14/06/2012

Toelichting bij de rekening en jaarverslag 2011 OCMW Knokke-Heist

Woensdagavond 13 juni werden in Knokke-Heist de rekening en jaarverslag van het OCMW toegelicht door voorzitter Annie Vandenbussche. Dat gebeurde tijdens de zitting van de OCMW-raad. Hier volgt de volledige nota, die laat zien hoe de dienst de voorbije jaren reeds werd klaargestoomd voor de toekomst en hoe de 123 euro, die elke inwoner van de badstad vorig jaar bijdroeg aan het sociaal beleid, kan verantwoord worden.


 2007-2012 : Sociaal beleid in hogere versnelling - klaar voor de toekomst


Eind 2012 loopt de legislatuur af. Een terugblik op de voorbije bestuursperiode leert ons dat het OCMW van Knokke-Heist in de afgelopen 6 jaar een grondige verandering en modernisering onderging. Het oude kantoorgebouw in de Noordhinder 31 – op vandaag nagenoeg verdwenen - maakt nu plaats voor een gloednieuw woonzorgcentrum voor 154 zorgbehoevende senioren.


In juni 2009 trokken we met het OCMW naar het Sociaal Huis op het Kraaiennestplein 1 in de wijk Heulebrug. Ik herinner me de voorbereidende fase ervan als een boeiende en constructieve periode, zowel wat het uitdenken van ons concept “sociaal huis”, als wat de fysieke bouw betrof, waar bij elke vergadering keuzes en beslissingen moesten getroffen worden, waarop we vandaag trots mogen zijn !


Ondertussen is het Sociaal Huis de draaischijf geworden van het lokaal sociaal beleid van onze gemeente.


Het OCMW kreeg er in dit huis tal van “partners in welzijn” bij : Infopunt, Woonwinkel, Werkwinkel,Thuiszorgplatform, Psychiatrische Zorg Thuis, VDAB, PWA, ’t Heist Best, Kind en Preventie, de dienst Bevolking, en de zitdagen van verschillende diensten, …zorgen voor een dynamiek waarbij de dienstverlening zo efficiënt mogelijk georganiseerd wordt ten behoeve van de klant die een hulpvraag heeft of nood heeft aan een luisterend oor.


Zo telden we in 2011 10% meer contacten aan de balie van het Sociaal Huis : 7244 contacten tegenover 6615 in 2010 ! 38% of 2.800 van de aanmeldingen zijn voor het OCMW, de 52% andere contacten worden door de onthaalmedewerkers zelf verder geholpen door info en advies rond bv. energieproblemen, administratieve hulpverlening, etc.…


Niet alleen op vlak van de dienstverlening heeft zich een nieuwe dynamiek ontwikkeld, ook op vlak van administratie, personeelsmanagement en ICT werd ontzettend veel gerealiseerd en gemoderniseerd.


Samengevat ben ik er van overtuigd dat dit OCMW en dit Sociaal Huis er klaar zijn voor om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan !


Al deze inspanningen en veranderingen vergden heel veel inzet en flexibiliteit van de medewerkers, en het past dan ook iedereen hiervoor expliciet te bedanken.


Verantwoording


Verantwoording van de 123 euro die elke inwoner van Knokke-Heist in 2011 bijdroeg aan het sociaal beleid. Voor 2011 draagt de gemeente voor 4 304 593,00 euro bij in het tekort van het OCMW De bijdrage was geraamd op 4. 411 686,00 euro. De financiële steunverlening vanuit de Sociale Dienst is gedaald : in 2011 was dit een bedrag van 1.123 000 euro, tegenover 1,3 miljoen euro in 2010.


Het aantal steungenieters is gedaald van 639 (2010) naar 592. Hiermee bedoelen we alle vormen van financiële steun zoals bijdragen in ziekenhuiskosten, energiekosten, plaatsingskosten in woonzorgcentra, maaltijden aan huis… Het aantal mensen dat leefloon (alle vormen) genoot in 2011 bedroeg 200, ook dit is een daling tegenover. 2010.


Opmerkelijk is ook het succesverhaal van de thuiszorgmaaltijden (“Koude Lijn”) : opnieuw is er een stijging in de bedeling. Er werden in 2011 26. 862 maaltijden bedeeld , wat neerkomt op + 500 tegenover 2010. Verder hebben ook de vrijwilligers van de minder-mobielen centrale heel wat meer kilometers afgelegd in 2011 !


Een belangrijke beleidsbeslissing is ook dat de focus gelegd wordt op het preventieve aspect : intensieve begeleiding van cliënten om “erger” te voorkomen, staat niet in cijfers uitgedrukt, maar vergt zeer veel tijd en energie.


Bijna 1,5 miljoen euro dient als bijdrage in de leningslasten van het Sociaal Huis (€800.000) en de subsidiering (€675.000) van de diensten waar we mee samenwerken zoals de Woonwinkel , de Autonome Vereniging Het Dak (= woonzorgcentra) , Thuiszorgplatform Knokke-Heist, de Strijk-en Verstelwinkel (op sociale economie campus Visserijschool) , de Kringwinkel en diverse externe welzijnsdiensten.


Belangrijke tendensen en perspectieven – De handschoen wordt opgenomen


Het aantal steungenieters in 2011 is gedaald met 7% tegenover 2010

Nood aan intensieve begeleiding zowel op administratief als persoonlijk vlak neemt toe


Huisvesting + energie wordt moeilijk betaalbaar voor kansarme personen.


De verschuiving binnen het budget van het OCMW met

de versterking van de Woonwinkel (personeel voor huur/woonbegeleiding bv.)
de verdere uitbouw van thuiszorgplatform Knokke-Heist ( onder andere met Psychiatrische zorg thuis )
de uitbouw van de eigen thuiszorgdiensten ( onder andere het succesverhaal van maaltijden koude lijn, de start mindermobielencentrale met lokale vrijwilligers)
de uitbouw van het energieloket in het Sociaal Huis
(BOOZ)t – project : beleidsvoorbereidend onderzoek (omgevingsanalyse, seniorenbehoeftenonderzoek en zorgbehoeftenonderzoek) {*}ikv. toenemende vergrijzing

toont duidelijk aan dat we vanuit het OCMW inspelen op deze nieuwe tendensen.


{*} (BOOZ)t staat voor: BehoeftenOnderzoek Ouderen en Zorg en dit op een Totale manier