20/06/2008

Zwin-Polder kant zich tegen uitbreiding van Het Zwin

Het Bestuur van de Zwin-Polder heeft het milieueffectenrapport inzake de verruiming van het Zwin grondig bestudeerd. De Polder heeft zich in het verleden steeds terughoudend opgesteld in deze zaak, daar het project buiten haar ambtsgebied gelegen is. De enige relatie van het Zwinproject met de werking van de Polder was de opportuniteit om eventueel een deel van haar “achterwater” via het Zwin te kunnen lozen naar zee, dit in geval van wateroverlast of wateroverschot. Nu blijkt dat deze denkpiste niet meer meegenomen wordt in de eindrapportage, waardoor de Zwin-Polder, als lokaal waterbeheerder, geen enkele affiniteit meer heeft met het Zwinproject.

Het Polderbestuur distantieert zich dan ook nadrukkelijk van deze ingreep, in de eerste plaats om hoger vermelde reden. Doch er zijn een aantal bijkomende problemen die zich op het vlak van het lokaal waterbeheer voordoen, in geval het project, zoals het nu voorligt, zou worden uitgevoerd.

Het belangrijkste probleem wordt gevormd door de sterke verzilting van de bodem, het bodemwater en het oppervlaktewater. De verzilting mag worden gevreesd in een zeer ruime omgeving van het ontpolderde gebied. Bovendien is het een onomkeerbaar fenomeen : eenmaal de bodem een bepaalde verziltingsgraad heeft bereikt, kan het niet meer worden teruggeschroefd. Spoeling van de Zwingeul met polderwater, zoals het oorspronkelijk voorzien was, kon de verzilting in belangrijke mate afremmen of zelfs opheffen. De maatregelen die men thans voorziet tegen deze verzilting zijn ronduit ontoereikend en zelfs kortzichtig en onoordeelkundig te noemen.

Even belangrijk is het verlies aan bufferend vermogen die met de ontpoldering gepaard gaat. In de huidige toestand komt, bij een fikse bui, het rioolstelsel van Knokke-Heist reeds onder druk te staan. Tot op heden konden overstromingen nog worden vermeden. Doch wanneer men het buffervolume in de polders vermindert, mag worden gevreesd dat overstromingen niet lang meer zullen uitblijven. Het is immers de laatste centimeter die bepaalt of het water over de drempel loopt of niet. In recente gevallen waren we reeds zeer dicht bij die laatste centimeter.