huib Hoste, édifiée en 1924, offre un autre exemple de richesse architecturale.

À Knokke, le casino (fermé) (NvdR: !!!!) est à l'origine d'une extraordinaire histoire commencée en 1953 avec une exposition Max Ernst et la commande à René Magritte de la gigantesque fresque surréaliste du Domaine enchanté. Suivront ensuite des expositions de Picasso, Matisse, Chagall, Miró, Balthus, Dalí... La crème de la crème ! Depuis lors, le lieu a aussi servi de cadre à des " animations musicales ", elles aussi de très haut niveau : Rubinstein, Menuhin, Ella Fitzgerald, Xavier Cugat, Frank Sinatra ont joué ici en concert. Un ferment culturel puissant et varié que Gustave Nellens, qui dirigeait le casino, puis son fils Jacques ont fait lever, attirant ainsi l'attention sur ce qui, sans eux, ne serait resté qu'une retraite balnéaire chic. Et c'est bien ce lieu qui a donné son âme et sa dimension mondaine à Knokke-le-Zoute. La station attire comme un aimant le " gratin " du moment et, à sa suite, le menu fretin avide de " m'as-tu-vu " qui, aujourd'hui encore, grouille l'été sur les plages, parade sur la digue et se presse dans la soixantaine de galeries, magasins de tableaux et autres boutiques de luxe. Seuls les vrais people réussissent le tour de force d'être là sans se faire remarquer !

7/11/2007

Qatari LNG at Zeebrugge may lead to Belgian office in Doha

Een Belgische economische missie bevindt zich momenteel in Qatar, onder het voorzitterschap van Kroonprins Filip, Erevoorzitter van het Agentschap voor Buitenlandse Handel. Tijdens deze missie zal de nadruk gelegd worden op enkele sleutelthema’s, zoals logistiek, leefmilieu, bouw, informatica, luxeproducten, uitrustingsgoederen, baggerwerken, havenactiviteiten, energie, diamant- en bankdiensten. In Doha worden de 3 gewestelijke agentschappen voor de buitenlandse handel samen een seminarie organiseren met als titel “Belgium building better”, speciaal gewijd aan de bouwsector. Dit seminarie is opgebouwd rond volgende drie thema’s: Architectuur en Stedenbouw – Sportinfrastructuur – Luchthaveninfrastructuur. Uiteraard staat ook een bezoekje aan de Sports City Tower op het programma. Tijdens het bezoek werd veel nadruk gelegd op het feit dat LNG uit Qatar in Zeebrugge wordt aangeland voor distributie naar de rest van de EU. Gezien de nauwe zakencontacten stuurt ons land aan op een Belgisch kantoor in Doha. Dat schrijft de Gulf Times woensdag.

The forum of major companies in Belgium wishes to see a Belgian trade mission being set up in Qatar soon.The Federation of Enterprises in Belgium, representing some 30,000 businesses, has already taken up the issue with the country’s leadership, its chief executive officer, Rudi Thomaes told Gulf Times yesterday. Thomaes, who is part of the high-level Belgian delegation led by Crown Prince Philippe currently on Qatar visit, said a Belgian trade office in Doha would further boost bilateral trade between the two countries. The bilateral trade between Belgium and Qatar totalled 266.5mn euros in 2006. And in the first six months of this year, the bilateral trade has already touched 199mn euros. Thomaes said though the bilateral trade was currently in Belgium’s favour, it ought to change with increasing LNG supplies to the European country from Qatar. Qatar’s LNG now reaches Distrigas’ Zeebrugge terminal in Belgium.“We are now taking Qatari LNG from Zeebrugge to all corners of Belgium,” the Federation of Enterprises in Belgium CEO said.He said the signing of the agreement between Belgium and Qatar to avoid double taxation would be highly beneficial to businesses in both the countries. “Now we have a situation wherein our products and services are being taxed at both the ends. The net result is inflated prices and the ultimate victims are consumers of the two countries. That situation will change with the agreement signed yesterday,” Thomaes pointed out. He said Belgian companies were now looking forward to increased participation in various sectors in Qatar. They include energy, real estate, banking and medicine. Belgium is a major financial centre in Europe and its banking industry is well developed. It is the base of Swift - the international money transfer tool. The country has also developed some popular banking software programs.“We can provide our expertise to Qatar as it gears up to become a major financial centre in the region,” Thomaes said.In health, he said Belgium’s know-how in in-vitro fertilisation (IVF), orthopaedics, particularly sports medicine, and medical imaging can be effectively used in Qatar.Asked whether the euro’s march over the dollar had come in as a disincentive to Belgium businesses, he said, “We have advantages as well as disadvantages due to the euro’s appreciation. Since oil and gas commodities are priced in dollar, we benefit from our currency appreciating against the greenback. Hence we have not been considerably affected due to the soaring oil price. “On the other hand, our exports have been badly hit due to the euro’s surge. A case in point is Belgium’s aeronautical industry. We supply to both Airbus and Boeing. Since the global aeronautical industry has endorsed the dollar as its currency for trade, we have been affected very badly.”Of the 30,000 member businesses in the Federation of Enterprises in Belgium, some 25,000 are small and medium-sized firms. Together they employ about 1.5mn people.The Federation of Enterprises in Belgium yesterday signed an agreement with the Qatari Businessmen Association (QBA) to boost bilateral trade with the active involvement of private sector in the two countries.The agreement was signed for QBA by its chairman Sheikh Faisal bin Qassem al-Thani and for the Federation of Enterprises in Belgium by Thomaes.

6/11/2007

Sarkozy kondigt maatregelen aan voor boze vissers

Om maatregelen te eisen tegen de hoge dieselprijzen hebben verscheidene honderden Franse vissers de voorbije dagen de toegang tot de havens van onder meer Brest, Douarnenez en Lorient verstoord. In een gespannen sfeer bracht de Franse president Nicolas Sarkozy dinsdag een bezoek aan de Bretoense haven van Guilvinec, waar de protestacties vorige vrijdag begonnen. De president kondigde aan dat de Franse visserijsector de komende zes maanden ontlast wordt van werkgevers- en werknemersbijdragen. Sarkozy voegde er meteen ook aan toe dat deze maatregel indien nodig kan verlengd worden. Elke trimester zou deze ingreep 21 miljoen euro kosten aan de Franse schatkist. Daarnaast wil Sarkozy een moderniseringsplan opstarten voor de vissersvloot. Nieuwe motoren moeten het brandstofverbruik terugdringen. Tot slot gaat de president samen met landbouwminister Michel Barnier "binnen de drie maanden" een mechanisme uitwerken dat ervoor moet zorgen dat de hogere brandstofprijzen verrekend worden in de winkelprijzen voor visproducten.Hoewel Sarkozy bij zijn aankomst meteen riep dat hij de Franse visserij niet in de steek wil laten, verliep de ontmoeting met de vissers in een erg gespannen sfeer. De misnoegde vissers trakteerden de president op slogans en gefluit. Toen Sarkozy een visser tot de orde riep, dreigde de situatie heel even te escaleren. De komende dagen moet duidelijk worden in welke mate de vissers vrede nemen met de voorgestelde maatregelen. Die moeten overigens nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie, die strikt toekijkt op overheidssteun in de visserijsector.

5/11/2007

Franse vissers voeren actie tegen dieselprijs

Een aantal Franse vissers heeft de toegang tot de havens van onder meer Brest, Douarnenez en Lorient verstoord. De vissers vragen overheidsmaatregelen wegens de dure diesel. De protestactie breidde uit naar andere havens, ook aan de Atlantische kust en het Kanaal. De dieselprijs breekt alle records. De vissers vragen compensatiemaatregelen. De actie was vooral in Brest hevig. Een brandstofdepot werd er geblokkeerd.

2/11/2007

Voormalige Radio Dynamo medewerker ageert tegen misdaadbastion

Voormalig Radio Dynamo medewerkster Stephanie Slewka haalde onlangs in haar woonplaats Washington het nieuws. Ze deed dat in het kader van een buurtprotest tegen een videowinkel die als een misdaadbastion en een pleisterplek voor allerlei illegale activiteiten fungeerde. Slewka, die destijds (1983) in Knokke-Heist een nieuwsprogramma presenteerde samen met Rufin Duwel, woont en werkt al geruime tijd in de Amerikaanse hoofdstad als freelance tv-producente. Hieronder lees je meer over de buurtbewoners die de videowinkel in kwestie dicht willen. Het bericht komt uit The Washington Post.

Zoning Board Told To Close Video Store
Order Follows Protests Against NW Shop

After a neighborhood rally last week against a video store that residents say is a bastion of crime and illicit activity, D.C. Attorney General Linda Singer issued an order to the Board of Zoning Adjustment to expedite its closing. Richard Nero Jr., deputy director of the D.C. Office of Zoning, said this should be good news for the residents, who have been fighting the store for years. "We're sort of the last piece of the puzzle," he said.

Cary Silverman, the coordinator for the Coalition to Shut Down Fun Fair Video and president of the Mount Vernon Square Neighborhood Association, was optimistic about the news.
"I believe we now have the government's attention and that we will be working together as a team going forward," Silverman said. But, he added: "I don't expect Fun Fair's attorney to take this laying down. I expect Fun Fair to ignore the law, as they always have, and try to draw this out in litigation. I am hopeful that Attorney General Singer, with the support of the community, will follow through with the courts and make sure this doesn't get lost in the paperwork."
The Northwest Washington store has been operating in violation of its occupancy code for more than 10 years. The store is not permitted to rent adult videos, but residents say it provides private adult movie-viewing booths for customers. It is "due to a lack of government follow-through," Silverman said, that the video store is still open. A spokeswoman for the attorney general's office, Melissa Merz, noted the "inexcusable delay in past years in addressing this business establishment." Now the attorney general is "moving forward aggressively," she said. "Attorney General Singer did recently meet with the community and certainly understands their concerns, but our order was the product of months of work."

If the store doesn't vacate within 10 days of receiving the Board of Zoning Adjustment's order to close, the attorney general will go to court for a temporary restraining order and preliminary injunction. The board order takes several weeks to process, according to Nero. Fun Fair Video sits on a shaded city block at 919 Fifth St. NW. Over its yellow door, stenciled in red, are the words "No Loitering." Across the street is a painting-goods store with bars on the windows, Popular Cuts Barber Shop, Subway Liqueurs and a women's shelter. A short block north, a big sign shining hangs on a tall new building and reads "CityVistaDC.com, Shop, Workout, Picnic, Swim, Dine, Live here." A block south, more new condominium developments line Massachusetts Avenue.

"It's too sketchy at night," said Mike Connell, 38, an accountant who lives in a 12-story condo building across the street. "You feel like you're not safe walking two feet from your building."
When roommates Richard Vanornum, 24, and Brett Celedonia, 25, come home to that block late at night, they take a cab the three blocks from the Chinatown Metro station. "It's a hostile environment," Celedonia said. And Vanornum thinks the problem is getting worse.

Susan Farmer, a technology consultant, and Stephanie Slewka, a freelance TV producer, both have toddlers. They walk longer routes from their homes to avoid Fifth Street. Slewka, who has lived in the neighborhood since 1993, was glad neighbors were being vigilant about the problem but upset that the District was not enforcing the law. Fun Fair, she said, is "a place that is clearly breeding criminality." One woman, who didn't want to be identified for fear that drug dealers on the street might harm her, said that drug deals occur on the street below her window. The side of her building and her apartment, which she has owned for a year and a half, face the video store. "It's ubiquitous. I can hardly look out my window without seeing a drug deal, drug use or prostitution." She has been threatened by men outside her window, she said.
The woman called the police on a number of occasions but could not get the help she sought -- to end the drug deals. It wasn't until she contacted Cmdr. Diane Groomes that the police became more of a presence. But, like her neighbors, she thinks that until Fun Fair is shut down, the street will not change. "We will never make progress on this street until this toxic mix of businesses [is] taken care of," she said.

30/10/2007

Ontstaan van de Canadese Bevrijdingsmars

Knokke-Heist is traditioneel tijdens de eerste week van november in de ban van Canada. De Canadaweek wordt afgesloten met twee dagen lang wandelen en herdenkingsplechtigheden. Hoofdbrok van het programma is de 33 kilometer lange wandeltocht van Hoofdplaat in Nederland naar Knokke.

Hoe is de band tussen Knokke en Canada ontstaan? ,,Deze band dateert uit de Tweede Wereldoorlog'', vertelt Schepen Danny Lannoy van de heemkring Cnoc is ier . ,,De geallieerde legers waren in juni 1944 geland op de stranden van Normandië en ze trokken door Frankrijk om op 4 september de Belgische grens te bereiken. De Canadezen kregen de taak de kanaalhavens te zuiveren en zo verder West-Vlaanderen aan te pakken. Op 12 september bereikten ze Brugge maar bij de kanalen daar liep het mis. Na Moerbrugge werd de wijk 't Molentje in Moerkerke fataal voor de Regina Rifles. Hoe verliep de bevrijdingsoperatie verder? ,,Het kleine bruggenhoofd werd verdedigd door een hardnekkige vijand. In Strobrugge werd een tweede poging ondernomen om de kanalen te dwarsen maar ook dat lukte niet. Toen besloot de legerleiding om een amfibieaanval uit te voeren vanuit Terneuzen over de Braakman naar de omgeving van Hoofdplaat en Biervliet in Nederland. Al spoedig werd dit de hoofdaanval om West-Zeeuws-Vlaanderen te zuiveren van de bezetter. Deze operatie kreeg de naam Switch Back .'' ,,De Heistse bevolking werd ondertussen verplicht geëvacueerd door de Duiters en ze verbleven in Knokke. Door verkeerde informatie werd Sluis gebombardeerd door de geallieerden en was het dodental bij de bevolking daar heel hoog.'' ,,De negende Canadese Infanteriebrigade baande zich inmiddels een weg naar Knokke langs dijken en polders. Ze werden daarin bijgestaan door enkele tankregimenten. Bij het leggen van een baileybrug in Retranchement konden de troepen doorstoten naar het laatste niet-bevrijdde stukje België. Het was pas op 1 november dat de Knokse bevolking de Canadese bevrijder hartelijk kon verwelkomen. Wel vielen die dag nog burgerslachtoffers en ook soldaten door beschietingen vanuit Duinbergen en Zeebrugge.''

,,Deze gebeurtenis wordt al 34 jaar herdacht. Op het programma staat onder meer een 33 kilometer lange wandeltocht vanuit Hoofdplaat in Nederland tot in Knokke-Heist op Belgische bodem. Deze tocht staat bekend als de Canadese Bevrijdingsmars en vindt plaats op zondag 4 november. Dan wordt er gewandeld in de voetsporen van de Canadese bevrijders.''

VisualDMX Installed in Knokke's Club Zuri

Knokke-Heist is considered to be the most exclusive beach resort in Belgium; it certainly does well in attracting the Belgium jet-set. Positioned right at the North Sea beach, the casino - one of Knokke's hot-spots itself - features the recently refurbished Zuri club. Zuri is a lounge bar with a breathtaking appearance. Interior designer Gerd Couckhuyt created a new dimension inside the venue. Completely coloured in white, the interior makes you imagine being aboard a futuristic space craft. As the sun sets, sliding doors and the wall behind the bar will open up allowing the evening to flow into the larger venue of Zuri; effectively transforming from a lounge bar into a trendy nightclub. The features that Couckhuyt has put into his design are striking, with highly polished attention to detail for the entire space; interior and exterior. Ranging from the outdoor furniture to the DJ booth and from the shapes of the LED fixtures to the lavatories, you'll find the Zuri design in each and every one of them. Architectural and entertainment lighting specialist Lux Lumen was commissioned to supply the lighting fixtures and control; the equipment was installed by Verscheure Domotica. They fitted the club with custom designed LED fixtures that now characterize the Zuri dance floor. Alongside additional LED units, they also installed a large number of the Modular halogen fixtures that produce a warm contrast to the trendy LEDs. Visual Productions' VisualDMX was selected for the club's lighting control. The control software is installed with two USB connected DMX Outputs to reach the required channel count for the 270 LED pixels plus various dimmer racks. Key to this VisualDMX set-up is the touch screen computer running the VisualTouch software. VisualTouch offers click-and-go touch screen control of all programmed cues within VisualDMX. This allows even non-technical staff members to operate the lighting. Rudi Antonissen from Lux Lumen reflects on their choice for VisualDMX: "We have looked for the best possible lighting controller that would still be affordable. VisualDMX' inbuilt matrix controller was also an important criteria for this project; it allows us to map all LED fixtures into a matrix and then run 2-dimensional effects on them. It would have been an endless task to manually program each pixel one by one." Couckhuyt goes on to explain more about the thoughts behind the lighting equipment: "Our objective for the club's effect lighting was to come up with a fixture that by itself was already appealing to look at during the day. Then to have a control system that from the evenings on adds effects and dynamics to the fixtures. Furthermore, the control has to be intuitive; although we always have a dedicated lighting operator, this will be creative person rather than technician." After spending quite some time with the VisualDMX system himself during the Zuri's busy maiden summer season, Couckhuyt notes that: "We gave Lux Lumen carte blanche regarding their choice for a control system; we trust them to be up to date with the control technologies available in the market today. When the installation of the fixtures and system was just finished and we saw the result for the first time, we were taken aback by its effect. The system has many more possibilities then we originally expected."

26/10/2007

Uurtje langer slapen

In de nasleep van de oliecrisis van 1973 voerde Frankrijk de zomertijd in 1976 in om energie te sparen. De Britse eilanden kenden de zomertijd al van daarvoor en de Benelux volgde in 1977. De wintertijd begint elk jaar op de laatste zondag van de maand oktober en eindigt op de laatste zondag van de maand maart. Komende zondag om 03.00 uur draaien we de klok dus een uur achteruit, zodat we op GMT +1 (GMT is min of meer de wereldtijd UTC) komen in plaats van GMT +2, en zodat het eensklaps maar 02.00 uur wordt. Slimmerds verrichten deze operatie voor het slapengaan en niet midden in de nacht. Men zal dus een uur meer kunnen slapen of uitgaan. Wie nachtdienst heeft, zal een uur meer moeten werken, tenzij er een regeling is.

Slecht voor gezondheid

Dankzij de zomertijd, die in maart inging, kunnen we 's avonds langer van het daglicht profiteren en is er minder elektrisch licht nodig. De Belgische Vereniging tegen de Zomertijd (BVZT) is al jaren tegen de ingreep, met als argument dat die schadelijk zou zijn voor de gezondheid. De organisatie gewaagt van een "schending van de mensenrechten". Onder aanhaling van rapporten en publicaties met een verschillende graad van wetenschappelijkheid, ziet de BVZT een relatie tussen enerzijds slaperigheid, overconsumptie van slaap- en kalmeringsmiddelen (met alle gevolgen vandien voor de ziekteverzekering), verkeersonveiligheid en anderzijds de zomertijd. Die is ook de oorzaak van een verhoging van luchtverontreiniging en fotochemische polluenten.Voorts is het zo dat bijvoorbeeld spaarlampen minder energie opslokken dan de gewone lampen op het ogenblik dat de zomertijd werd ingevoerd. Ouders van baby's klagen tevens over ritmestoornissen bij hun oogappels bij het jongleren met de tijd. En dan is er natuurlijk de halfjaarlijkse klus om alle apparaten in huis aan te passen aan de juiste tijd...

Zeebrugs Restaurant bij top Lemaire Gids.

Na heel wat discussies en juridisch touwtrekken presenteerde de Henry Lemaire Gids 2008 zich vrijdag als een 100% Belgische gids. Het is alleszins de eerste van de culinaire gidsen waarvan de editie 2008 het daglicht ziet. De Henry Lemaire Gids wil het de gastronomen makkelijker maken om net dat restaurant(je) te vinden dat ze zoeken, hetzij in de stad, langsheen een drukke of verlaten weg of op het platteland. In vergelijking met de vorige uitgaven, is de Gids 2008 geen “telefoonboek” meer maar blijft hij beperkt tot 732 adressen – de editie 2007 telde nog 1217 adressen. Maar liefst 237 restaurants werden voor de eerste keer opgenomen in de Henry Lemaire Gids. Restaurants die niet meer werden opgenomen zijn per definitie niet echt oninteressant of slecht, maar brengen volgens de uitgever onvoldoende vernieuwing. Een andere reden voor het terugschroeven van het aantal restaurants is de conclusie dat er weinig correlatie is tussen het cliënteel dat restaurants in België aandoet en degene die restaurants in het Groothertogdom Luxemburg bezoeken. Voor die reden verdwijnt het Groothertogdom Luxemburg uit de uitgave 2008. Een andere nieuwigheid is de quotering op 10 en niet meer op 100. De gids telt nu 336 pagina’s, en 732 restaurants. Alle restaurants worden voorgesteld in twee talen, Nederlands en Frans. De nieuwe Henry Lemaire Gids 2008, met zijn nieuw formaat en nieuwe presentatie is te koop in de betere boekhandels voor de prijs van 12 euro. Met fierheid beweert de uitgever dat alle restaurants, die in de Henry Lemaire Gids 2008 zijn opgenomen, ook wel degelijk zijn bezocht. De uitgever bevestigt – en dit zonder polemiek – dat er geen restaurants werden gequoteerd die zijn deuren nog niet heeft geopend… of die té nieuw zijn in het Belgisch gastronomisch landschap. De objectiviteit van de Lemaire heeft volgens de uitgever geen prijs. Wij ontdekten nochtans enkele schoonheidsfoutjes, sommige restaurants die maanden geleden hun deuren sloten en volledig getransformeerd werden in een aan de horeca totaal vreemde exploitatie, krijgen in de editie 2008, merkwaardig hoge cijfers. In de Henry Lemaire Gids 2008, staan 22 restaurants op het hoogste schavot. Zij streven naar perfectie en de grootste voldoening van de klant, dit met sterk uiteenlopende decors, variërend van zeer luxueus, over romantisch tot gewoon aangenaam. De toppers 2008 met 9.5/10 zijn, alfabetisch gerangschikt, Arenberg - Heverlee, Auberge du Moulin Hideux-Noirefontaine, De Barrier – Houthalen, La Bergerie- Lives-sur-Meuse, Bon-Bon – Ukkel, Le Chalet de la Forêt – Ukkel, Château du Mylord – Ellezelles, Clos St-Denis – Kortessem, Comme chez Soi – Brussel, L’Ecailler du Palais Royal – Brussel, Hof van Cleve – Kruishoutem, De Karmeliet-Brugge, Maison Lemonnier - Lavaux-Sainte-Anne, ’t Molentje – Zeebrugge, ‘t Oud Konijntje – Waregem, The Paddock – Keerbergen, Le Prieuré Saint-Géry –Beaumont, Sea Grill – Brussel, Slagmolen – Opglabbeek, Spud’s – Etterbeek, La Truffe Noire – Elsene en La Villa Lorraine – Brussel. De Henry Lemaire Gids 2008 bevestigt eens te meer onze Belgische traditie dat de culinaire commentaren met het nodige korreltje zout moet worden genuttigd.