25/01/09

Jonge Kamer zoekt oplossingen voor overlast Zeebrugge

De Jonge Kamer in de badstad heeft zich dit jaar tot doel gesteld oplossingen te zoeken voor de groeiende hinder die Knokke-Heist ondervindt van de Zeebrugse Haven. De toenemende geluidsoverlast, de visuele hinder en de verzanding van de baai van Heist hebben volgens JCI een duidelijke negatieve impact op de levenskwaliteit en economische activiteit in de hele toeristische zone. Anderzijds wenst de Jonge Kamer de uitbreiding van de haven en de daarbij horende arbeidsplaatsen niet in de weg te staan. Hoofdprioriteit is volgens de vereniging van jonge ondernemers het wegbaggeren van de steeds verder groeiende zandbank voor de kust van Heist. JCI staaft dit standpunt met een achttal argumenten:

1. Doordat het strand minder aantrekkelijk wordt, zal de hele toeristische sector in Heist, en in mindere mate de vastgoedsector, krimpen. Dit kan een sneeuwbaleffect op de lokale economie veroorzaken, waardoor Heist op z’n geheel zou kunnen verarmen.
2. De zandbank brengt het voortbestaan van de VVW in Heist in gevaar. Indien de bank verder aangroeit, kunnen er geen vaartuigen meer uitvaren en zal dit de doodsteek zijn voor alle watersporten.
3. Reddingsacties zullen niet meer of veel moeilijker kunnen plaatsvinden. Als de zandbank verder aangroeit, zal de badzone van Heist op termijn één gigantische lagune worden waar zwemmen om veiligheidsredenen onmogelijk wordt.
4. Indien de zandbank verder groeit, komt deze tot aan de Paardenmarktsite, voor Duinbergen en het Albertstrand, waar na de 1ste wereldoorlog grote hoeveelheden munitie gedumpt zijn. Als dit gebeurt zal het wegbaggeren geen optie meer zijn door de aanzienlijke veiligheidsrisico’s die dit met zich zal meebrengen.
5. Het ‘zand’ van de zandbank is van heel andere samenstelling dan normaal duin- of strandzand. De gemiddelde korrelgrootte is veel kleiner dan deze van normaal zand. Het zand is eigenlijk beter te omschrijven als slib. Dat heeft als gevolg dat het groeiende strand nooit toeristisch zal kunnen uitgebaat worden. Erger zelfs, in feite wordt het zelfs gevaarlijk (risico op drijfzand).
6. Het is zeer waarschijnlijk dat dit slib afkomstig is uit de dumpsites van de haven van Zeebrugge. De haven heeft echter nood aan regelmatig baggeren en het slib uit de havengeulen wordt daarna in zee gedumpt. De stelling dat de zandbank een natuurlijke oorsprong heeft, houdt dus geen steek.
7. Als broedgebied voor storingsgevoelige vogels (bv. sternen) is de zandbank niet geschikt. Deze ligt te dicht bij land en menselijke activiteit, en is bij verdere aangroei te gemakkelijk bereikbaar voor diverse roofdieren.
8. Het argument van de te dure kostprijs houdt weinig steek. Vergeleken met de globale jaarlijkse budgetten voor baggerwerken aan de kust (niet enkel Zeebrugge), en de mogelijke negatieve effecten van deze verzanding, lijkt het ons meer dan verantwoord.

Verder roept voorzitter Philippe D'Hondt alle betrokkenen op om mee te zoeken naar duurzame en realistische oplossingen, en de krachten te bundelen.
Opmerkingen kan men sturen naar
commissiehaven@jcikh.be